Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise bilancuje práci na unii kapitálových trhů a plánuje další opatření

Brusel 8. června 2017

Komise bilancuje práci na unii kapitálových trhů a plánuje další opatření

Evropská komise dnes podnikla další kroky k dalšímu rozvinutí unie kapitálových trhů. Tento stěžejní projekt současného kabinetu pod vedením Jeana-Clauda Junckera má v Evropě podpořit hospodářský růst a zaměstnanost.

Necelé dva roky po zahájení akčního plánu unie kapitálových trhů představila Komise několik nových důležitých iniciativ, jež mají zajistit, aby tento reformní program i nadále sloužil svému účelu.

Unie kapitálových trhů je jedním z hlavních pilířů investičního plánu pro Evropu vypracovaného Komisí (tzv. Junckerova plánu). Tento projekt kombinuje regulatorní a neregulatorní reformy zaměřené na lepší propojení úspor a investic. Jeho cílem je posílit evropský finanční systém tím, že zajistí alternativní zdroje financování a větší množství příležitostí pro spotřebitele a institucionální investory. Společnosti, zejména pak malé a střední podniky a startupy, budou mít díky unii kapitálových trhů více příležitostí k financování, a to například prostřednictvím rizikového kapitálu nebo skupinového financování. Nová koncepce unie kapitálových trhů klade silný důraz na udržitelné a ekologické financování. Finanční sektor začíná pomáhat investorům, kterým záleží na udržitelnosti, ve výběru vhodných projektů a společností a Komise hodlá stát v čele globálního úsilí o podporu tohoto vývoje.

„Unie kapitálových trhů je i nadále naším zásadním nástrojem pro podporu evropských investic, posilování hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst. Vzhledem k tomu, že se Spojeným královstvím odejde z EU i její největší finanční centrum, jsme rozhodnuti intenzivně pracovat na dalším posilování a integraci unijních kapitálových trhů. Z hodnocení je jasně patrný rozsah našeho úkolu. Při jeho plnění budeme proto počítat s podporou Evropského parlamentu a členských států,“ uvádí místopředseda Komise Valdis Dombrovskis odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

K tématu se vyjadřuje i místopředseda Komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa, růst a investice: „Komise usilovně pracovala na tom, aby unii kapitálových trhů dodala rozhodující impuls. Za pouhých dvacet měsíců jsme splnili dvě třetiny svých prvotních závazků a další důležitá opatření se už připravují. V tuto chvíli rozšiřujeme záběr celého projektu tak, aby odpovídal novým potřebám. Jde například o financování udržitelných investic nebo o využití potenciálu finanční technologie. Nová opatření, která jsme dnes prezentovali, potvrzují a zdůrazňují, že je Komise stále odhodlána jednat, a přivádějí nás na nenávratnou cestu k unii kapitálových trhů.“

Hodnocení akčního plánu z roku 2015 v polovině období konstatuje uspokojivý pokrok v jeho dosavadním plnění – za dvacet měsíců byly provedeny téměř dvě třetiny z celkových 33 opatření. Velmi nedávno se Evropský parlament a Rada v zásadě shodly na dvou důležitých návrzích. Balíček opatření v oblasti sekuritizace uvolní kapacitu v rozvahách bank a vygeneruje další financování pro domácnosti a rychle se rozvíjející společnosti. Reforma fondů rizikového kapitálu usnadní investice do malých a středně velkých inovativních podniků. Vloni bylo rovněž dosaženo shody na novém režimu prospektu, který umožní snazší přístup na veřejné trhy, zejména pro malé a střední podniky. Má-li však unie kapitálových trhů uspět, velmi záleží na plné a stálé podpoře Evropského parlamentu, členských států a všech účastníků trhu.

Hodnocení v polovině období rovněž stanoví harmonogram pro nová opatření, jež budou předložena v nadcházejících měsících. Jejich součástí bude mimo jiné celoevropský osobní penzijní produkt, jenž by měl lidem pomoci financovat jejich důchody. Komise bude také dále zdokonalovat rámec pro dohled nad integrovanými kapitálovými trhy, zajišťovat větší přiměřenost pravidel pro kotované malé a střední podniky a investiční firmy, mobilizovat potenciál finanční technologie a podporovat udržitelné investice.

Spolu s hodnocením unie kapitálových trhů v polovině období představuje Komise i opatření, která mají podnítit dlouhodobé investice, a to přezkumem obezřetnostní kalibrace u investic do infrastrukturních společností. Komise navrhuje snížit kapitál, který musejí pojišťovny držet, když investují do infrastrukturních společností. Tyto cílené změny nařízení v přenesené pravomoci „Solventnost II“ dále podpoří investice do infrastruktury.

Podrobnosti k návrhu

Hodnocení unie kapitálových trhů v polovině období vytyčuje devět nových prioritních opatření. Konkrétně je zapotřebí:

 1. posílit pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, aby se zefektivnil soustavný dohled v celé EU i mimo ni;
 2. zajistit přiměřenější regulatorní prostředí pro kotování malých a středních podniků na veřejných trzích;
 3. přezkoumat obezřetnostní přístup k investičním společnostem;
 4. zhodnotit účelnost unijního rámce pro udělování licencí a tzv. passporting u činností v oblasti finanční technologie;
 5. prezentovat opatření na podporu sekundárních trhů pro úvěry v selhání a prozkoumat legislativní iniciativy k posílení schopnosti zajištěných věřitelů získat zpět hodnotu ze zajištěných úvěrů společnostem a podnikatelům;
 6. zajistit reakci na doporučení, která vydala odborná skupina na vysoké úrovni pro udržitelnost financí;
 7. usnadnit přeshraniční šíření alternativních investičních fondů a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a také dohled nad těmito subjekty;
 8. vydat pokyny ke stávajícím pravidlům EU pro zacházení s přeshraničními unijními investicemi a poskytnout odpovídající rámec pro přátelské urovnávání investičních sporů;
 9. navrhnout ucelenou strategii EU, pokud jde o opatření na podporu rozvoje místních a regionálních kapitálových trhů.

Kromě toho bude Komise realizovat zbývající opatření vytyčená v akčním plánu z roku 2015. Konkrétně předloží:

 1.  legislativní návrh zavádějící celoevropský osobní penzijní produkt, jenž by měl lidem pomoci financovat jejich důchody; 
 2. legislativní návrh rámce EU pro kryté dluhopisy, který bankám pomůže financovat jejich úvěrovou činnost;
 3. legislativní návrh týkající se práva v oblasti cenných papírů, aby se zvýšila právní jistota v souvislosti s vlastnictvím cenných papírů v přeshraničním kontextu.

Souvislosti

Unie kapitálových trhů má zesílit tok soukromého kapitálu do rozvíjejících se podniků, infrastrukturních investic, energetické transformace a dalších projektů, tak aby byl podporován udržitelný růst. Odstranění překážek, jež brání volnému pohybu kapitálu přes hranice států, posílí hospodářskou a měnovou unii, neboť podpoří hospodářskou konvergenci a pomůže zmírnit hospodářské otřesy v eurozóně i mimo ni, což zaručí větší odolnost evropského hospodářství. Silnější kapitálové trhy, které budou lépe napojeny na produktivní investice, vytvoří lepší investiční příležitosti pro penzijní fondy a pro institucionální a retailové investory, kteří spoří dlouhodobě nebo na důchod.

V lednu 2017 zahájila Komise konzultaci k hodnocení unie kapitálových trhů v polovině období, aby zainteresovaným subjektům poskytla příležitost vyjádřit konkrétní připomínky, na jejichž základě by mohla být doplněna a uspíšena opatření vytyčená v akčním plánu. Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů přijala Komise 30. září 2015. V tomto plánu jsou naprogramována opatření, jež mají v Evropské unii do roku 2019 položit základní pilíře integrovaného kapitálového trhu.

V akčním plánu jde především:

 • o napojení financování na reálnou ekonomiku, kterého se má dosáhnout rozvinutím nebankovních zdrojů financování,
 • o vytvoření většího množství příležitostí pro investory,
 • o podporu silnějšího a odolnějšího finančního systému
 • a o prohloubení finanční integrace a zvýšení hospodářské soutěže.

Bližší informace:

MEMO

Informační přehled

Sdělení „Unie kapitálových trhů – urychlení reforem“

Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů

IP/17/1529

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar