Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Företagskoncentrationer Kommissionen godkänner Nordic Capitals förvärv av Intrum Justitia på vissa villkor

Bryssel den 12 juni 2017

Europeiska kommissionen har på grundval av EU:s koncentrationsförordning godkänt Nordic Capitals förvärv av Intrum Justitia Beslutet är förenat med villkoret att företaget avyttrar de överlappande skuldindrivnings- och skulduppköpsverksamheterna i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige avyttras.

Kommissionen fokuserade sin utredning på marknaderna för skuldindrivning och skulduppköp, där både Intrum Justitia och Lindorff, ett portföljföretag till Nordic Capital, är verksamma. Kommissionen var orolig för att övertagandet skulle försvaga konkurrensen på båda marknaderna i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige.

Skuldindrivning omfattar indrivning av utestående skuld. Kommissionens utredning avslöjade att Lindorff och Intrum Justitia är mycket starka aktörer på denna marknad. Båda företagen är unika vad gäller skala, rykte och förmåga att betjäna stora kunder som genererar stora volymer fordringar (t.ex. banker, allmännyttiga företag och telekomföretag). En fusion mellan Lindorff och Intrum Justitia i de fem berörda länderna skulle ha kunna leda till otillräcklig konkurrens på marknaden och leda till sämre kvalitet på tjänsterna och högre priser.

Skulduppköp omfattar överföring av en fordringsägares skuldportföljer till en annan part, skuldköparen. I de flesta fall samlas den förvärvade skulden därefter in av köparen själv. Kommissionens utredning visade att det finns en stark koppling mellan skuldindrivning och skulduppköp, eftersom en stark ställning på marknaden för skuldindrivning hjälper en konkurrent att bygga upp en stark ställning på marknaden för skuldupköp och vice versa. Kommissionen upptäckte att det finns ett begränsat antal aktörer som kan köpa vissa typer och volymer av skuld. I de fem berörda länderna är företagen främst verksamma inom uppköp av skuldinstrument utan säkerhet (dvs. skuld som inte skyddas av bakomliggande säkerheter), där stora internationella investerare i regel inte är närvarande. Kombinationen Lindorff och Intrum Justitia i de fem berörda länderna skulle ha kunnat minska det redan begränsade antalet potentiella skulduppköpare, vilket skulle ha kunnat leda till att skuldsäljare inte skulle ha kunnat sälja sina skuldportföljer. Om konkurrensen bevaras på denna marknad kan skuldsäljare bättre förvalta sina tillgångar och hantera sina risker och därmed agera effektivare i sista hand till fördel för sina kunder, även icke-professionella kunder.

 

Föreslagna korrigerande åtgärder

För att lösa de konkurrensproblem som kommissionen konstaterat har Nordic Capital erbjudit sig att avyttra Lindorffs hela skuldindrivnings- och skulduppköpsverksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige, och Intrum Justitias hela skuldindrivnings- och skulduppköpsverksamhet i Norge.

Dessa åtaganden avlägsnar fullständigt överlappningen mellan Lindorff och Intrum Justitia i de fem länder där kommissionen hade konstaterat att konkurrensproblem.

Kommissionen har därför kunnat slå fast att den föreslagna transaktionen, ändrad genom åtagandena, inte längre skulle orsaka några konkurrensproblem. Beslutet är förenat med villkoret att åtagandena fullgörs fullt ut.

 

Företag och produkter

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag med huvudkontor i Jersey som i huvudsak investerar i stora och medelstora företag i Norden och i de tyskspråkiga delarna av Europa.

Lindorff, som är ett norskt företag, är ett av Nordic Capitals portföljföretag. Lindorff är verksamt inom tillhandahållande av kreditförvaltningstjänster, särskilt skuldindrivning, och inom skulduppköp. Lindorff är närvarande i ett antal europeiska länder.

Intrum Justitia, ett svenskt företag, är verksamt inom tillhandahållande av kreditförvaltningstjänster, däribland skuldindrivning, och inom skulduppköp. Intrum Justitia är närvarande i ett antal europeiska länder.

 

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 12 april 2017.

Kommissionen är skyldig att bedöma företagskoncentrationer och företagsförvärv som involverar företag med en omsättning som överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att hindra företagskoncentrationer som allvarligt skulle hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda företagskoncentrationer orsakar inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutinutredning. Från den tidpunkt då en transaktion anmäls har kommissionen i regel totalt 25 arbetsdagar på sig för att avgöra om den ska bevilja ett godkännande (fas I) eller inleda en fördjupad utredning (fas II). Tidsfristen förlängs till 35 arbetsdagar i fall där partierna översänder korrigerande åtgärder, som de gjort i det här fallet.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens webbplats för   konkurrens, i kommissionens offentliga register över ärenden under ärendenummer M.8287.

IP/17/1602

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar