Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liidu loomine: edasise tegevuse kavandamine esimeste edusammude põhjal

Brüssel, 8. juuni 2017

Kapitaliturgude liidu loomine: edasise tegevuse kavandamine esimeste edusammude põhjal

Täna astub komisjon järgmise sammu kapitaliturgude liidu loomisel, mis on Junckeri komisjoni tähtsaim projekt Euroopas töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamiseks.

Komisjon esitab täna, peaaegu kaks aastat pärast kapitaliturgude liidu tegevuskava käivitamist, rea olulisi uusi algatusi, et reformikava teeniks jätkuvalt oma eesmärki.

Kapitaliturgude liit on komisjoni koostatud Euroopa investeerimiskava (nn Junckeri kava) tugisammas. See projekt, mis on loodud säästude investeerimise parandamiseks, hõlmab nii õiguslikke kui ka muid reforme. Projekti eesmärk on tugevdada Euroopa finantssüsteemi ning pakkuda alternatiivseid rahastamisallikaid ja lisavõimalusi nii tarbijatele kui ka institutsionaalsetele investoritele. Kapitaliturgude liidu loomisega avanevad äriühingutele, eelkõige VKEdele ja idufirmadele, uued rahastamisvõimalused näiteks riskikapitali ja ühisrahastamise näol. Uuendatud kapitaliturgude liit pöörab suurt tähelepanu jätkusuutlikule ja keskkonnahoidlikule rahastamisele: kuna finantssektor üha rohkem aitab jätkusuutlikkust teadvustavatel investoritel valida sobivaid projekte ja ettevõtteid, on komisjon otsustanud olla selliste suundumuste toetamisel ülemaailmseks liidriks.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles:„Kapitaliturgude liit on ka tulevikus üks meie prioriteete, et soodustada Euroopas investeerimist ning luua töökohti ja toetada majanduskasvu. Kuigi suurim finantskeskus on EList lahkumas, oleme me valmis veel rohkem pingutama, et tugevdada ja integreerida ELi kapitaliturgusid veelgi. Aruandes tuuakse välja ülesande suurus ning sellega toimetulekuks vajame me Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide toetust.“

Euroopa Komisjoni asepresident ning töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute volinik Jyrki Katainen ütles: „Komisjon on teinud palju tööd, et anda kapitaliturgude liidu loomisele otsustav tõuge. Ainuüksi 20 kuuga oleme me täitnud kaks kolmandikku alguses võetud kohustustest ja järgmised olulised meetmed on väljatöötamisel. Nüüd kavatseme oma tegevust laiendada, et tulla toime selliste uute väljakutsetega nagu jätkusuutlik investeeringute rahastamine ja finantstehnoloogia potentsiaali ärakasutamine. Täna esitletud uued meetmed annavad veelkord tunnistust komisjoni pühendumisest ja aitavad pöördumatult liikuda kapitaliturgude liidu lõpuleviimise suunas.“

Vahearuande põhjal oleme 2015. aasta tegevuskava rakendamisel olnud edukad, nt on 20 kuuga rakendatud ligikaudu kaks kolmandikku 33 meetmest. Äsja jõudsid kaasseadusandjad põhimõttelisele kokkuleppele kahe olulise õigusakti ettepanekutes. Väärtpaberistamist käsitleva õiguspaketiga vabastatakse pankade bilanssides vahendeid, mida saavad kasutada majapidamised ja kiiresti kasvavad ettevõtted. Riskikapitalifondide reformiga lihtsustatakse investeerimist väikestesse ja keskmise suurusega innovaatilistesse ettevõtetesse. Peale selle leppisime me eelmisel aastal kokku uues prospektikorras, tänu millele lihtsustub eelkõige VKEde pääs avalikele turgudele. Kapitaliturgude liidu edu tagamiseks on aga Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja kõigi turuosaliste täielik ja pidev toetus ülioluline.

Vahearuandes määratakse kindlaks ka uute, lähikuudel avaldatavate meetmete tähtajad. Järgmistest meetmetest võiks nimetada üleeuroopalist erapensionitoodet, mis aitab inimestel oma pensionipõlve rahastada. Lisaks jätkab komisjon tööd selle nimel, et tõhustada integreeritud kapitaliturgude järelevalveraamistikku ning suurendada reeglite proportsionaalsust börsil noteeritud VKEde ja investeerimisühingute puhul ning et paremini ära kasutada finantstehnoloogia potentsiaali ja toetada jätkusuutlikku investeerimist.

Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuandele lisaks kavatseb komisjon tutvustada meetmeid, millega soodustatakse pikaajalist investeerimist tänu taristuettevõtetesse tehtud investeeringute riskikalibreerimise kohandamisele. Selleks teeme me ettepaneku vähendada kapitali, mida kindlustusandjad peavad hoidma taristuettevõtetesse investeerimisel. Sellised Solventsus II delegeeritud määruse sihipärased muudatused peaksid veelgi toetama taristuinvesteeringuid.

Ettepaneku üksikasjad

Kapitaliturgude liidu vahearuandes tuuakse välja üheksa uut prioriteetset meedet:

 1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve õiguste laiendamine ühtse järelevalve tugevdamiseks nii ELis kui ka mujal;
 2. proportsionaalsema regulatiivse keskkonna loomine avalikele turgudele minevate VKEde jaoks;
 3. investeerimisühingute usaldatavusnõuetekohase käsitluse läbivaatamine;
 4. finantstehnoloogia tegevuste puhul ELi litsentsimis- ja tegevuslubade raamistiku vajalikkuse hindamine;
 5. meetmete esitamine, millega toetatakse viivislaenude järelturgusid, ja võimalike seadusandlike algatuste sõelumine, et parandada tagatud nõuetega võlausaldajate võimet nõuda sisse äriühingutele ja ettevõtjatele antud tagatud laene;
 6. jätkusuutliku rahanduse kõrgetasemelise eksperdirühma soovituste alusel konkreetsete järelmeetmete võtmise tagamine;
 7. eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide piiriülese turustamise ja järelevalve lihtsustamine;
 8. piiriüleseid ELi investeeringuid käsitlevate kehtivate ELi normide kohta suuniste andmine ja sobiva raamistiku loomine investeeringuvaidluste rahumeelseks lahendamiseks;
 9. ELi laiaulatuslikku strateegiat käsitleva ettepaneku esitamine, mille alusel saaks sõeluda kohaliku ja piirkondliku kapitalituru arengut toetavaid meetmeid.

Peale selle kavatseb komisjon jätkata 2015. aasta tegevuskavas nimetatud meetmete võtmist. Konkreetsemalt on komisjonil kavas teha järgmist:

 1.  esitada seadusandlik ettepanek üleeuroopalise erapensionitoote kohta, millega aidataks inimestel oma pensionipõlve rahastada; 
 2. esitada seadusandlik ettepanek pandikirjade ELi raamistiku kohta, et aidata rahastada laenutegevust;
 3. esitada väärtpabereid käsitlev seadusandlik ettepanek, et suurendada piiriülestel juhtudel õiguskindlust väärtpaberite omandi valdkonnas.

Taust

Kapitaliturgude liidu eesmärk on tugevdada erakapitali voogu kasvavatesse ettevõtetesse ja suurendada taristuinvesteeringuid, toetada energiasüsteemi ümberkujundamist ja muid jätkusuutlikku majanduskasvu soodustavaid projekte. Takistuste kõrvaldamine kapitali vabalt piiriüleselt liikumiselt tugevdab majandus- ja rahaliitu, toetades majanduslikku lähenemist ja aidates pehmendada majandusšokke euroalal ja väljaspool seda, mis omakorda muudab Euroopa majanduse vastupidavamaks. Tugevamad ja tulusate investeeringutega paremini seotud kapitaliturud loovad paremaid investeerimisvõimalusi nii pensionifondidele kui ka institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele, kes soovivad säästa pikaajaliselt või pensionipõlveks.

2017. aasta jaanuaris käivitas komisjon konsultatsiooni kapitaliturgude liidu vahearuande kohta, andes sidusrühmadele võimaluse konkreetselt panustada kapitaliturgude liidu loomise tegevuskavas esitatud meetmete arendamisse ja lõpuleviimisse. 30. septembril 2015 võttis komisjon vastu kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava. Tegevuskavaga on ette nähtud meetmeprogramm, mille eesmärk on määrata 2019. aastaks kindlaks Euroopa Liidu integreeritud kapitalituru peamised elemendid.

Tegevuskava aluseks on järgmised põhimõtted:

 • siduda rahastamine reaalmajandusega, luues pangandussektorivälised rahastamisallikad;
 • luua investoritele rohkem võimalusi;
 • edendada tugevamat ja vastupidavamat finantssüsteemi;
 • süvendada finantsintegratsiooni ja suurendada konkurentsi.

Lisateave:

TEABEKIRI

Teabeleht

Teatis kapitaliturgude liidu kohta – reformi kiirendamine

Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava

IP/17/1529

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar