Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De kapitaalmarktenunie voltooien - Voortbouwen op de eerste reeks resultaten

Brussel, 8 juni 2017

De kapitaalmarktenunie voltooien - Voortbouwen op de eerste reeks resultaten

Vandaag neemt de Commissie verdere stappen om vaart te zetten achter de kapitaalmarktenunie (KMU), een spilinitiatief van de Commissie Juncker voor meer banen en groei in Europa.

Vandaag, bijna twee jaar na de lancering van het actieplan voor de KMU, presenteert de Commissie een reeks belangrijke nieuwe initiatieven die ervoor moeten zorgen dat dit hervormingsprogramma op koers blijft.

De KMU is een zeer belangrijke pijler van het investeringsplan voor Europa van de Commissie, het zogenoemde plan Juncker. Via een combinatie van regelgevende en niet-regelgevende hervormingen moeten spaargeld en investeringen elkaar vlotter kunnen vinden. Het is de bedoeling het financiële stelsel van Europa te versterken door alternatieve financieringsbronnen en meer mogelijkheden voor consumenten en institutionele beleggers te verschaffen. Voor ondernemingen, met name kmo's en start-ups, biedt de KMU meer financieringsmogelijkheden, zoals toegang tot durfkapitaal en crowdfunding. De KMU nieuwe stijl legt sterk de nadruk op duurzame en groene financiering: Nu de financiële sector van het duurzaamheidsconcept overtuigde beleggers begint te helpen bij het vinden van geschikte projecten en bedrijven, is de Commissie vastbesloten om wereldwijd het voortouw te nemen bij het ondersteunen van deze ontwikkelingen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie:“De KMU staat centraal bij onze inspanningen om Europese investeringen te bevorderen en banen en groei te creëren. Nu het grootste financiële centrum in de EU op het punt staat ons te verlaten, willen wij onze inspanningen vastberaden opvoeren om de EU-kapitaalmarkten verder te versterken en te integreren. Deze herziening maakt de omvang van de uitdaging duidelijk en we rekenen op de steun van het Europees Parlement en de lidstaten om deze aan te gaan.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “De Commissie heeft hard gewerkt om de KMU een beslissende impuls te geven. In slechts twintig maanden tijd hebben wij twee derde van onze eerdere toezeggingen gerealiseerd en andere belangrijke acties staan al op stapel. Nu breiden wij ons actieterrein uit om nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals de financiering van duurzame investeringen en het benutten van het potentieel van fintech. De nieuwe hier vandaag voorgestelde maatregelen bekrachtigen en benadrukken dat de Commissie vastbesloten is de – onomkeerbare – weg naar de kapitaalmarktenunie in te slaan.”

De tussentijdse evaluatie laat zien dat tot dusver duidelijke vorderingen zijn geboekt bij de uitvoering van het actieplan van 2015 – circa twee derde van de 33 maatregelen zijn uitgevoerd in twintig maanden. Onlangs nog zijn de medewetgevers het in beginsel eens geworden over twee belangrijke voorstellen. Het securitisatiepakket zal ruimte creëren op de balansen van banken en meer financiering beschikbaar maken voor huishoudens en snel groeiende bedrijven. De hervorming van de durfkapitaalfondsen zal investeringen in innovatieve kmo's stimuleren. Bovendien hebben wij vorig jaar ook een akkoord bereikt over de nieuwe prospectusregeling, die de toegang tot publieke markten gemakkelijker zal maken, vooral voor kmo's. Maar om van de kapitaalmarktenunie een succes te maken, is de volledige en permanente steun van het Europees Parlement, de lidstaten en alle marktdeelnemers van zeer groot belang.

De tussentijdse evaluatie bevat ook het tijdschema voor de nieuwe maatregelen die de komende maanden bekend zullen worden gemaakt. Een van die maatregelen is een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct om mensen te helpen bij het financieren van hun pensioen. Ook zal de Commissie voortwerken aan een steviger toezichtkader voor geïntegreerde kapitaalmarkten, aan evenredigere regels voor beursgenoteerde kmo's en beleggingsondernemingen, aan het aanboren van het potentieel van fintech en het bevorderen van duurzame investeringen.

Naast de tussentijdse evaluatie van de KMU maakt de Commissie ook maatregelen bekend ter bevordering van investeringen op lange termijn via een herziening van de prudentiële kalibratie voor beleggingen in infrastructuurondernemingen. Wij stellen een verlaging voor van de hoeveelheid kapitaal die verzekeringsondernemingen moeten aanhouden bij investeringen in infrastructuurondernemingen. Met deze specifieke wijzigingen in de gedelegeerde Solvabiliteit II-verordening zullen investeringen in infrastructuur extra ondersteuning krijgen.

Inhoud van het voorstel

De tussentijdse evaluatie van de KMU omvat negen nieuwe prioriteiten:

 1. Meer bevoegdheden voor de Europese Autoriteit voor effecten en markten om de doeltreffendheid van consistent toezicht in de hele EU en daarbuiten te bevorderen.
 2. Een evenrediger regelgevingskader voor de notering van kmo's op publieke markten.
 3. Herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen.
 4. Onderzoek naar een mogelijk Europese kader van licenties en paspoorten voor fintech-activiteiten.
 5. Maatregelen ter ondersteuning van secundaire markten voor oninbare leningen en onderzoek naar eventuele wetgevingsinitiatieven om preferente schuldeisers beter in staat te stellen de waarde te recupereren van gedekte leningen aan ondernemingen en ondernemers.
 6. Een follow-up van de aanbevelingen van de groep deskundigen op hoog niveau inzake duurzame financiering.
 7. Bevordering van grensoverschrijdende distributie van en toezicht op icbe's en alternatieve beleggingsinstellingen (abi's).
 8. Richtsnoeren voor de bestaande EU-regels betreffende de behandeling van grensoverschrijdende EU-investeringen en een adequaat kader voor het minnelijk schikken van beleggingsgeschillen.
 9. Een alomvattende EU-strategie om maatregelen te onderzoeken om de ontwikkeling van lokale en regionale kapitaalmarkten te ondersteunen.

Daarnaast zal de Commissie in het kader van het actieplan 2015 verder werken aan uitstaande maatregelen. Zo zal de Commissie met de volgende voorstellen komen:

 1.  Een wetgevingsvoorstel betreffende een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct om mensen te helpen bij het financieren van hun pensioen. 
 2. Een wetgevingsvoorstel betreffende een EU-kader voor gedekte obligaties om banken te helpen bij het financieren van hun kredietverlening.
 3. Een wetgevingsvoorstel betreffende het effectenrecht met het oog op meer rechtszekerheid met betrekking tot het eigendom van effecten in een grensoverschrijdende context.

Achtergrond

Doel van de KMU is meer particulier kapitaal te doen stromen naar groeibedrijven, investeringen in infrastructuur, de energietransitie en andere projecten om duurzame groei te ondersteunen. Het wegnemen van belemmeringen voor het vrij verkeer van kapitaal over de grenzen heen zal de economische en monetaire unie versterken door het ondersteunen van economische convergentie en door bij te dragen tot het opvangen van economische schokken in de eurozone en daarbuiten, en zal de Europese economie veerkrachtiger maken. Sterkere kapitaalmarkten, die vlotter aansluiten op productieve investeringen, scheppen betere beleggingskansen voor pensioenfondsen, en institutionele en retailbeleggers die sparen voor de lange termijn en pensioenregelingen.

In januari 2017 startte de Commissie een raadpleging over de tussentijdse herziening van de kapitaalmarktenunie, waarbij belanghebbenden specifieke input konden geven ter aanvulling en bevordering van maatregelen in het kader van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie. Op 30 september 2015 heeft de Commissie een actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie (KMU) aangenomen. In het actieplan wordt een pakket maatregelen uiteengezet om tegen 2019 de bouwstenen van een geïntegreerde kapitaalmarkt in de Europese Unie aan te leveren.

Het actieplan is opgebouwd rond de volgende kernbeginselen:

 • Financiering koppelen aan de reële economie door het ontwikkelen van niet-bancaire financieringsbronnen.
 • Meer kansen scheppen voor investeerders.
 • Een sterker en veerkrachtiger financieel stelsel bevorderen.
 • De financiële integratie verdiepen en zorgen voor meer concurrentie.

Meer informatie:

MEMO

Factsheet

Mededeling over de kapitaalmarktenunie – versnellen van de hervorming

Actieplan over de opbouw van een kapitaalmarktenunie

IP/17/1529

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar