Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένταξη: Νέο εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων που θα βοηθήσει την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα το έγγραφο «Εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών».

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο σύνταξης, το οποίο λειτουργεί επιγραμμικά αλλά και μη επιγραμμικά και παρέχει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους με τρόπο που να είναι κατανοητά από τους εργοδότες, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οργανώσεις που ασχολούνται με τους μετανάστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής: «Στον σημερινό κόσμο της εργασίας πρέπει να μπορούν όλοι να αξιοποιούν πλήρως τις δεξιότητές τους στις αγορές εργασίας μας. Το ταλέντο υπηκόων τρίτων χωρών δεν πρέπει να χάνεται. Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα διευκολύνει την πορεία τους για την ανεύρεση εργασίας. Θα επιτρέπει, επίσης, στις εθνικές διοικήσεις να έχουν σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να αξιοποιούν ευκαιρίες που συνδέονται με την ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και άλλων μεταναστών, γεγονός επωφελές για όλους.» Αυτό είναι επωφελές για όλες τις πλευρές.

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Οι μετανάστες φέρνουν μαζί τους τη δική τους πείρα και ικανότητες και δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα στοιχεία για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Επομένως, το να επενδύσουμε στη γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας είναι υψίστης σημασίας. Η επιτυχής ένταξη έχει καθοριστική σημασία, αν θέλουμε η μετανάστευση να μετατραπεί σε ευκαιρία για όλες τις πλευρές. Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα συντομεύσει την ένταξη νεοαφικνυόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση, καθιστώντας ευδιάκριτες τις ατομικές τους δεξιότητες.

Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων θα αποτελεί το πρώτο εργαλείο στα κέντρα υποδοχής, τις υπηρεσίες ένταξης, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες οργανώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σε υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώριση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσής τους και για να τους παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Εκτός του ότι θα παρέχει μια επισκόπηση του προφίλ δεξιοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών - συγκρίσιμη με το βιογραφικό σημείωμα - το εργαλείο βοηθά τις μεταναστευτικές οργανώσεις να εντοπίζουν συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αναμφισβήτητα, έτσι θα απλουστευτεί η διαδικασία αντιστοίχισης των ατόμων που αναζητούν εργασία με κενές θέσεις απασχόλησης.

Η ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας είναι μία από τις σημαντικότερες κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδίως υπό το πρίσμα της παρελθούσας, της παρούσας και της μέλλουσας εισροής προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Πράγματι, το κόστος της μη ένταξης είναι, μακροπρόθεσμα, πολύ μεγαλύτερο από ό, τι το κόστος των αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης και, υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και της δημογραφικής γήρανσης, η Ευρώπη έχει συμφέρον να καταστεί ελκυστικός προορισμός για ταλαντούχα άτομα που χρειάζονται οι οικονομίες μας. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας πρέπει να αξιοποιήσουμε στην ΕΕ όλα τα ταλέντα.

Ιστορικό

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» είναι μία από τις δέκα βασικές δράσεις που εξαγγέλλονται στη Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ένα έτος μετά τη δρομολόγηση της Νέας ατζέντας δεξιοτήτων, η Επιτροπή έχει προβεί σε μια σειρά βασικών ενεργειών που σχετίζονται με την αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων απασχόλησης για υπηκόους τρίτων χωρών. Απευθύνεται τόσο σε εκείνους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης - που ίσως χρειάζονται βοήθεια για την αναγνώριση των τυπικών τους προσόντων - όσο και σε εκείνους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας μας. Επιπλέον, για ορισμένους υπηκόους τρίτων χωρών, η περιορισμένη ικανότητα στη/στις γλώσσα/-ες της/των χώρας/χωρών υποδοχής μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας· Το εργαλείο συμπληρώνει άλλα μέσα διαφάνειας όσον αφορά τις δεξιότητες, όπως το Europass και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, που αμφότερα έχουν αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της Νέας ατζέντας δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν οι εργοδότες να συγκρίνουν τα εθνικά προσόντα σε όλη την ΕΕ αλλά και διεθνώς.

Το «εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ» συνάδει επίσης με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, που εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο και παρέχει υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για την ένταξη των περίπου 20 εκατομμυρίων υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Από τότε, η Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών για να βελτιώσει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, η πλέον πρόσφατη εκ των οποίων είναι η πρωτοβουλία «Εργοδότες ενωμένοι για την ένταξη» (Employers together for integration) με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των εργοδοτών για την ένταξη προσφύγων και άλλων μεταναστών.

Με την ευκαιρία της εγκαινίασης του εργαλείου κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen επισκέφθηκε ένα κέντρο υποδοχής της Fedasil, μιας οργάνωσης για αιτούντες άσυλο που έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Εκεί παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο για την υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς και των κοινωνικών εργαζομένων και των βοηθών που τους συνοδεύουν κατά τη διαδικασία ένταξής τους. Βίντεο της επίσκεψης είναι διαθέσιμο μέσω της EbS (Europe by Satellite). Παράλληλα, στις Βρυξέλλες λαμβάνουν χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση και μια διάσκεψη δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών

Εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών

Εναρκτήρια εκδήλωση για το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ

Δέκα δράσεις για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητες

Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη

Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών

Ακολουθήστε τη Marianne Thyssen στο Facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο Facebook και στο Twitter

IP/17/1603

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar