Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas. Pirmojo etapo laimėjimai

Briuselis, 2017 m. birželio 8 d.

Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas. Pirmojo etapo laimėjimai

Šiandien Komisija imasi tolesnių veiksmų, kuriais siekia paspartinti kapitalo rinkų sąjungos (KRS) sukūrimą. KRS yra vienas iš pagrindinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos projektų skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Europoje.

Praėjus beveik dvejiems metams nuo KRS veiksmų plano įgyvendinimo pradžios, šiandien Komisija siūlo naujų svarbių iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ši reformų programa ir toliau atitiktų savo paskirtį.

KRS yra vienas iš pagrindinių Komisijos investicijų plano Europai (vadinamojo J.-C. Junckerio plano) ramsčių. Šio projekto tikslas – vykdant reglamentavimo ir kitų sričių reformas geriau suderinti taupymą ir investicijas. Juo siekiama stiprinti Europos finansų sistemą numatant alternatyvius finansavimo šaltinius bei didinant vartotojų ir institucinių investuotojų galimybes. Bendrovėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir pradedančiosioms įmonėms, KRS suteikia daugiau galimybių gauti finansavimą, kaip antai rizikos kapitalo ir sutelktinį finansavimą. Atnaujintoje KRS daug dėmesio skiriama tvariam ir žaliajam finansavimui: atsižvelgdama į tai, kad finansų sektorius pamažu padeda tvarumo svarbą suprantantiems investuotojams pasirinkti tinkamus projektus ir įmones, Komisija pasiryžusi vadovauti pasaulinėms pastangoms, kuriomis remiami šie pokyčiai.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė:„KRS ir toliau yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant skatinti Europos investicijas, kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Rengdamiesi būsimam didžiausio finansinio centro pasitraukimui iš ES, įsipareigojame dėti daugiau pastangų, kad dar labiau sustiprintume ir integruotume ES kapitalo rinkas. Iš šios peržiūros aiškiai matyti, kokio masto iššūkis mums kyla. Kad galėtume jį priimti, tikimės Europos Parlamento ir valstybių narių paramos.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas kalbėjo: „Komisija daug dirbo, kad suteiktų ryžtingą postūmį kapitalo rinkų sąjungai. Vos per dvidešimt mėnesių įvykdėme du trečdalius pradinių įsipareigojimų, taip pat planuojame imtis kitų svarbių priemonių. Dabar plečiame veiksmų sritį, kad išspręstume naujus uždavinius, tokius kaip tvarių investicijų finansavimas ir finansinių technologijų potencialo išnaudojimas. Šiandien pristatytos naujos priemonės dar kartą parodo Komisijos pasiryžimą ir mus negrįžtamai kreipia KRS keliu.“

Atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą pranešama, kad įgyvendinant 2015 m. veiksmų planą padaryta didelė pažanga: per dvidešimt mėnesių įvykdyta maždaug du trečdaliai iš 33 veiksmų. Visai neseniai teisėkūros institucijos iš principo susitarė dėl dviejų svarbių pasiūlymų. Įgyvendinus pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų rinkinį bus atlaisvinti pajėgumai bankų balansuose ir suteikta papildomo finansavimo galimybių namų ūkiams ir sparčiai augančioms įmonėms. Rizikos kapitalo fondų reforma sudarys geresnes sąlygas investuoti į mažąsias ir vidutines novatoriškas įmones. Be to, pernai susitarėme dėl naujos prospektų tvarkos, kuri suteiks galimybę lengviau patekti į viešąsias rinkas, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau tam, kad KRS veiktų sėkmingai, labai svarbi visapusiška ir nuolatinė Europos Parlamento, valstybių narių ir visų rinkos dalyvių parama.

Atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą taip pat nustatytas naujų veiksmų tvarkaraštis, kurį ketinama paskelbti ateinančiais mėnesiais. Tarp numatytų priemonių – visos Europos asmeninės pensijos produktas, kuriuo siekiama padėti žmonėms finansuoti savo pensijas. Be to, Komisija ir toliau stengsis stiprinti integruotų kapitalo rinkų priežiūros sistemą, didinti biržinėms MVĮ ir investicinėms įmonėms taikomų taisyklių proporcingumą, išnaudoti finansinių technologijų potencialą ir skatinti tvarias investicijas.

Kartu su KRS laikotarpio vidurio peržiūra Komisija taip pat skelbia apie priemones, kuriomis siekiama skatinti ilgalaikes investicijas, peržiūrint investicijų į infrastruktūros įmones prudencinį kalibravimą. Siūlome mažinti kapitalo sumą, kurią turi turėti į infrastruktūros įmones investuojančios draudimo bendrovės. Šiais tiksliniais „Mokumo II“ deleguotojo reglamento pakeitimais bus toliau remiamos investicijos į infrastruktūrą.

Išsamus pasiūlymo paaiškinimas

Atliekant KRS laikotarpio vidurio peržiūrą nustatyti devyni nauji prioritetiniai veiksmai:

 1. stiprinti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimus, kad būtų skatinamas nuoseklios priežiūros visoje ES ir už jos ribų veiksmingumas;
 2. sukurti proporcingesnę reglamentavimo aplinką, kuri palengvintų mažųjų ir vidutinių įmonių įtraukimą į viešųjų rinkų prekybos sąrašus;
 3. peržiūrėti investicinių įmonių rizikos ribojimo tvarką;
 4. įvertinti ES licencijų ir pasų mechanizmo taikymo finansinių technologijų veiklai galimybes;
 5. pasiūlyti priemonių neveiksnių paskolų antrinėms rinkoms remti ir išnagrinėti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti užtikrinimo priemonę turinčių kreditorių galimybes susigrąžinti užtikrintų paskolų įmonėms ir verslininkams lėšas;
 6. užtikrinti, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Aukšto lygio ekspertų grupės tvarių finansų klausimais rekomendacijas;
 7. palengvinti tarpvalstybinę kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų ir alternatyvaus investavimo fondų priežiūrą ir jų investicinių vienetų platinimą;
 8. pateikti gairių dėl esamų ES taisyklių, taikomų tarpvalstybinėms investicijoms Sąjungoje, ir nustatyti tinkamą draugiško investicinių ginčų sprendimo sistemą;
 9. pasiūlyti visapusišką ES strategiją, kurios tikslas – išnagrinėti, kokiomis priemonėmis būtų galima paremti vietinių ir regioninių kapitalo rinkų plėtrą.

Komisija taip pat sieks sparčiau įgyvendinti dar neįgyvendintus veiksmus pagal 2015 m. veiksmų planą. Visų pirma Komisija pateiks:

 1.  pasiūlymą dėl teisės akto dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto, padėsiančio žmonėms finansuoti savo pensijas; 
 2. pasiūlymą dėl teisės akto dėl ES padengtų obligacijų sistemos, padėsiančios bankams finansuoti savo skolinimo veiklą;
 3. pasiūlymą dėl teisės akto dėl vertybiniams popieriams taikomos teisės, siekiant padidinti teisinį tikrumą dėl vertybinių popierių nuosavybės tarpvalstybinėse situacijose.

Pagrindiniai faktai

KRS tikslas – sustiprinti privataus kapitalo srautą į augančias įmones, infrastruktūros investicijas, energetikos pertvarką ir kitus projektus, siekiant remti tvarų augimą. Pašalinus laisvo kapitalo judėjimo tarp valstybių kliūtis, sustiprės ekonominė ir pinigų sąjunga, nes tai paskatins ekonominę konvergenciją ir padės atlaikyti ekonominius sukrėtimus euro zonoje bei už jos ribų, taigi Europos ekonomika taps atsparesnė. Tvirtesnės, geriau su produktyviomis investicijomis susietos kapitalo rinkos suteiks geresnių investavimo galimybių pensijų fondams, taip pat instituciniams ir neprofesionaliesiems investuotojams, turintiems ilgalaikio taupymo ir taupymo pensijai tikslų.

2017 m. sausio mėn. Komisija pradėjo konsultacijas dėl KRS laikotarpio vidurio peržiūros ir suteikė galimybę suinteresuotiesiems subjektams pateikti informacijos, kuri papildytų ir paskatintų sparčiau įgyvendinti KRS veiksmų plane numatytus veiksmus. 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisija priėmė Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planą. Veiksmų plane nustatyta veiksmų programa, kurios tikslas – iki 2019 m. padėti pagrindą integruotai Europos Sąjungos kapitalo rinkai.

Veiksmų planas grindžiamas šiais pagrindiniais principais:

 • finansavimą susieti su realiąja ekonomika, plėtojant nebankinius finansavimo šaltinius,
 • suteikti daugiau galimybių investuotojams,
 • skatinti kurti stipresnę ir atsparesnę finansų sistemą,
 • didinti finansinę integraciją ir konkurenciją.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA

Informacijos suvestinė

Komunikatas dėl kapitalo rinkų sąjungos reformos spartinimo

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas

IP/17/1529

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar