Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana – pirmie panākumi kā pamats turpmākai izaugsmei

Briselē, 2017. gada 8. jūnijā

Kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana – pirmie panākumi kā pamats turpmākai izaugsmei

Šodien Komisija veic turpmākus pasākumus kapitāla tirgu savienības (KTS) virzībai, kas ir nozīmīgs Junkera Komisijas projekts darbvietu skaita palielināšanai un izaugsmes veicināšanai Eiropā.

Komisija šodien, gandrīz divus gadus kopš KTS rīcības plāna uzsākšanas, nāk klajā ar vairākām nozīmīgām jaunām iniciatīvām nolūkā nodrošināt, ka šīs reformu programma joprojām atbilst konkrētajam mērķim.

KTS ir svarīgs Komisijas Investīciju plāna Eiropai jeb tā dēvētā Junkera plāna balsts. Izmantojot dažādas reglamentējošas un nereglamentējošas reformas, šā projekta mērķis ir nodrošināt labāku sasaisti starp ietaupījumiem un ieguldījumiem. Tā mērķis ir stiprināt Eiropas finanšu sistēmu, nodrošinot alternatīvus finansējuma avotus un plašākas iespējas patērētājiem un institucionālajiem ieguldītājiem. KTS paredz uzņēmumu, jo īpaši MVU un jaunuzņēmumu piekļuvi plašākām finansējuma iespējām, piemēram, riska kapitālam un kolektīvai finansējuma piesaistīšanai. Pārstrādātā KTS pievēršas ilgtspējīgam un zaļajam finansējumam: tā kā finanšu nozare sāk palīdzēt uz ilgtspējību orientētiem ieguldītājiem izvēlēties piemērotus projektus un uzņēmumus, Komisija ir apņēmusies atbalstīt šādas norises, ieņemot aktīvu pozīciju globālā mērogā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja:Mūsu centienos palielināt Eiropas ieguldījumus un radīt darbvietas un izaugsmi KTS joprojām ir nozīmīga loma. Laikā, kad no ES aiziet lielākais finanšu centrs, mēs esam apņēmības pilni vairot mūsu centienus turpmāk stiprināt un integrēt ES kapitāla tirgus. Šajā pārskatā skaidri atspoguļots izaicinājumu mērogs, un mēs ceram uz attiecīgu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu atbalstu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes un ieguldījumu jautājumos Jirki Katainens sacīja: “Komisija ir pielikusi lielas pūles KTS īstenošanā. Tikai divdesmit mēnešos mēs esam sasnieguši divas trešdaļas no tā, ko sākotnēji apņēmāmies paveikt, un citas svarīgas darbības ir plānošanas procesā.Tagad mēs vēlamies paplašināt mūsu darbības, lai rastu risinājumus jauniem izaicinājumiem, piemēram, kā finansēt ilgtspējīgus ieguldījumus un izmantot finanšu tehnoloģiju potenciālu. Jaunie pasākumi, kas tiek publiskoti šodien, atjauno un pastiprina Komisijas apņemšanos neatgriezeniski īstenot KTS.”

Saskaņā ar vidusposma pārskatu attiecībā uz 2015. gada rīcības plāna īstenošanu ir gūti labi panākumi: divdesmit mēnešos īstenotas aptuveni divas trešdaļas no 33 darbībām. Nesen abi likumdevēji vienojās pēc būtības par diviem nozīmīgiem priekšlikumiem. Vērtspapīrošanas tiesību aktu kopums vairos banku aizdošanas spēju un radīs papildu finansējumu mājsaimniecībām un ātri augošiem uzņēmumiem. Riska kapitāla fondu reforma veicinās ieguldījumus mazos un vidējos inovatīvos uzņēmumos. Turklāt pagājušajā gadā mēs vienojāmies par jaunu prospektu režīmu, kas jo īpaši MVU ļaus vieglāk piekļūt publiskajiem tirgiem. Tomēr, lai KTS būtu veiksmīga, ir sevišķi svarīgi panākt pilnīgu un pastāvīgu Eiropas Parlamenta, dalībvalstu un visu tirgus dalībnieku atbalstu.

Vidusposma pārskatā ir arī noteikts jauno darbību grafiks, kas tiks publiskots tuvāko mēnešu laikā. Jaunās darbības cita starpā būs Eiropas mēroga privāto pensiju produkts iedzīvotāju pensiju finansēšanas atbalstam. Turklāt Komisija turpinās strādāt pie tā, lai uzlabotu integrētu kapitāla tirgu uzraudzības sistēmu, palielinot noteikumu samērīgumu attiecībā uz biržas sarakstā iekļautiem MVU un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, izmantojot finanšu tehnoloģiju potenciālu un veicinot ilgtspējīgus ieguldījumus.

Papildus KTS vidusposma pārskatam Komisija arī iepazīstina ar pasākumiem ilgtermiņa ieguldījumu veicināšanai, pārskatot prudenciālo kalibrēšanu attiecībā uz ieguldījumiem infrastruktūras uzņēmumos. Mēs ierosinām samazināt kapitāla apjomu, kas apdrošināšanas sabiedrībām jānodrošina, kad tās iegulda infrastruktūras uzņēmumos. Šīs mērķorientētās izmaiņas Maksātspējas II deleģētajā regulā turpmāk atbalstīs ieguldījumus infrastruktūrā.

Detalizēts priekšlikuma izklāsts

KTS vidusposma pārskatā ir noteiktas deviņas jaunas prioritārās darbības.

 1. Stiprināt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras nolūkā sekmēt konsekventu uzraudzību visā ES un ārpus tās.
 2. Nodrošināt proporcionālāku reglamentējošo vidi MVU, kas iekļauti biržas sarakstā publiskajos tirgos.
 3. Pārskatīt ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo režīmu.
 4. Novērtēt ES licencēšanas un atļauju piešķiršanas sistēmu finanšu tehnoloģiju darbībām.
 5. Piedāvāt pasākumus ienākumus nenesošo aizdevumu (INA) sekundāro tirgu atbalstam un apsvērt likumdošanas iniciatīvas, lai stiprinātu nodrošināto kreditoru spēju atgūt vērtību no nodrošinātajiem aizdevumiem uzņēmumiem un uzņēmējiem.
 6. Nodrošināt turpmākus pasākumus saistībā ar ieteikumiem, ko izstrādājusi Augsta līmeņa ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma jautājumos.
 7. Atvieglot PVKIU un alternatīvu ieguldījumu fondu (AIF) pārrobežu izplatīšanu un uzraudzību.
 8. Sniegt norādījumus par spēkā esošajiem ES noteikumiem, kas reglamentē ES pārrobežu ieguldījumus, un atbilstošu satvaru ieguldījumu strīdu atrisināšanai draudzīgā ceļā.
 9. Ierosināt visaptverošu ES stratēģiju nolūkā apsvērt pasākumus vietējo un reģionālo kapitāla tirgu attīstības atbalstam.

Turklāt Komisija turpinās virzīs uz priekšu tās 2015. gada rīcības plāna darbības, kas vēl nav īstenotas. Jo īpaši Komisija ierosinās šādas darbības.

 1.  Tiesību akta priekšlikumu Eiropas mēroga privāto pensiju produktam nolūkā palīdzēt iedzīvotāju finansēt savas pensijas. 
 2. Tiesību akta priekšlikumu par ES regulējumu segtajām obligācijām nolūkā palīdzēt bankām finansēt savas kreditēšanas darbības.
 3. Tiesību akta priekšlikumu vērtspapīru jomā nolūkā palielināt tiesisko noteiktību par vērtspapīru īpašumtiesībām pārrobežu kontekstā.

Konteksts

KPS mērķis ir stiprināt privātā kapitāla plūsmu augošiem uzņēmumiem, ieguldījumiem infrastruktūrā, enerģētikas pārkārtošanā un citos projektos nolūkā atbalstīt ilgtspējīgu izaugsmi. Brīvas kapitāla pārrobežu plūsmas šķēršļu likvidēšana stiprinās ekonomisko un monetāro savienību, atbalstot ekonomikas konverģenci un palīdzot mazināt ekonomikas satricinājumus eirozonā un ārpus tās, lai Eiropas ekonomiku padarītu izturētspējīgāku. Spēcīgāki kapitāla tirgi, kas labāk savienoti ar produktīvu ieguldījumu, radīs labākas ieguldījumu iespējas pensiju fondiem, institucionālajiem un privātajiem ieguldītājiem ilgtermiņa un pensiju uzkrājumu veikšanai.

Komisija 2017. gada janvārī uzsāka apspriešanos par KTS vidusposma pārskatu, radot ieinteresētajām personām iespēju sniegt mērķorientētu informāciju nolūkā papildināt un veicināt darbības, kas ierosinātas ar KTS rīcības plānu. Komisija 2015. gada 30. septembrī pieņēma rīcības plānu KTS izveidei. Rīcības plānā ir izklāstīta darbību programma, kuru mērķis ir līdz 2019. gadam Eiropas Savienībā izveidot integrēta kapitāla tirgus pamatelementus.

Rīcības plāns ir balstīts uz šādiem pamatprincipiem:

 • finansējuma sasaistīšana ar reālo ekonomiku, attīstot nebanku finansējuma avotus;
 • plašāku iespēju radīšana ieguldītājiem,
 • spēcīgākas un izturētspējīgākas finanšu sistēmas veicināšana,
 • finanšu integrācijas padziļināšana un konkurences palielināšana.

Papildu informācija

Informatīvs paziņojums

Faktu lapa

Paziņojums “Kapitāla tirgu savienība – reformas paātrināšana”

Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei

IP/17/1529

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar