Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan 20 EU-maan päätöksellä

Bryssel 8. kesäkuuta 2017

Tänään pidetyssä EU:n oikeusministereiden kokouksessa 20 EU:n jäsenmaata on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta tiiviimmän yhteistyön puitteissa.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä. Tämä uusi, riippumaton EU-virasto saa valtuudet tutkia unionin talousarvioon vaikuttavia rikoksia ja nostaa syytteitä tutkinnan perusteella. Tällaisia rikoksia ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja lahjonta sekä arvonlisäveroon liittyvät valtioiden rajat ylittävät petokset. Euroopan syyttäjänvirasto erikoistuu talousrikosten torjumiseen EU:n alueella.

"Linjanamme on nollatoleranssi EU:n talousarvioon kohdistuviin petoksiin”, sanoi EU:n talousarviosta ja henkilöresursseista vastaava komissaari Günther H. Oettinger. ”Joka sentti on käytettävä EU:n kansalaisten hyväksi. Vahva, riippumaton ja toimiva Euroopan syyttäjänvirasto vahvistaa veronmaksajien rahojen suojaa varmistamalla, että EU:n talousarvioon kohdistuvien rikosten tutkinta ja syytteeseenpano hoidetaan unionin tasolla. Tämä tuo merkittävän lisän EU:n nykyiseen keinovalikoimaan, joka perustuu Euroopan petostentorjuntavirasto OLAFin hallinnollisiin tutkintavaltuuksiin ”, Oettinger totesi.

Olemme työskennelleet ahkerasti saadaksemme mahdollisimman monet EU-maat mukaan tähän hankkeeseen. Olen hyvin tyytyväinen, että perustajajäseniä on 20”, totesi puolestaan oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová. ”Sen ansiosta Euroopan syyttäjänvirasto voi toimia alusta alkaen täydellä teholla. Tämä on hyvä päivä eurooppalaisille veronmaksajille. Euroopan syyttäjänvirasto täydentää EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston Eurojustin tärkeää työtä ja mahdollistaa Eurojustin resurssien keskittämisen terrorismin, ihmiskaupan ja muiden rikosten torjuntaan”, Jourová sanoi.

Mihin Euroopan syyttäjänvirastoa tarvitaan?

Euroopan maat menettävät vähintään 50 miljardia euroa alv-tuloja joka vuosi rajat ylittävien petosten vuoksi. Valtioiden rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus tuottaa vuosittain miljardeja euroja, kun kansallisia sääntöjä kiertämällä vältytään rikossyytteiltä. Jäsenvaltiot havaitsivat ja ilmoittivat komissiolle yhteensä noin 638 miljoonan euron arvosta muita kuin alv:hen perustuvia petoksia vuonna 2015. Kansallisilla syyttäjillä ei ole riittäviä keinoja pysäyttää mittavaa rajat ylittävää talousrikollisuutta. Euroopan syyttäjänvirasto toteuttaa rikostutkimuksia nopeasti eri puolilla Eurooppaa ja huolehtii reaaliaikaisesta tietojenvaihdosta. Tämä muuttaa talousrikollisuuden torjunnan luonteen kokonaan.

Miten Euroopan syyttäjänvirasto toimii?

  • Riippumaton elin

Euroopan syyttäjänvirasto toimii yhtenä yksikkönä kaikissa osallistuvissa EU-maissa. Se on pitkälle erikoistunut riippumaton elin, joka toimii EU:n toimielinjärjestelmän ulkopuolella. Euroopan syyttäjänvirasto ajaa EU:n etuja. Se ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita EU:n toimielimiltä tai kansallisilta viranomaisilta.

  • Tehokasta yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa

Euroopan syyttäjänvirasto muodostuu EU:n tasolla toimivasta keskusvirastosta ja hajautetusti jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä, jotka samalla jatkavat toimintaansa kansallisina syyttäjinä. Keskusvirasto valvoo kansallisella tasolla toteutettua tutkintaa ja syytteeseenpanoa. Sen tehtävänä on varmistaa, että toimintaa koordinoidaan tehokkaasti ja että koko EU:ssa noudatetaan yhtenäisiä toimintatapoja. Tällä tavalla saadaan käyttöön laaja kansallisia oikeusjärjestelmiä koskeva asiantuntemus ja kokemuspohja ja varmistetaan samalla, että Euroopan syyttäjänvirasto säilyttää riippumattomuutensa. Jos Euroopan syyttäjänvirasto aloittaa tutkinnan, kansalliset viranomaiset luopuvat toimivaltuuksistaan saman rikoksen tutkinnassa.

  • Valtuudet nopeaan rikostutkintaan ja syytteeseenpanoon

Euroopan syyttäjänvirasto tutkii esimerkiksi EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, joiden arvo on yli 10 000 euroa, ja rajat ylittäviä alv-petoksia, joiden arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Se pystyy toimimaan nopeasti valtioiden rajojen yli ilman, että se joutuu noudattamaan oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä hitaita menettelyjä. Se voi nostaa rikossyytteitä suoraan kansallisissa tuomioistuimissa. Tämän odotetaan parantavan syytetoimien tuloksellisuutta ja johtamaan petoksen kautta menetettyjen varojen saamista takaisin.

  • Kokonaisvaltainen toimintatapa veronmaksajien rahojen suojaamiseksi

Vaikka vastuu rikostutkinnasta siirtyy EU:n syyttäjänvirastolle, Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF vastaa edelleen hallinnollisista tutkimuksista, jotka koskevat unionin taloudellisia etuja vahingoittavia sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia kaikissa EU-maissa. Näin saadaan enemmän rikollisia tuomiolle ja menetettyjä varoja takaisin EU:n käyttöön ja varmistetaan siten EU:n talousarviolle laajin mahdollinen suojelu.

Seuraavat vaiheet

Euroopan syyttäjänvirastosta annettavaa asetusta koskevan yleisnäkemyksen ovat tänään neuvostossa hyväksyneet Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki ja Viro. Asetuksen antamiseen tarvitaan vielä Euroopan parlamentin hyväksyntä. Jäsenmaat, jotka eivät tässä vaiheessa osallistu syyttäjänviraston toimintaan, voivat vapaasti liittyä mukaan myöhemmin, kun asetus on annettu.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti Euroopan syyttäjänviraston perustamista Lissabonin sopimuksen (SEUT-sopimuksen 86 artiklan) nojalla vuonna 2013. Tanskalla, Irlannilla ja Isolla-Britannialla on nk. opt-out-mahdollisuus eli ne voivat päättää, että ne eivät osallistu Euroopan syyttäjänviraston toimintaan.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan syyttäjänvirasto EPPO

 

Euroopan syyttäjänviraston rakenne

Graph2

 

graph2

 

IP/17/1550

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar