Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen kan färdigställas: Den första resultatomgången lägger grunden

Bryssel den 8 juni 2017

Kapitalmarknadsunionen kan färdigställas: Den första resultatomgången lägger grunden

Kommissionen vidtar ytterligare åtgärder för att främja kapitalmarknadsunionen, ett av Junckerkommissionens nyckelprojekt för att stärka sysselsättning och tillväxt i Europa.

När nu nästan två år gått sedan lanseringen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen, lägger kommissionen i dag fram ett antal nya och viktiga initiativ för att se till att reformprogrammet också fortsatt fyller sitt syfte.

Kapitalmarknadsunionen är en viktig byggsten i kommissionens investeringsplan för Europa, även kallad Junckerplanen. Detta projekt är ett försök att genom en mix av reformer i regelverket och på andra områden stärka kopplingen mellan sparande och investeringar. Syftet är att stärka det europeiska finansiella systemet genom att tillhandahålla alternativa finansieringskällor och fler möjligheter för konsumenter och institutionella investerare. För företag, särskilt små, medelstora och nystartade företag, innebär kapitalmarknadsunionen fler finansieringsmöjligheter, t.ex. riskkapital och gräsrotsfinansiering. Den omstartade kapitalmarknadsunionen är klart och tydligt inriktad på hållbar och grön finansiering: Då finanssektorn nu börjat hjälpa hållbarhetsmedvetna investerare att välja lämpliga projekt och företag, är kommissionen fast besluten att gå i spetsen för det övergripande arbetet med att stödja denna utveckling.

– Kapitalmarknadsunionen är avgörande för våra ansträngningar att öka investeringarna inom EU för att skapa jobb och tillväxt, säger kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. – När EU:s största finanscentrum nu går sin egen väg, är vi fast beslutna att öka ansträngningarna för att ytterligare stärka och integrera EU:s finansmarknader. Den översyn som presenteras i dag klargör hur omfattande utmaningen är, och vi räknar med stöd från Europaparlamentet och medlemsstaterna för att kunna anta den.

Kommissionen har arbetat hårt för att påskynda kapitalmarknadsunionen, säger kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt och investeringar. På bara tjugo månader har vi uppnått två tredjedelar av våra ursprungliga åtaganden och andra viktiga åtgärder är under utarbetande. Vi ökar nu vår förmåga att möta nya utmaningar, som t.ex. att finansiera hållbara investeringar och tillvarata finansteknikens möjligheter. De nya åtgärder som presenteras här i dag innebär en förnyelse och förstärkning av kommissionens åtagande och visar att vi definitivt rör oss mot en kapitalmarknadsunion.

Halvtidsöversynen av de hittillsvarande framstegen i genomförandet av 2015 års handlingsplan visar att på tjugo månader har omkring två tredjedelar av de 33 åtgärderna genomförts. Nyligen enades medlagstiftarna om två viktiga förslag. Värdepapperiseringspaketet kommer att frigöra kapacitet i bankernas balansräkningar och generera ytterligare finansiering för hushåll och snabbväxande företag. Riskkapitalfondsreformen kommer att underlätta investeringar i små och medelstora innovativa företag. Dessutom enades vi förra året om nya prospektregler, som kommer att underlätta tillgången till offentliga marknader, särskilt för små och medelstora företag. Om kapitalmarknadsunionen ska lyckas, är det mycket viktigt med ett fullständigt och varaktigt stöd från Europaparlamentet, medlemsstaterna och alla marknadsaktörer.

I halvtidsöversynen anges även tidsplanen för de nya åtgärder som kommer att presenteras under de kommande månaderna. Det blir bl.a. fråga om en EU-täckande privatpensionsprodukt för att hjälpa människor att finansiera sin pension. Vidare kommer kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förstärka systemet för tillsyn av integrerade kapitalmarknader. Detta gör reglerna mer proportionerliga för börsnoterade små och medelstora företag samt för värdepappersföretag, vilket är ett sätt att tillvarata finansteknikens möjligheter och främja hållbara investeringar.

Utöver halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen presenterar kommissionen också åtgärder för att främja långsiktiga investeringar genom en översyn av kreditriskkalibreringen för investeringar i infrastrukturbolag. Vi föreslår en minskning av den kapitalmängd som krävs av försäkringsbolag när de investerar i infrastrukturbolag. Dessa ändringar av den delegerade förordningen Solvens II kommer att ytterligare främja infrastrukturinvesteringar.

Förslaget i detalj

I halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen fastställs nio nya prioriterade åtgärder:

 1. Stärkta befogenheter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för att främja effektiviteten i den fasta tillsynen inom och utanför EU.
 2. Ett mer proportionerligt regelverk för notering av små och medelstora företag på offentliga marknader.
 3. En översyn av kreditriskbedömningen av värdepappersföretag.
 4. En bedömning av möjligheten att inrätta en EU-ram för licensiering och passförfaranden för finansteknisk verksamhet.
 5. Åtgärder till stöd för andrahandsmarknader för nödlidande lån och för kartläggning av lagstiftningsinitiativ för att stärka prioriterade borgenärers förmåga att återvinna värde från lån med säkerhet till företag och företagare.
 6. En uppföljning av rekommendationerna från högnivågruppen med experter på hållbar finansiering.
 7. Gränsöverskridande spridning och tillsyn av fondföretag och alternativa investeringsfonder.
 8. Vägledning om EU:s befintliga regler för behandling av gränsöverskridande investeringar inom EU och en lämplig ram för lösning av investeringstvister.
 9. Ett förslag om en övergripande EU-strategi för att undersöka åtgärder till stöd för utveckling av kapitalmarknaden både lokalt och regionalt.

Dessutom kommer kommissionen att arbeta vidare med åtgärder inom ramen för 2015 års handlingsplan som ännu inte vidtagits. Kommissionen kommer särskilt att lägga fram följande förslag:

 1.  Ett lagförslag om en EU-täckande privatpensionsprodukt för att hjälpa människor att finansiera sin pension. 
 2. Ett lagförslag om ett europeiskt regelverk för säkerställda obligationer för att hjälpa bankerna att finansiera sin låneverksamhet.
 3. Ett lagförslag om en värdepapperslag för att öka rättssäkerheten för gränsöverskridande värdepappersinnehav.

Bakgrund

Kapitalmarknadsunionen syftar till att stärka flödet av privat kapital till växande företag, investeringar i infrastruktur, energiomställning och andra projekt som skapar hållbar tillväxt. Om hindren för fri rörlighet för kapital över gränserna avlägsnas, kommer detta att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att det innebär ett stöd för ekonomisk konvergens och bidrar till att dämpa ekonomiska chocker i och utanför euroområdet, vilket kommer att göra EU-ekonomin mer motståndskraftig. Starkare kapitalmarknader och tätare sammankopplade produktiva investeringar kommer att leda till bättre investeringsmöjligheter för pensionsfonder samt för institutionella och icke-professionella investerare som sparar långsiktigt och till pensionen.

I januari 2017 inledde kommissionen ett samråd om halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen, vilket gav berörda parter en möjlighet att lämna målinriktade bidrag för att komplettera och främja de åtgärder som föreslås i handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion. Den 30 september 2015 antog kommissionen en handlingsplan för en kapitalmarknadsunion. I handlingsplanen fastställs ett program med åtgärder som ska fastställa byggstenarna till en integrerad kapitalmarknad i EU senast 2019.

Handlingsplanen är uppbyggd kring följande huvudprinciper:

 • En koppling mellan finansieringen och den reala ekonomin genom att andra finansieringskällor än bankerna utvecklas
 • Fler affärsmöjligheter för investerare
 • Ett starkare och mer motståndskraftigt finansiellt system
 • Fördjupad ekonomisk integration och ökande konkurrens

Mer information:

Frågor och svar

Faktablad

Meddelandet om kapitalmarknadsunionen - Att påskynda reformer

Kapitalmarknadsunionen: en handlingsplan för finansieringen av företag och investeringar

IP/17/1529

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar