Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan puolustus: komissio avaa keskustelun etenemisestä kohti turvallisuus- ja puolustusunionia

Bryssel 7. kesäkuuta 2017

Komissio avaa tänään julkisen keskustelun puolustuksen tulevasta suunnasta 27 jäsenvaltion EU:ssa.

Komissio antoi jokin aika sitten Valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta, ja tänään julkistetussa pohdinta-asiakirjassa esitetään erilaisia skenaarioita siitä, miten voitaisiin puuttua Eurooppaan kohdistuviin kasvaviin turvallisuus- ja puolustusuhkiin ja lisätä Euroopan omaa puolustuskykyä vuoteen 2025 mennessä. Keskustelulla on tärkeä rooli päätettäessä, miten unioni voi lujittaa Euroopan kansalaisten suojelua ja turvallisuutta, mikä on ollut Junckerin komission keskeisimpiä tavoitteita. Pohdinta-asiakirjaa täydentävät tänään esitetyt konkreettiset ehdotukset EU:n puolustusrahaston perustamisesta. Rahastolla on tarkoitus tehostaa yhteisiin puolustusvoimavaroihin kohdistuvaa jäsenvaltioiden varainkäyttöä.

Korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Federica Mogherininmukaan etenemme nopeasti turvallisuusasioissa Euroopan unionissa. ”Komissio seuraa ja tukee jäsenvaltioiden päättäväisiä toimia. Tänään julkistettu pohdinta-asiakirja on komission panos pohdintaan unionin tulevaisuudesta tällä alalla. Sen lähtökohtana on kansalaisten tarve yhtenäisempään ja tehokkaampaan puolustukseen. Euroopan unioni voi tukea jäsenvaltioita kehittämään sotilasvoimavaroja ja investoimaan tehokkaammin puolustukseen. Olemme edistyneet huomattavasti vajaassa vuodessa ja aiomme jatkaa samaa vauhtia”, Mogherini jatkoi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tämän päivän maailmassa vahva Nato ja vahva EU ovat tärkeämpiä kuin koskaan. ”Euroopan on otettava turvallisuutensa ja puolustuksensa omiin käsiinsä, jotta voimme olla vahvempi kumppani liittolaisillemme, kuitenkin niin, että vältytään päällekkäisiltä rakenteilta. Tiedämme, mihin olemme menossa, ja ohjaajan paikalla ovat jäsenvaltiot, mutta nyt on aika päättää, miten nopeasti haluamme päästä perille.”

EU-johtajat kokoontuvat Prahaan 9. kesäkuuta keskustelemaan siitä, miten perussopimusten tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää puolustusyhteistyön parantamiseksi. Komissio osallistuu tähän ja kattavampaan EU:n laajuiseen keskusteluun esittämällä kolme mahdollista skenaariota Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta.

  • Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön skenaariossa jäsenvaltiot päättäisivät edelleen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tarpeesta tapauskohtaisesti vapaaehtoiselta pohjalta, ja EU täydentäisi kansallisia toimia kuten ennenkin. Puolustusyhteistyötä vahvistettaisiin, mutta EU:n osallistuminen vaativimpiin operaatioihin jäisi vähäiseksi. Uusi EU:n puolustusrahasto auttaisi kehittämään uusia yhteisiä voimavaroja, mutta jäsenvaltiot valvoisivat puolustusvoimavarojen kehittämistä ja hankintaa edelleen suurelta osin erikseen. EU:n ja Naton yhteistyö säilyttäisi nykyisen muotonsa ja rakenteensa.
  • Kunnianhimoisemmassa, jaetun turvallisuuden ja puolustuksen skenaariossa jäsenvaltiot yhdistäisivät tietyt taloudelliset ja operatiiviset resurssit solidaarisuuden lisäämiseksi puolustuksessa. EU myös lisäisi osallistumistaan Euroopan suojelemiseen rajojensa sisä- ja ulkopuolella. Se ottaisi suuremman roolin esimerkiksi kyberturvallisuudessa, rajavalvonnassa tai terrorismin torjunnassa ja vahvistaisi puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja EU:n sisäisissä politiikoissa, jotka koskevat esimerkiksi energia-, terveys-, tulli- tai avaruusalaa. Tätä täydentäisivät poliittinen tahto toimia sekä nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuva päätöksenteko. EU ja Nato lisäisivät keskinäistä yhteistyötään ja koordinoisivat toimia kaikilla osa-alueilla.
  • Kunnianhimoisin, yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden skenaario käsittää unionin asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan. Se johtaisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan mukaisesti yhteiseen puolustukseen. Kyseisen artiklan mukaan ryhmä jäsenvaltioita voi viedä Euroopan puolustuksen seuraavalle tasolle. Tässä vaihtoehdossa EU:n ja Naton vastuista Euroopan suojelemisessa tulisi toisiaan vahvistavia. EU voisi toteuttaa korkean intensiteetin turvallisuus- ja puolustusoperaatioita, joiden tukena olisi jäsenvaltioiden puolustusvoimien suurempi yhdentyminen. EU tukisi yhteisiä puolustusohjelmia EU:n puolustusrahaston kanssa ja perustaisi Euroopan puolustustutkimusviraston.Näin voitaisiin luoda myös todelliset eurooppalaiset puolustusmarkkinat, jotka pystyvät suojelemaan puolustusteollisuuden keskeisiä strategisia toimintoja ulkoisilta yritysvaltauksilta. 

Nämä skenaariot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan tarkoituksena on esittää kolme erilaista solidaarisuustasoa. Euroopan turvallisuuden lujittaminen on välttämätöntä. Jäsenvaltioilla on tässä asiassa päätösvalta, ja ne määrittävät tavoitetason EU:n toimielinten tuella. Tulevaisuutta ajatellen niiden on nyt päätettävä päämäärästä ja kulkunopeudesta EU:n kansalaisten suojelemiseksi.

Taustaa

Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen on ollut alusta lähtien yksi Junckerin komission painopisteistä. Kahden viime vuoden aikana on puolustuksen alalla saavutettu enemmän kuin niitä edeltäneiden kuuden vuosikymmenen aikana. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi kesäkuussa 2014 esittämissään poliittisissa suuntaviivoissa seuraavaa: ”Mielestäni EU:ta on vahvistettava myös turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. EU:n valta on toki pääasiassa 'pehmeää'. Vahvinkaan pehmeä valta ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä selviä ilman vähintään jonkinlaisia yhdennettyjä puolustusvalmiuksia.”

EU:lla on jo käytössään keinoja siirtyä pois nykyisestä kahdenvälisen ja monenvälisen sotilaallisen yhteistyön tilkkutäkistä tehokkaampiin puolustuksen yhdentymisen muotoihin. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 6 kohdan mukaan ryhmä samanmielisiä jäsenvaltioita voi viedä Euroopan puolustuksen seuraavalle tasolle. Vuonna 2016 pitämässään puheessa unionin tilasta komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että”tätä mahdollisuutta on nyt hyödynnettävä.”

Komissio käynnisti tänään puheenjohtaja Junckerin syyskuussa 2016 ilmoittaman ja Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2016 tukeman EU:n puolustusrahaston toiminnan. Rahasto koordinoi, täydentää ja laajentaa kansallisia investointeja, joiden kohteena on puolustusalan tutkimus, prototyyppien kehittäminen ja puolustusalan tarvikkeiden ja teknologian hankinta.

EU-maiden johtajien 25. maaliskuuta 2017 antamassa Rooman julistuksessa luvattiin, että EU27 pyrkii yhdentämään puolustusteollisuuttaan ja lisäämään sen kilpailukykyä sekä lujittamaan yhteistä turvallisuutta ja puolustusta yhteistyössä Naton kanssa ja sitä täydentäen.

Maaliskuun 1. päivänä 2017 annetussa Valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta esitetään Euroopan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet tulevan vuosikymmenen aikana. Valkoinen kirja antoi alkusysäyksen prosessille, jossa EU:n 27 jäsenvaltiota päättävät yhdessä tulevaisuudestaan. Euroopan komissio edistää tätä prosessia järjestämällä yhdessä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään EU:n tulevaisuutta. Valkoista kirjaa täydennetään seuraavilla pohdinta-asiakirjoilla:

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia – Euroopan puolustuksen tulevaisuus

Pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta

Tietosivu EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistämisestä

EU:n poliittisen strategian keskuksen muistio Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta

Euroopan puolustusrahasto – Usein kysyttyä

Tietosivu EU:n puolustusrahastosta

Tiedonanto Euroopan puolustusrahaston valmistelusta

Asetusehdotus

Ehdotuspyyntö

 

Ks. oheinen liite: Mielipidetutkimus puolustuksesta EU:ssa (erikoisbarometri 461, huhtikuu 2017)

IP/17/1516

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar