Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan energiasiirtymä on päässyt hyvään vauhtiin

Bryssel 1. helmikuuta 2017

Energiaunionin toinen tilannekatsaus osoittaa, että Euroopan unionin talouden nykyaikaistaminen ja siirtyminen vähähiiliseen aikakauteen ovat todellisuutta.

Eurooppa on saavuttamassa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet kasvihuonekaasupäästöissä, energiatehokkuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Tämän kehityksen vauhdittamiseksi komissio käynnistää tänään uuden energiaunionikierroksen.

Euroopan komissiolla on velvollisuus raportoida vuosittain energiaunionin tilasta. Tänään julkaistava tilannekatsaus on järjestyksessä toinen. Siinä tarkastellaan edistymistä sen jälkeen, kun ensimmäinen tilannekatsaus julkaistiin marraskuussa 2015. Katsaukset ovat olennainen tekijä seurattaessa energiaunionin – Junckerin komission yhden keskeisen painopisteen – täytäntöönpanoa.

Energiaunionista vastaavan varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan Energiaunionissa on kyse muustakin kuin pelkästään energia- ja ilmastoasioista. Se nopeuttaa Euroopan koko talouden perusteellista nykyaikaistamista vähähiiliseksi ja energia- ja resurssitehokkaaksi taloudeksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Meidän tulisi myös vahvistaa energiaunionin ulkoista ulottuvuutta EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman tueksi. Nyt kun suuri osa asiaan liittyvistä lainsäädäntöehdotuksista on jo tehty, vuonna 2017 on määrä keskittyä täytäntöönpanoon. Tulen viestittämään tätä jäsenvaltioille uudella energiaunionikierroksella, joka käynnistetään 3. helmikuuta.

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañeten mukaan EU on edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. Tämänhetkisistä geopoliittisista epävarmuustekijöistä huolimatta Eurooppa jatkaa päättäväisesti tiellä kohti puhdasta energiaa. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Tosiseikat puhuvat puolestaan: uusiutuva energia on tällä hetkellä kustannuksiltaan kilpailukykyistä ja toisinaan edullisempaa kuin fossiiliset polttoaineet, se työllistää yli miljoona ihmistä Euroopassa, se houkuttelee enemmän investointeja kuin monet muut alat ja se on vähentänyt EU:n fossiilisten polttoaineiden tuonnista koituvaa laskua 16 miljardilla eurolla. Tätä työtä on nyt jatkettava, kun EU pyrkii kumppaneidensa kanssa globaalissa kilpajuoksussa kohti kestävämpää, kilpailukykyisempää taloutta.”

Energiaunionin ensimmäisen tilannekatsauksen jälkeen EU:n siirtymistä vähähiiliseen talouteen on viety eteenpäin ja voimistettu useilla rintamilla. Komissio aikoo tehdä perusteellisen selvityksen jäsenvaltioiden strategioista ja hyödyntää tässä uutta energiaunionikierrosta koko kuluvan vuoden.

Energiaunionille vuosi 2016 oli tuloksekas. Energiaunionia koskevan puitestrategian visio poiki konkreettisia esityksiä lainsäädännöksi ja muita aloitteita. Ennen kaikkea mainittakoon 30. marraskuuta 2016 esitelty toimenpidepaketti ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”.

Kokonaisuutena tarkastellen EU on edistynyt hyvin energiaunionin tavoitteissa ja erityisesti vuodelle 2020 asetetuissa energia- ja ilmastotavoitteissa (ks. MEMO/17/162 ja MEMO/17/163). Energian loppukulutusta koskeva vuoden 2020 tavoite on jo saavutettu. Sama pätee kasvihuonekaasujen päästöihin: vuonna 2015 EU:n kasvihuonekaasupäästöt olivat 22 prosenttia alle vuoden 1990 tason. EU on myös saavuttamassa tavoitteensa uusiutuvien energialähteiden alalla. Uusiutuvan energian osuus on noussut – vuoden 2014 tietojen perusteella – 16 prosenttiin EU:n energian kokonaisloppukulutuksesta. Toinen merkittävä suuntaus on se, että EU on edelleen pystynyt purkamaan talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöjen välistä kytköstä. Vuosina 1990–2015 EU:n yhteenlaskettu bruttokansantuote (BKT) kasvoi 50 prosenttia, kun taas kokonaispäästöt vähenivät 22 prosenttia.

Sen jälkeen, kun Pariisin sopimukseen päästiin joulukuussa 2015, EU:n nopea ratifiointi toimi kimmokkeena tämän ensimmäisen yleismaailmallisen, oikeudellisesti sitovan globaalin ilmastosopimuksen voimaansaattamiselle 4. marraskuuta 2016.

Nopeasti muuttuvassa geopoliittisessa ympäristössä energiaunioni on keskeinen edellytys sille, että Euroopan ja eurooppalaisten taloudelliset edut ja hyvinvointi voidaan turvata pitkällä tähtäimellä. Tästä syystä energiaunionin työssä on viime kuukausina kiinnitetty entistä enemmän huomiota energia-alan diplomatiaan, jonka tavoitteena on lujittaa energian toimitusvarmuutta, lisätä EU:n vähähiilisen teknologiaratkaisujen vientiä ja parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä.

Komissio esitteli vuonna 2016 myös vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen strategian, jolla on selkeä tavoite: vuosisadan puoleenväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulisi laskea vähintään 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja vakaalle uralle kohti nollatasoa samalla kun varmistetaan ihmisten, tavaroiden ja maailmanlaajuisten yhteyksien edellyttämät liikkuvuustarpeet.

Lisätietoja

Toinen energiaunionin tilannekatsaus ja kaikki liitteenä olevat tänään hyväksytyt asiakirjat löytyvät seuraavalta komission verkkosivustolta:

Energiatehokkuutta koskeva edistymisraportti: MEMO/17/162

Uusiutuvaa energiaa koskeva edistymisraportti: MEMO/17/163

Tietoa vuoden 2017 energiaunionikierroksesta löytyy energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin sivustolta

IP/17/161

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar