Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dokončanje unije kapitalskih trgov: gradimo na dosežkih prvega kroga

Bruselj, 8. junija 2017

Dokončanje unije kapitalskih trgov: gradimo na dosežkih prvega kroga

Komisija je danes sprejela nadaljnje korake za oblikovanje unije kapitalskih trgov, enega od osrednjih projektov Junckerjeve Komisije za spodbujanje zaposlovanja in rasti v Evropi.

Po skoraj dveh letih od začetka izvajanja akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov je Komisija danes predstavila vrsto pomembnih novih pobud, ki bodo zagotovile, da ta program reform izpolni svoj namen.

Unija kapitalskih trgov je osrednji steber naložbenega načrta Komisije za Evropo, t. i. Junckerjevega načrta. S kombinacijo zakonodajnih in nezakonodajnih reform se s tem projektom poskuša povečati povezanost prihrankov in naložb. Njegov namen je okrepiti evropski finančni sistem z zagotavljanjem alternativnih virov financiranja ter več priložnosti za potrošnike in institucionalne vlagatelje. Za podjetja, zlasti mala in srednja ter zagonska, unija kapitalskih trgov pomeni dostop do več možnosti za financiranje, kot sta tvegani kapital ter množično financiranje. Prenovljeni načrt za unijo kapitalskih trgov namenja veliko pozornost financiranju trajnostnih in zelenih naložb: medtem ko je finančni sektor vlagatelje, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja, začel podpirati pri izbiri ustreznih projektov in podjetij, je Komisija odločena voditi globalna prizadevanja za podporo temu trendu.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal:„Unija kapitalskih trgov ostaja v središču naših prizadevanj za okrepitev naložb v Evropi ter ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje rasti. Odhod največjega finančnega središča EU zahteva, da okrepimo prizadevanja za nadaljnjo krepitev in povezovanje kapitalskih trgov v EU. Ta pregled jasno kaže, da je izziv velik in pri spoprijemanju z njim računamo na podporo Evropskega parlamenta in držav članic.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Komisija si je močno prizadevala, da bi odločilno pripomogla k vzpostavitvi unije kapitalskih trgov. V samo dvajsetih mesecih smo izpolnili dve tretjini prvotnih zavez, drugi pomembni ukrepi pa so v pripravi.Zdaj širimo naša prizadevanja na nove izzive, kot so financiranje trajnostnih naložb ter izkoriščanje potenciala finančne tehnologije. Novi ukrepi, predstavljeni danes, obnavljajo in krepijo zaveze Komisije in nas neustavljivo vodijo proti uniji kapitalskih trgov.“

V vmesnem pregledu se poroča o dosedanjem dobrem napredku pri izvajanju akcijskega načrta iz leta 2015, saj je bilo v dvajsetih mesecih izvedenih približno dve tretjini od 33 predvidenih ukrepov. Sozakonodajalca sta nedavno sprejela načelen dogovor o dveh pomembnih predlogih. Sveženj o listinjenju bo sprostil zmogljivosti v bilancah stanja bank in zagotovil dodatno financiranje za gospodinjstva in hitro rastoča podjetja. Reforma skladov tveganega kapitala pa bo spodbudila naložbe v mala in srednja inovativna podjetja. Poleg tega smo se lani dogovorili o novi ureditvi za prospekte, ki bo zlasti MSP omogočala lažji dostop do javnih trgov. Vendar je za uspeh unije kapitalskih trgov bistvena popolna in stalna podpora Evropskega parlamenta, držav članic in vseh udeležencev na trgu.

Vmesni pregled določa tudi časovni načrt za nove ukrepe, ki bodo predstavljeni v prihodnjih mesecih. Ti bodo vključevali vseevropski standardizirani produkt osebnega pokojninskega zavarovanja za pomoč pri financiranju upokojitve. Poleg tega bo Komisija nadaljevala delo v zvezi z izboljšanjem nadzornega okvira za povezane kapitalske trge, povečanjem sorazmernosti pravil za kotirajoča MSP in investicijska podjetja, izkoriščanjem potenciala finančne tehnologije (FinTech) in spodbujanjem trajnostnih naložb.

Poleg vmesnega pregleda akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov je Komisija predstavila tudi ukrepe za spodbujanje dolgoročnih naložb v okviru pregleda umeritve tveganj za naložbe v infrastrukturna podjetja. Predlagamo zmanjšanje zneska kapitala, ki ga morajo imeti zavarovalnice pri vlaganju v infrastrukturna podjetja. Te ciljane spremembe delegirane uredbe za direktivo Solventnost II bodo dodatno podprle naložbe v infrastrukturo.

Podrobnosti o predlogu

Vmesni pregled akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov določa devet novih prednostnih ukrepov:

 1. povečanje pristojnosti Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, da bi spodbudili učinkovitost usklajenega nadzora po vsej EU in zunaj nje;
 2. zagotovitev sorazmernejšega regulativnega okolja za MSP, ki kotirajo na javnih trgih;
 3. pregled bonitetne obravnave investicijskih podjetij;
 4. ocena argumentov za okvir EU za izdajanje dovoljenj in za čezmejno opravljanje storitev z enotnim dovoljenjem za dejavnosti FinTech;
 5. predstavitev ukrepov za podporo sekundarnih trgov slabih posojil in preučitev zakonodajnih pobud za krepitev zmožnosti zavarovanih upnikov, da izterjajo zneske iz naslova zavarovanih posojil podjetjem in podjetnikom;
 6. sprejetje ukrepov na podlagi priporočil strokovne skupine na visoki ravni za vzdržne finance;
 7. olajšanje čezmejne distribucije in nadzora KNPVP in alternativnih investicijskih skladov (AIS);
 8. zagotovitev smernic o obstoječih predpisih EU za obravnavo čezmejnih naložb v EU in ustreznega okvira za sporazumno reševanje naložbenih sporov;
 9. predlog celovite strategije EU za preučitev ukrepov v podporo razvoju lokalnih in regionalnih kapitalskih trgov.

Poleg tega bo Komisija nadaljevala z ukrepi iz akcijskega načrta iz leta 2015, ki še niso bili izvedeni. Komisija bo zlasti predložila:

 1.  zakonodajni predlog za vseevropski standardizirani produkt osebnega pokojninskega zavarovanja za pomoč pri financiranju upokojitve; 
 2. zakonodajni predlog za okvir EU za krite obveznice za pomoč pri financiranju posojilnih dejavnosti bank;
 3. zakonodajni predlog za predpise o vrednostnih papirjih, s katerimi bi se povečala pravna varnost glede lastništva vrednostnih papirjev v čezmejnem kontekstu.

Ozadje

Cilj unije kapitalskih trgov je povečati pritok zasebnega kapitala za financiranje rastočih podjetij, naložb v infrastrukturo, energetskega prehoda in drugih projektov za podpiranje trajnostne rasti. Odstranjevanje ovir za prosti pretok kapitala prek mej bo okrepilo ekonomsko in monetarno unijo tako, da bo podpiralo ekonomsko konvergenco in pripomoglo k blažitvi gospodarskih pretresov v evroobmočju ter zunaj njega, zaradi česar bo evropsko gospodarstvo postalo odpornejše. Močnejši kapitalski trgi, bolje povezani s produktivnimi naložbami, bodo ustvarili boljše naložbene priložnosti za pokojninske sklade ter institucionalne in male vlagatelje, ki varčujejo na dolgi rok in za pokojnine.

Komisija je januarja 2017 začela posvetovanje o vmesnem pregledu projekta unije kapitalskih trgov, pri katerem so imeli deležniki priložnost, da zagotovijo konkretne prispevke za dopolnitev in pospešitev ukrepov, predlaganih v akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov. Komisija je 30. septembra 2015 sprejela akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, v katerem je določen program ukrepov, katerih cilj je vzpostaviti osnovne elemente povezanega kapitalskega trga v Evropski uniji do leta 2019.

Akcijski načrt temelji na naslednjih ključnih načelih:

 • boljša povezanost financiranja z realnim sektorjem gospodarstva z razvojem nebančnih virov financiranja,
 • ustvarjanje več priložnosti za vlagatelje,
 • spodbujanje močnejšega in odpornejšega finančnega sistema,
 • poglobitev finančne integracije in povečanje konkurence.

Več informacij:

MEMO

Informativni pregled

Sporočilo o uniji kapitalskih trgov – pospešitev reform

Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov

IP/17/1529

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar