Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доизграждане на съюза на капиталовите пазари: надграждане въз основа на първите постижения

Брюксел, 8 юни 2017 r.

Доизграждане на съюза на капиталовите пазари: надграждане въз основа на първите постижения

Днес Комисията предприема допълнителни стъпки в подкрепа на Съюза на капиталовите пазари (СКП)ключов проект на Комисията, председателствана от г-н Юнкер, за стимулиране на създаването на работни места и на растежа в Европа.

Почти две години след лансирането на Плана за действие за изграждане на СКП, днес Комисията представя редица нови важни инициативи с цел адаптиране на тази програма за реформи към настоящите условия.

СКП е ключов елемент от Плана за инвестиции за Европа на Комисията (т.нар. план „Юнкер“). Целта на този проект е с помощта на нормативни и ненормативни реформи да се обвържат по-тясно спестяванията и инвестициите и в частност да се укрепи европейската финансова система чрез привличането на алтернативни източници на финансиране и разширяването на възможностите за потребителите и институционалните инвеститори. За дружествата, по-специално малките и средни предприятия (МСП) и новосъздадените дружества, СКП означава повече възможности за финансиране, сред които са рисковият капитал и колективното финансиране. В изменения СКП се отделя повече внимание на устойчивото и „зеленото“ финансиране: Комисията си поставя за цел да бъде глобален лидер в подкрепата на набиращата сила тенденция на подпомагане от страна на финансовия сектор на инвеститорите с интерес в областта на устойчивото развитие да избират подходящи проекти и компании.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „СКП остава в центъра на усилията ни за стимулиране на европейските инвестиции и за създаване на работни места и условия за растеж. Изправени пред загубата на най-големия финансов център на ЕС, ние сме решени да удвоим усилията си за допълнително укрепване и интегриране на капиталовите пазари на ЕС. Този преглед ясно показва мащаба на предизвикателствата, но разчитаме да се справим с тях с помощта на Европейския парламент и държавите членки.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Комисията извърши огромна работа, за да тласне СКП решително напред. Само за двадесет месеца осъществихме две трети от първоначално поетите от нас ангажименти, а сме предвидили и други важни действия. Сега работим по разширяване на обхвата с оглед на новите предизвикателства като финансиране на инвестициите в устойчивото развитие и оползотворяване на потенциала на финансово-технологичните дружества. Представените тук днес нови мерки са израз на неотклонния и засилен ангажимент на Комисията за постигане на СКП.“

В междинния преглед се посочва, че с приключени за двадесет месеца две трети от предвидените 33 действия прилагането на плана за действие за 2015 г. напредва стабилно. Съвсем наскоро съзаконодателите принципно одобриха две важни предложения. С пакета относно секюритизациите ще се олекоти балансът на банките и ще се мобилизира допълнително финансиране за домакинствата и бързоразвиващите се дружества. С реформирането на фондовете за рисков капитал ще се улесни инвестирането в иновативните МСП. Миналата година бе одобрена и нова уредба на проспектите, с която ще се улесни достъпът до публичните пазари, особено на МСП. Все пак СКП не може да успее без пълната и неотслабваща подкрепа на Европейския парламент, държавите членки и всички пазарни участници.

В междинния преглед се определя и графикът за новите действия, които ще бъдат оповестени идните месеци. Тези действия включват паневропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, с който да се помогне на хората да финансират пенсионното си осигуряване. Успоредно с това Комисията продължава да работи за усъвършенстване на надзорната уредба на интегрираните капиталови пазари, постигане на по-съизмерими изисквания за котираните МСП и инвестиционни посредници, оползотворяване на потенциала на финансово-технологичните дружества и стимулиране на инвестициите в устойчивото развитие.

В допълнение към междинния преглед на СКП Комисията също така изготвя мерки за стимулиране на дългосрочните инвестиции чрез преразглеждане на пруденциалното калибриране на инвестициите в инфраструктурни предприятия, като в частност предлага да се намали изискуемият капитал за застрахователните дружества, които инвестират в такива предприятия. С тези целенасочени изменения в делегирания регламент „Платежоспособност II“ ще се стимулират инфраструктурните инвестиции.

Подробно представяне на предложението

В междинния преглед на СКП са заложени нови девет приоритетни действия:

 1. разширяване на правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари с цел по-ефективен и съгласуван надзор в рамките на ЕС и извън него;
 2. постигане на по-подходящи нормативни изисквания за котирането на МСП на публичните пазари;
 3. преразглеждане на пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници;
 4. проучване на необходимостта за нормативна уредба на равнище ЕС на лицензирането и упражняването на финансово-технологична дейност;
 5. представяне на мерки в подкрепа на вторичните пазари на необслужвани кредити и проучване на законодателни инициативи за разширяване на възможността за обезпечените кредитори да възстановяват стойност от предоставените на дружествата и предприемачите обезпечени кредити;
 6. анализиране на препоръките на експертната група на високо равнище по въпросите на дългосрочното финансиране;
 7. улесняване на трансграничното предлагане на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и на алтернативните инвестиционни фондове, както и на техния надзор;
 8. предоставяне на указания във връзка с действащите норми на ЕС относно третирането на трансграничните инвестиции в рамките на ЕС, както и на подходяща нормативна уредба на уреждането по взаимно съгласие на инвестиционните спорове;
 9. предлагане на широкообхватна стратегия на ЕС за мерки в подкрепа на развитието на местните и регионалните капиталови пазари.

В допълнение Комисията продължава работата си по оставащите действия в рамките на плана за действие за 2015 г. Комисията в частност ще отправи:

 1.  законодателно предложение за паневропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, с който да се помогне на хората да финансират пенсионното си осигуряване; 
 2. законодателно предложение за нормативна уредба на равнище ЕС на покритите облигации, с която да се помогне на банките да финансират кредитната си дейност;
 3. законодателно предложение в областта на ценните книжа, с което да се засили правната сигурност по отношение на притежаването на ценни книжа в трансграничен контекст.

Контекст

Целта на СКП е да се засили притокът на частен капитал към разрастващите се дружества, инфраструктурните инвестиции, енергийния преход и други проекти в подкрепа на устойчивия растеж. С премахването на пречките пред трансграничното свободно движение на капитали ще се стимулира сближаването на икономиките, с което ще се укрепи Икономическият и паричен съюз, а ще се допринесе и за смекчаването на икономическите шокове в еврозоната и извън нея, с което ще се повиши устойчивостта на европейската икономика. Едни по-устойчиви и по-добре свързани с инвестициите в производствената дейност капиталови пазари ще създадат по-добри инвестиционни възможности както за пенсионните фондове и за институционалните инвеститори, така и за дългосрочните и пенсионни спестявания на индивидуалните инвеститори.

През януари 2017 г. Комисията започна консултации за междинен преглед на СКП, с което предостави възможност на заинтересованите страни да предложат целенасочени действия в допълнение и в подкрепа на предложените в Плана за действие за изграждане на СКП. На 30 септември 2015 г. Комисията прие „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“. В него е изложена програма за действия, чиято цел е създаване на елементите на интегриран капиталов пазар в ЕС до 2019 г.

В плана за действие са залегнали следните основни принципи:

 • свързване на финансирането с реалната икономика чрез развитие на небанкови източници на финансиране
 • създаване на повече възможности за инвеститорите
 • изграждане на по-силна и по-устойчива финансова система
 • задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията

За повече информация:

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Справка

Съобщение относно съюза на капиталовите пазари — ускоряване на реформата

План за действиеПлан за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари

IP/17/1529

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar