Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunionin viimeistely ensimmäisten saavutusten perusteella

Bryssel 8. kesäkuuta 2017

Pääomamarkkinaunionin viimeistely ensimmäisten saavutusten perusteella

Komissio kertoo tänään lisätoimista pääomamarkkinaunionin edistämiseksi. Pääomamarkkinaunioni on Junckerin komission keskeinen hanke kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.

Komissio esittää tänään, miltei kaksi vuotta pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman käynnistämisen jälkeen, useita merkittäviä uusia aloitteita, joilla varmistetaan, että tämä uudistusohjelma on edelleen tarkoitukseensa sopiva.

Pääomamarkkinaunioni on keskeinen osa komission Euroopan investointiohjelmaa, ns. Junckerin suunnitelmaa. Hankkeessa yhdistetään sääntelyyn perustuvia ja muita uudistuksia, ja sillä pyritään aiempaa paremmin yhdistämään säästäminen investointeihin. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan rahoitusjärjestelmää tarjoamalla vaihtoehtoisia rahoituslähteitä sekä enemmän mahdollisuuksia kuluttajille ja yhteisösijoittajille. Yritysten ja erityisesti pk- ja startup-yritysten kannalta pääomamarkkinaunioni tarkoittaa aiempaa enemmän rahoitusmahdollisuuksia, kuten riskipääomaa ja joukkorahoitusta. Uudestaan käynnistetyssä päämarkkinaunionissa keskitytään vahvasti kestävään ja vihreään rahoitukseen: kun rahoitusala auttaa kestävästä kehityksestä tietoisia sijoittajia valitsemaan kestäviä hankkeita ja yrityksiä, komissio aikoo päättäväisesti johtaa maailmanlaajuista työtä tämän kehityksen tukemiseksi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis katsoi, ettäpääomamarkkinaunioni on edelleen keskeisellä sijalla toimissa, joilla vahvistetaan investointeja EU:ssa ja luodaan työpaikkoja ja kasvua. ”EU:n tärkeimmän finanssikeskuksen jäädessä EU:n ulkopuolelle olemme sitoutuneet vahvistamaan toimia, joilla voidaan entisestään vahvistaa ja yhdentää EU:n pääomamarkkinoita. Nyt tehdystä arvioinnista käy selkeästi ilmi haasteen laajuus, ja luotamme Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tukeen haasteeseen vastaamiseksi.”

Työllisyydestä, kasvusta ja investoinneista vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että ”komissio on tehnyt paljon työtä, jotta pääomamarkkinoita voidaan edistää päättäväisesti. Olemme onnistuneet ainoastaan 20 kuukaudessa toteuttamaan kaksi kolmannesta alustavista sitoumuksistamme, ja suunnitteilla on lisätoimia. Laajennamme nyt toiminta-alaamme, jotta voimme kohdata uusia haasteita, joita ovat esimerkiksi kestävien investointien rahoittaminen ja FinTech-teknologian tarjoaman potentiaalin käyttöönotto. Tänään esitetyillä uusilla toimilla uudistetaan ja vahvistetaan komission sitoumusta ja käynnistetään peruuttamaton edistyminen kohti pääomamarkkinaunionia.”

Vuonna 2015 annetun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevassa väliarvioinnissa raportoidaan hyvästä edistymisestä. Noin kaksi kolmannesta 33:sta toimesta toteutettiin 20 kuukaudessa. Lainsäädäntövallan käyttäjät sopivat hiljattain kahdesta merkittävästä ehdotuksesta. Arvopaperistamispaketilla vapautetaan pankkien taseissa seisovaa kapasiteettia ja tarjotaan lisärahoitusta kotitalouksille ja nopeasti kasvaville yrityksille. Pääomasijoitusrahastojen uudistus helpottaa sijoittamista pieniin ja keskisuuriin innovatiivisiin yrityksiin. Lisäksi viime vuonna sovittiin uudesta esitejärjestelmästä, joka mahdollistaa erityisesti pk-yritysten helpomman pääsyn julkisille markkinoille. Kuitenkin jotta pääomamarkkinaunioni voisi onnistua, tarvitaan Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja kaikkien markkinatoimijoiden täysimääräistä ja jatkuvaa tukea.

Väliarvioinnissa asetetaan myös määräaika uusille toimille, jotka julkistetaan tulevina kuukausina. Näihin kuuluu yleiseurooppalainen henkilökohtainen eläketuote, jonka avulla ihmiset voivat helpommin rahoittaa eläkkeellejääntiään. Lisäksi komissio jatkaa työtään, jolla parannetaan yhdentyneiden pääomamarkkinoiden valvontajärjestelmää. Tässä yhteydessä lisätään listautuneita pk-yrityksiä ja sijoituspalveluyrityksiä koskevien sääntöjen oikeasuhteisuutta, otetaan käyttöön FinTeck-teknologian potentiaali ja edistetään kestävää sijoittamista.

Komissio julkistaa päämarkkinaunionin väliarvioinnin lisäksi toimenpiteitä, joilla edistetään pitkän aikavälin sijoittamista. Tähän käytetään vakavaraisuuskalibroinnin uudelleentarkastelua infrastruktuuriyrityksiin tehtäviä sijoituksia varten. Ehdotuksena on, että vähennetään sitä pääoman määrää, joka vakuutusyhtiöllä on oltava, kun ne sijoittavat infrastruktuuriyrityksiin. Näillä kohdennetuilla muutoksilla delegoituun Solvenssi II -asetukseen tuetaan edelleen infrastruktuuri-investointeja.

Ehdotuksen yksityiskohdat

Pääomamarkkinoiden väliarvioinnissa esitetään yhdeksän ensisijaista tointa:

 1. vahvistetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksia, jotta voidaan edistää jatkuvan valvonnan tehokkuutta EU:ssa ja muualla
 2. saadaan aikaan oikeasuhteinen sääntely-ympäristö pk-yritysten listautumiselle julkisille markkinoille
 3. tarkastellaan uudelleen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskohtelua
 4. arvioidaan mahdollisuuksia EU:n laajuisen toimiluvan käytölle FinTech-toimissa
 5. esitetään toimenpiteitä, joilla tuetaan järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoita, ja tarkastellaan lainsäädäntöaloitteita, joilla vahvistetaan vakuusvelkojien mahdollisuutta periä takaisin yhtiöille tai yrittäjille myönnetyt vakuudelliset lainat
 6. varmistetaan kestävää rahoitusta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän suositusten seuranta
 7. helpotetaan yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksien pitämistä kaupan ja valvontaa rajojen yli
 8. tarjotaan ohjausta voimassa olevista EU:n säännöistä, jotka koskevat rajat ylittävien EU:ssa tehtyjen sijoitusten käsittelyä, sekä riittävät puitteet sijoitusriitojen ratkaisemiseksi sovintoteitse
 9. ehdotetaan kattavaa EU:n strategiaa, jotta voidaan tarkastella toimenpiteitä paikallisten ja alueellisten pääomamarkkinoiden kehittymisen tukemiseksi.

Lisäksi komissio edistää vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan liittyviä keskeneräisiä toimia. Komission tarkoituksena on erityisesti esittää

 1.  lainsäädäntöehdotus yleiseurooppalaisesta henkilökohtaisesta eläketuotteesta, jonka avulla ihmiset voivat rahoittaa eläkkeellejääntiään 
 2. lainsäädäntöehdotus katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevasta EU-kehyksestä, jotta autetaan pankkeja rahoittamaan antolainaustoimintaansa
 3. lainsäädäntöehdotus arvopaperilainsäädännöstä, jonka avulla voidaan lisätä oikeusvarmuutta arvopaperien omistuksesta rajat ylittävässä kontekstissa.

Tausta

Pääomamarkkinaunionilla pyritään vahvistamaan yksityisiä sijoituksia kasvaviin yrityksiin, infrastruktuuri-investointeihin, energiakäänteeseen sekä muihin hankkeisiin, joilla tuetaan kestävää kasvua. Pääoman vapaan, rajat ylittävän liikkumisen tiellä olevia esteitä poistamalla vahvistetaan talous- ja rahaunionia: tuetaan taloudellista lähentymistä ja autetaan vaimentamaan talouden toimintahäiriöitä euroalueella ja sen ulkopuolella. Tämä lujittaa Euroopan talouden häiriönsietokykyä. Vahvemmat pääomamarkkinat, jotka on paremmin yhdistetty tuottaviin sijoituksiin, luovat parempia sijoitusmahdollisuuksia eläkerahastoille sekä yhteisö- että yksityissijoittajille pitkäaikaisia säästämis- ja eläketuotteita varten.

Komissio käynnisti tammikuussa 2017 kuulemisen pääomamarkkinoiden väliarvioinnista, mikä antoi sidosryhmille mahdollisuuden tuoda esiin mielipiteitä, joilla täydennetään ja edistetään pääomamarkkinaunionia koskevassa toimintasuunnitelmassa esitettyjä toimia. Komissio hyväksyi pääomamarkkinaunionin luomista koskevan toimintasuunnitelman 30. syyskuuta 2015. Toimintasuunnitelmassa esitetään ohjelma, jonka toimilla on määrä luoda Euroopan unioniin yhdennetyt pääomamarkkinat vuoteen 2019 mennessä.

Toimintasuunnitelma perustuu seuraaville keskeisille periaatteille:

 • kytketään rahoitus reaalitalouteen kehittämällä muita rahoituslähteitä kuin pankkeja
 • luodaan sijoittajille lisää mahdollisuuksia
 • vahvistetaan rahoitusjärjestelmää ja parannetaan sen häiriönsietokykyä
 • syvennetään rahoitusmarkkinoiden integraatiota ja lisätään kilpailua.

Lisätietoja:

TAUSTATIEDOTE

Tietosivu

Tiedonanto ”Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin”

Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma

IP/17/1529

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar