Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos gynybos fondas. 5,5 mlrd. EUR per metus Europos gynybos pajėgumams didinti

Briuselis, 2017 m. birželio 7 d.

.

Šiandien Komisija paskelbė, kad pradeda veikti Europos gynybos fondas, padėsiantis valstybėms narėms efektyviau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, sumažinti išlaidų dubliavimąsi ir padidinti ekonominę pirkimų naudą. Šis fondas, apie kurį Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė 2016 m. rugsėjo mėn. ir kurio sukūrimui 2016 m. gruodžio mėn. pritarė Europos Vadovų Taryba, koordinuos, papildys ir sustiprins nacionalines investicijas gynybos srities moksliniams tyrimams, prototipų kūrimui ir gynybos įrangos bei technologijų įsigijimui.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Visoje Europoje žmonės susirūpinę dėl savo ir savo vaikų saugumo. Turime veikti aktyviau ir tobulėti, o tam reikia plėsti bendradarbiavimą su NATO. Šiandien įrodėme, kad ne tik kalbame, bet ir darome. Fondas atliks katalizatoriaus vaidmenį vystant stiprią Europos gynybos pramonę, kuriančią progresyvias ir visiškai sąveikias technologijas ir įrangą. Vairas ir toliau liks valstybių narių rankose, jos gaus didesnės ekonominės naudos ir galiausiai jų įtaka padidės“.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Europa turi tapti saugumo užtikrintoja. Fondo lėšomis bus remiami bendri moksliniai tyrimai ir bendras gynybos pajėgumų plėtojimas. Tai iš esmės padidins ES strateginį autonomiškumą ir Europos gynybos pramonės – įskaitant daugybę MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, sudarančių Europos gynybos tiekimo grandinę – konkurencingumą“.

Europos gynybos fondas veiks dviejose srityse:

  • Moksliniai tyrimai. Mokslinių tyrimų srityje fondo veikla jau duoda rezultatų. Nuo 2017 m. ES pradės skirti dotacijas bendriems moksliniams tyrimams novatoriškų gynybos produktų ir technologijų srityje, kurios bus visiškai ir tiesiogiai teikiamos iš ES biudžeto. Projektai, kuriems gali būti skiriamas ES finansavimas, turi būti vykdomi iš anksto valstybių narių suderintose prioritetinėse srityse, kaip antai elektronikos, metamedžiagų, šifravimo programinės įrangos ar robotikos. Finansavimo planas:
    • iki 2019 m. pabaigos bus skirta 90 mln. EUR, o 2017 m. – 25 mln. EUR. Šiandien paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektams dėl bepiločių sistemų jūrų aplinkoje ir kareivių sistemų. Pirmuosius dotacijų susitarimus tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos.
    • Nuo 2020 m. kasmet bus skiriama 500 mln. EUR.2018 m. Komisija pateiks pasiūlymą dėl specialios ES gynybos mokslinių tyrimų programos, kurios numatomas metinis biudžetas yra 500 mln. EUR – ES taps viena didžiausių Europos investuotojų į mokslinius tyrimus gynybos srityje.
  • Plėtojimas ir įsigijimas. Fondas teiks valstybėms narėms paskatas bendradarbiauti bendrai plėtojant ir įsigyjant gynybos įrangą bei technologijas, pasinaudojant bendru finansavimu iš ES biudžeto ir praktine Komisijos parama. Pavyzdžiui, valstybės narės gali bendrai investuoti į bepiločių orlaivių technologijų ar palydovinio ryšio plėtojimą arba, siekdamos sutaupyti, urmu įsigyti sraigtasparnių. Finansavimą galės gauti tik bendri projektai, o tam tikra viso biudžeto dalis bus skirta projektams, kuriuose tarpvalstybiniu lygmeniu dalyvauja MVĮ. Bendram finansavimui iš ES biudžeto bus skirta:
    • iš viso 500 mln. EUR 2019 m. ir 2020 m. pagal šiandien pasiūlytą specialią gynybos ir pramonės plėtros programą.
    • Nuo 2020 m. – 1 mlrd. EUR per metus. Laikotarpiui po 2020 m. bus parengta išsamesnė programa, kurios numatomas metinis biudžetas yra 1 mlrd. EUR. Tikimasi, kad ši programa nacionalinio finansavimo efektyvumą sustiprins penkis kartus. Todėl po 2020 m. ji turėtų kasmet sugeneruoti iš viso 5 mlrd. EUR investicijų į gynybos pajėgumų plėtojimą.

Plataus užmojo Europos gynybos fondas padės kurti Europos Sąjungą, kuri saugo ir gina savo piliečius, ir papildys kitas veiklos kryptis, t. y. Visuotinės strategijos įgyvendinimo saugumo ir gynybos srityje planą, kuriame nustatomas naujas Sąjungos užmojų mastas ir to plano įgyvendinimo veiksmai, ir bendro ES ir NATO pareiškimo, kurį pasirašė Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas, Komisijos Pirmininkas ir NATO Generalinis Sekretorius, įgyvendinimą.

Remiamas Europos Parlamento ir valstybių narių Europos gynybos fondas netrukus gali tapti piliečių laukiamos Europos saugumo ir gynybos sąjungos kūrimo varikliu.

Žvelgdama į ateitį ir remdamasi anksčiau paskelbta Komisijos Baltąja knyga dėl Europos ateities, šiandien Komisija taip pat skelbia diskusijoms skirtą dokumentą, kuriuo pradeda viešas diskusijas dėl to, kokia kryptimi 27 šalių ES turėtų vystytis iki 2025 m.

Pagrindiniai faktai

2014 m. birželio mėn. paskelbtose politinėse gairėse Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris nurodė, kad Europos piliečių saugumo stiprinimas yra prioritetas. 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė, kad bus kuriamas Europos gynybos fondas.

Yra svarių ekonominių argumentų už aktyvesnį ES šalių bendradarbiavimą gynybos išlaidų srityje. Apskaičiuota, kad dėl nepakankamo valstybių narių bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje kasmet prarandama nuo 25 iki 100 mlrd. EUR.1. 80 proc. viešųjų pirkimų ir daugiau kaip 90 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų projektų vykdoma nacionaliniu lygmeniu2. Vykdant bendrus viešuosius pirkimus per metus būtų galima sutaupyti iki 30 proc. gynybai išleidžiamų lėšų3.

Be to, dėl daugybės skirtingų gynybos sistemų be reikalo dubliuojama veikla ir mažinamos galimybės dislokuoti pajėgas. ES naudojamos 178 skirtingos ginklų sistemos (JAV jų 30). ES naudojami 17 skirtingų tipų koviniai tankai (JAV – tik vieno)4. Tam tikroms sraigtasparnių programoms naudojamų sraigtasparnių tipų Europoje yra daugiau nei juos įsigyti galinčių valstybių.

2016 m. lapkričio 30 d. Komisija pateikė Europos gynybos veiksmų planą, kuriame apžvelgė, kaip Europos gynybos fondo lėšomis ir kitais veiksmais būtų galima padėti valstybėms narėms efektyviau naudoti lėšas jungtiniams gynybos pajėgumams, didinti ES piliečių saugumą ir plėtoti konkurencingą ir novatorišką pramoninę bazę. 2016 m. gruodžio mėn. ir 2017 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimuose ES vadovai palankiai įvertino šią iniciatyvą, ir Komisijai buvo suteikti įgaliojimai pateikti šiandien pristatomus pasiūlymus.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Aktyvesnis ES šalių bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje

Informacijos apie Europos gynybos fondą suvestinė

Europos gynybos fondas. Dažnai užduodami klausimai

Klausimai ir atsakymai. Europos gynybos ateitis

Komunikatas „Pradeda veikti Europos gynybos fondas“

Reglamento pasiūlymas

Kvietimas teikti paraiškas

 

Šis dokumentas birželio 9 d. papildytas nurodant informacijos šaltinius.

 

1 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, Europos Parlamentas, 2013 m.

Europos gynybos agentūra, 2014 m.

3 Miuncheno ataskaita dėl saugumo, 2017 m.

4 Miuncheno ataskaita dėl saugumo, 2017 m.

IP/17/1508

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar