Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen: Resultaterne fra første runde udbygges

Bruxelles, den 8. juni 2017

Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen: Resultaterne fra første runde udbygges

Kommissionen tager i dag yderligere skridt til at fremme kapitalmarkedsunionen, der er et af Juncker-Kommissionens centrale projekter til fremme af beskæftigelse og vækst i Europa..

Omtrent to år efter iværksættelsen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fremlægger Kommissionen i dag en række vigtige nye initiativer, som skal sikre, at dette reformprogram fortsat er egnet til formålet.

Kapitalmarkedsunionen er en bærende søjle i Kommissionens investeringsplan for Europa, den såkaldte Junckerplan. Planen har til formål gennem en kombination af reguleringsmæssige og ikkereguleringsmæssige reformer at sikre en bedre kobling mellem opsparing og investeringer. Den sigter mod at styrke det europæiske finansielle system ved at tilvejebringe alternative finansieringskilder og øge mulighederne for forbrugere og institutionelle investorer. For virksomhederne, særlig SMV'er og nystartede virksomheder, betyder kapitalmarkedsunionen øget adgang til finansieringsmuligheder i form af eksempelvis venturekapital og crowdfunding. Med den genstartede kapitalmarkedsunion fokuseres der kraftigt på bæredygtig og grøn finansiering: Den finansielle sektor er begyndt at hjælpe bæredygtighedsbevidste investorer med at vælge egnede projekter og virksomheder, og Kommissionen er følgelig fast besluttet på at lede det globale arbejde med at understøtte denne udvikling.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, der har ansvaret for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen udtalte: "Kapitalmarkedsunionen udgør fortsat kernen i vore bestræbelser på at fremme investeringerne i Europa og skabe beskæftigelse og vækst. Vi står over for at skulle sige farvel til EU's største finanscentrum og er derfor forpligtet til at øge vores indsats for yderligere at styrke og integrere EU's kapitalmarkeder. Denne gennemgang understreger udfordringens omfang, og vi sætter vores lid til Europa-Parlamentet og EU-landene, når vi tager den op."

Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen, der har ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Kommissionen har arbejdet hårdt for at sætte afgørende skub i kapitalmarkedsunionen. På kun tyve måneder har vi opfyldt to tredjedele af vores oprindelige løfter, og andre vigtige initiativer er under forberedelse. Vi udvider nu vores aktionsradius og vender os mod nye udfordringer såsom finansiering af bæredygtige investeringer samt udnyttelse af mulighederne ved fintech. De nye tiltag, som fremlægges her i dag, fornyer og styrker Kommissionens forpligtelser og leder os definitivt ind på sporet mod kapitalmarkedsunionen."

Midtvejsrapporten indeholder en gennemgang af de flotte resultater, der hidtil er nået for så vidt angår gennemførelsen af 2015-handlingsplanen: Ca. to tredjedele af de 33 initiativer er gennemført på tyve måneder. For helt nylig nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om to større forslag. Securitiseringspakken vil frigøre kapacitet på bankernes balance og tilvejebringe yderligere finansiering til husholdninger og hurtigt voksende virksomheder. Reformen inden for venturekapitalfonde vil lette investering i små og mellemstore innovative virksomheder. Sidste år blev der også opnået enighed om den nye prospektordning, som vil give særlig SMV'er nemmere adgang til offentlige markeder. Hvis kapitalmarkedsunionen skal blive en succes, er det imidlertid helt afgørende med helhjertet og vedvarende støtte fra Europa-Parlamentet, EU-landene og alle markedsdeltagere.

I midtvejsrapporten fastsættes der også tidsfrister for de nye initiativer, som vil blive fremlagt i de kommende måneder. Et af disse initiativer er et paneuropæisk personligt pensionsprodukt, som kan bidrage til finansieringen af opsparernes pensionstilværelse. Kommissionen vil desuden fortsætte arbejdet med at forbedre tilsynsrammen for integrerede kapitalmarkeder, at øge rimeligheden af reglerne for børsnoterede SMV'er og investeringsselskaber og udnytte mulighederne ved fintech samt at fremme bæredygtige investeringer.

Sammen med midtvejsrapporten om kapitalmarkedsunionen fremlægger Kommissionen også foranstaltninger, som skal fremme langfristet investering gennem et eftersyn af den tilsynsmæssige kalibrering i forbindelse med investeringer i infrastrukturselskaber. Det foreslås at reducere den kapital, et forsikringsselskab skal have, når det investerer i infrastrukturselskaber. Disse målrettede ændringer af den delegerede Solvens II-forordning vil yderligere understøtte investering i infrastruktur.

Nærmere beskrivelse af forslaget

I midtvejsrapporten om kapitalmarkedsunionen fastsættes der ni prioriterede initiativer:

 1. at styrke Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds beføjelser til at fremme et effektivt og konsekvent tilsyn i og uden for Europa
 2. at tilvejebringe et mere rimeligt reguleringsmiljø for børsnoterede SMV'er
 3. at gennemgå den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber
 4. at vurdere muligheden for en EU-ramme for licenser og pasordninger i forbindelse med fintech-aktiviteter
 5. at fremlægge foranstaltninger, som kan understøtte sekundære markeder for misligholdte lån, og undersøge lovgivningsinitiativer, som kan styrke sekundære kreditorers mulighed for at inddrive beløb vedrørende sikrede lån til selskaber og iværksættere
 6. at sikre opfølgning på henstillinger fra Højniveaugruppen vedrørende Bæredygtig Finansiering
 7. at lette den grænseoverskridende fordeling af samt det grænseoverskridende tilsyn med investeringsinstitutter og alternative investeringsfonde (EIF'er)
 8. at vejlede om de gældende EU-regler for behandling af grænseoverskridende investeringer i EU samt at tilvejebringe en passende ramme for mindelig løsning af investeringstvister
 9. at foreslå en omfattende EU-strategi til undersøgelse af foranstaltninger, som kan støtte lokal og regional kapitalmarkedsudvikling.

Kommissionen vil desuden gå videre med udestående initiativer fra 2015-handlingsplanen. Kommissionen vil særlig fremsætte:

 1.  et lovgivningsforslag om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt, som kan bidrage til finansieringen af opsparernes pensionstilværelse 
 2. et lovgivningsforslag til en EU-ramme for covered bonds, som kan hjælpe bankerne med at finansiere deres udlånsaktivitet
 3. et lovgivningsforslag vedrørende værdipapirlovgivningen for at øge retssikkerheden i forbindelse med ejerskab til værdipapirer i en grænseoverskridende kontekst.

Baggrund

Kapitalmarkedsunionen har til formål at styrke strømmen af privat kapital til voksende virksomheder, infrastrukturinvesteringer, energiomlægning samt andre projekter for at understøtte den bæredygtige vækst. En fjernelse af hindringer for kapitalens frie bevægelighed på tværs af grænserne vil styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at fremme den økonomiske konvergens og bidrage til at afbøde økonomiske chok i og uden for euroområdet og dermed gøre den europæiske økonomi mere modstandsdygtig. Stærkere kapitalmarkeder, som er bedre koblet til produktive investeringer, vil skabe bedre investeringsmuligheder for pensionsfonde samt institutionelle investorer og detailinvestorer, som sparer op på lang sigt og med henblik på pensionstilværelsen.

I januar 2017 iværksatte Kommissionen en høring om midtvejsrapporten om kapitalmarkedsunionen og gav dermed interessenter mulighed for at fremkomme med et målrettet input som supplement til og forløber for initiativer i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen. Den 30. september 2015 vedtog Kommissionen en handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion. Handlingsplanen indeholder et program med initiativer, der har til formål at skabe fundamentet for et integreret kapitalmarked i EU senest i 2019.

Handlingsplanen er bygget op omkring følgende nøgleprincipper:

 • Kobling af finansieringen til den reale økonomi gennem udvikling af ikke-bankmæssige finansieringskilder
 • Flere muligheder for investorer
 • Fremme af et stærkere og mere robust finansielt system
 • Større finansiel integration og øget konkurrence

Yderligere oplysninger:

MEMO

Faktaark

Meddelelse om kapitalmarkedsunionen — En fremskyndelse af reformprocessen

Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion

IP/17/1529

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar