Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En europeisk försvarsfond: 5,5 miljarder euro om året för gemensam utveckling av försvarskapacitet

Bryssel den 7 juni 2017

.

I dag lanserar EU-kommissionen en europeisk försvarsfond för att hjälpa medlemsstaterna att använda skattebetalarnas pengar effektivare, minska överlappning mellan försvarsbudgetarna och få mer valuta för pengarna. Som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa i september 2016, och som Europeiska rådet stödde i december 2016 ska fonden samordna, komplettera och förstärka nationella investeringar i försvarsforskning, utveckling av prototyper och inköp av försvarsmateriel och teknik.

– Människor i hela Europa oroar sig för sin egen och sina barns säkerhet, säger sysselsättningskommissionär Jyrki Katainen. Som komplement till vårt samarbete med Nato behöver vi göra mer och bättre själva. I dag visar vi att vi menar allvar. Fonden ska fungera som katalysator för en stark europeisk försvarsindustri som utvecklar toppmodern, helt kompatibel teknik och utrustning. Medlemsstaterna har kvar ansvaret, får mer valuta för pengarna och ökar sist och slutligen sitt inflytande.

– Europa måste börja tillhandahålla säkerhet, säger näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska. Fonden ska stödja forskningssamarbete inom försvar och gemensam utveckling av försvarskapacitet. Den blir alltså något helt nytt för EU:s strategiska oberoende och den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft, även de många små och medelstora företag och midcapföretag som utgör den europeiska försvarsindustrins leveranskedja.

Europeiska försvarsfonden har två delar:

  • Forskning: Fondens forskningsdel ger redan resultat. Från och med 2017 erbjuder EU för första gången bidrag till forskningssamarbete inom innovativ försvarsteknik och försvarsprodukter, som fullständigt och direkt finansieras av EU:s budget. Projekt som kan få EU-stöd ska vara inriktade på prioriterade områden som medlemsstaterna kommit överens om i förväg, till exempel elektronik, metamaterial, krypterad programvara och robotteknik. Detta ska finansieras med:
    • 90 miljoner euro fram till slutet av 2019, med 25 miljoner euro anslagna 2017. En ansökningsomgång inleds i dag för projekt inom obemannade system i marin miljö och soldatsystem. De första bidragsavtalen torde ingås i slutet av året.
    • 500 miljoner euro per år efter 2020.Under 2018 kommer kommissionen att föreslå att ett särskilt EU-försvarsforskningsprogram inleds, med en beräknad årsbudget på 500 miljoner euro, vilket gör EU till en av de största investerarna i försvarsforskning i Europa.
  • Utveckling och inköp: Fonden ska ge EU-länderna incitament att samarbeta kring gemensam utveckling och upphandling av försvarsmateriel och teknik genom medfinansiering från EU:s budget och praktiskt stöd från kommissionen. Medlemsstaterna kan t.ex. gemensamt investera i utveckling av drönarteknik eller satellitkommunikationer eller köpa in många helikoptrar på en gång för att pressa priserna. Endast samarbetsprojekt kan få stöd, och en del av den totala budgeten ska öronmärkas för projekt med gränsöverskridande deltagande av små och medelstora företag. EU kommer att erbjuda samfinansiering med:
    • Totalt 500 miljoner euro 2019 och 2020, enligt ett särskilt försvars- och industriutvecklingsprogram som läggs fram i dag.
    • 1 miljard euro per år efter 2020. Ett mer omfattande program ska utarbetas för åren efter 2020, med en årsbudget på 1 miljard euro. Programmet kommer att uppbåda nationellt stöd med en förväntad multiplikatoreffekt på 5. Det kan därför ge totala investeringar i utveckling av försvarskapacitet på 5 miljarder euro per år efter 2020.

En ambitiös satsning på Europeiska försvarsfonden bidrar till ett EU som skyddar och försvarar medborgarna, och det kompletterar arbetet på andra spår, den globala strategins genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet, där en ny ambitionsnivå fastställs för EU och där åtgärder ingår för att omsätta den i praktiken, samt den gemensamma förklaringen från EU och Nato som undertecknats av rådets och kommissionens ordförande och Natos generalsekreterare.

Med stöd av Europaparlamentet och EU-länderna kan Europeiska försvarsfonden snabbt bli en motor för utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarsunion som medborgarna förväntar sig.

Dessutom lägger kommissionen, efter sin vitbok om EU:s framtid, i dag också fram ett diskussionsunderlag för att inleda en debatt om hur ett EU med 27 länder kan utvecklas fram till 2025 på försvarsområdet.

Bakgrund

I sina politiska riktlinjer från juni 2014 framhävde EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att det var viktigt att stärka EU-medborgarnas säkerhet. Jean-Claude Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2016 att en europeisk försvarsfond skulle inrättas.

Det finns goda ekonomiska argument för ett ökat samarbete kring försvarsutgifterna i EU-länderna. Bristen på samarbete mellan EU-länderna på försvars- och säkerhetsområdet kostar uppskattningsvis 25–100 miljarder euro varje år1. 80 % av all upphandling och över 90 % av forskning och teknik drivs helt nationellt2. Upp till 30 % av de årliga utgifterna skulle kunna sparas genom gemensam upphandling3.

Ett uppsplittrat tillvägagångssätt på försvarsområdet leder till onödig överlappning och påverkar försvarsstyrkornas insatsförmåga. Det finns 178 olika vapensystem i EU, jämfört med 30 i USA. Det finns 17 olika typer av tunga stridsvagnar i EU och bara en i USA4. För vissa helikopterprogram finns det fler helikoptertyper i Europa än det finns regeringar som kan köpa dem.

Den 30 november 2016 lade EU-kommissionen fram en europeisk försvarshandlingsplan, där man föreslog att en europeisk försvarsfond ska inrättas och andra åtgärder vidtas för att hjälpa EU-länderna att använda medlen för den gemensamma försvarskapaciteten effektivare, förbättra medborgarnas säkerhet och främja en konkurrenskraftig och innovativ industri. Initiativet välkomnades av EU:s ledare vid Europeiska rådets möten i december 2016 och mars 2017, och kommissionen fick i uppdrag att lägga fram de förslag den lägger fram i dag.

Mer information

Faktablad om skälen för mer EU-samarbete om säkerhet och försvar

Faktablad om Europeiska försvarsfonden

Europeiska försvarsfonden – Vanliga frågor

Frågor och svar – Det europeiska försvarets framtid

Meddelande om Europeiska försvarsfonden

Förslag till förordning

Ansökningsomgång

 

Detta dokument ändrades den 9 juni för att klargöra informationskällor

 

1 Europaparlamentets utredningstjänst 2013.

Europeiska försvarsbyrån 2014.

3 Münchenrapporten om säkerhet 2017.

4 Münchenrapporten om säkerhet 2017.

IP/17/1508

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar