Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n puolustusrahastosta 5,5 miljardia euroa vuodessa Euroopan puolustusvoimavarojen edistämiseen

Bryssel 7. kesäkuuta 2017

.

Komissio ottaa tänään käyttöön EU:n puolustusrahaston auttaakseen jäsenvaltioita käyttämään veronmaksajien rahoja tehokkaammin, vähentämään päällekkäistä varainkäyttöä ja saamaan parempaa vastinetta rahalle. Puheenjohtaja Juncker ehdotti syyskuussa 2016 EU:n puolustusrahaston perustamista. Tämä ehdotus sai tukea joulukuussa 2016 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Rahaston tavoitteena on koordinoida, täydentää ja tehostaa investointeja, joita jäsenvaltiot tekevät puolustusalan tutkimukseen, prototyyppien kehittämiseen sekä puolustustarvikkeiden ja -teknologian hankkimiseen.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi seuraavaa: ”Eurooppalaiset ovat kaikkialla huolissaan omasta ja lastensa turvallisuudesta. Naton kanssa tehtävää yhteistyötä on täydennettävä omilla tehokkaammilla toimillamme, ja olemmekin tänään osoittaneet, että ryhdymme puheista toimeen. Rahasto antaa eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle uutta pontta täysin yhteentoimivien huipputason teknologioiden ja tarvikkeiden kehittämiseen. Päätökset tehdään kuitenkin edelleen jäsenvaltioissa, jotka saavat parempaa vastinetta rahoilleen ja joiden vaikutusvalta viime kädessä kasvaa.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lausui puolestaan seuraavaa: ”Euroopasta on tultava turvallisuuden takaaja. Rahastosta tuetaan puolustusalan tutkimusyhteistyötä ja puolustusvoimavarojen yhteistä kehittämistä. Sillä on ratkaiseva merkitys EU:n strategista riippumattomuuden ja Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvylle. Euroopan puolustuksen tuotantoketjussa on useita pk-yrityksiä ja markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, jotka nekin näin ollen hyötyisivät kilpailukyvyn paranemisesta.”

Euroopan puolustusrahastossa on kaksi osiota:

  • Tutkimus: Rahaston tutkimusosio tuottaa jo tuloksia. Vuodesta 2017 alkaen EU myöntää ensimmäistä kertaa innovatiivisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimusyhteistyöhön avustuksia suoraan ja täysimääräisesti EU:n talousarviosta. Hankkeiden, joille EU:n rahoitusta voidaan myöntää, on keskityttävä jäsenvaltioiden etukäteen sopimiin prioriteettialoihin. Hankkeet voivat koskea esim. elektroniikkaa, metamateriaaleja, salattuja ohjelmistoja tai robotiikkaa. Rahoitus toteutuu seuraavasti:
    • vuodeksi 2017 on osoitettu 25 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 loppuun asti varoja on käytettävissä yhteensä 90 miljoonaa euroa. Tänään käynnistettävä ehdotuspyyntökierros koskee merivoimien miehittämättömien järjestelmien ja sotilasjärjestelmien alalla toteutettavia hankkeita, joita koskevat ensimmäiset avustussopimukset on tarkoitus allekirjoittaa tämän vuoden loppuun mennessä;
    • vuodesta 2020 alkaen varoja on käytettävissä 500 miljoonaa euroa vuodessa.Vuonna 2018 komissio ehdottaa erityistä EU:n puolustusalan tutkimusohjelmaa, jonka vuosibudjetiksi ennakoidaan 500 miljoonaa euroa. Tämä tekisi EU:sta yhden Euroopan suurimmista puolustusalan tutkimuksen investoijista.
  • Tuotekehitys ja -hankinnat: Rahasto kannustaa jäsenvaltioita tekemään puolustustarvikkeiden ja -teknologioiden kehitystä ja hankintaa koskevaa yhteistyötä, sillä EU myöntää tällaiseen toimintaan osarahoitusta. Lisäksi komissio antaa siihen käytännön tukea. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi yhdessä kehittää miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaa teknologiaa tai satelliittiviestintää taikka ostaa helikoptereita suurissa erissä kustannusten alentamiseksi. Tukea voidaan myöntää ainoastaan yhteistoimintahankkeisiin. Osa kokonaistalousarviosta varataan hankkeisiin, joiden toteutus edellyttää pk-yritysten osallistumista yli rajojen. EU myöntää osarahoitusta seuraavasti:
    • vuosiksi 2019 ja 2020 myönnetään yhteensä 500 miljoonaa euroa erityisestä tänään ehdotetusta puolustuksen ja teollisuuden kehitysohjelmasta;
    • vuoden 2020 jälkeen varoja on käytettävissä miljardi euroa vuodessa. Vuoden 2020 jälkeiselle ajalle laaditaan kattavampi ohjelma, jonka vuotuinen talousarvio on miljardi euroa. Ohjelmalla vivutetaan kansallista rahoitusta, ja sen odotettu kerroinvaikutus on 5. Se voi näin ollen synnyttää puolustusvoimavarojen kehittämiselle viiden miljardin euron vuotuiset kokonaisinvestoinnit vuoden 2020 jälkeen.

Kunnianhimoinen EU:n puolustusrahasto myötävaikuttaa osaltaan Euroopan unionin tavoitteeseen suojella ja puolustaa kansalaisiaan. Se täydentää muita käynnissä olevia toimia, kuten globaalistrategiaan sisältyvää turvallisuuden ja puolustuksen alan täytäntöönpanosuunnitelmaa, jossa unionille asetetaan uudet kunnianhimoiset tavoitteet ja määritellään niiden saavuttamisen edellyttämät toimet, sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja Naton pääsihteerin allekirjoittaman EU:n ja Naton yhteisen julistuksen täytäntöönpanoa.

Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tuella EU:n puolustusvirastosta voi nopeasti tulla kansalaisten odotukset täyttävän Euroopan turvallisuus- ja puolustusunionin kehityksen moottori.

Euroopan tulevaisuutta koskevan komission valkoisen kirjan mukaisesti komissio on suunnannut katseensa tulevaisuuteen. Se julkaisee tänään pohdinta-asiakirjan, jolla on tarkoitus käynnistää julkinen keskustelu siitä, miten 27 jäsenvaltion EU voisi kehittyä puolustuksen alalla vuoteen 2025 mennessä.

Tausta

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti kesäkuussa 2014 julkistetuissa poliittisissa suuntaviivoissaan, että Euroopan kansalaisten turvallisuus on asetettava etusijalla. Hän esitti EU:n puolustusviraston perustamista unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessaan.

Taloudelliset seikat puhuvat vahvasti sen puolesta, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä enemmän yhteistyötä puolustusmenoissaan. Jäsenvaltioiden puutteellisen puolustus- ja turvallisuusyhteistyön arvioidaan aiheuttavan vuosittain 25–100 miljardin euron kustannukset1. Hankinnoista 80 prosenttia suoritetaan kansallisesti. Vastaava luku on yli 90 prosenttia tutkimuksen ja teknologian osalta2. Hankintoja yhdistämällä voitaisiin vuotuisissa puolustusmenoissa säästää jopa 30 %3.

Puolustusalan nykyinen pirstaleinen lähestymistapa aiheuttaa turhaa päällekkäisyyttä ja vaikuttaa puolustusvoimien toimintavalmiuteen. EU:ssa on 178 erilaista asejärjestelmää, kun Yhdysvalloissa niitä on vain 30. EU:ssa on 17 erilaista taistelupanssarivaunutyyppiä, kun Yhdysvalloissa käytetään vain yhtä tyyppiä4. Tietyissä helikopteriohjelmissa helikopterityyppejä on Euroopassa enemmän kuin valtioita, jotka niitä pystyisivät hankkimaan.

Komissio esitti 30. marraskuuta 2016 Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelman, jossa hahmoteltiin, miten EU:n puolustusrahasto ja muut toimet voivat tukea jäsenvaltioita käyttämään varojaan tehokkaammin yhteisiin puolustusvoimavaroihin sekä miten niillä voidaan parantaa Euroopan kansalaisten turvallisuutta ja edistää kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan luomista. EU-maiden johtajat suhtautuivat aloitteeseen myönteisesti Eurooppa-neuvoston kokouksissa joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Tänään annetut ehdotukset ovat tulosta komissiolle näissä kokouksissa annetusta valtuutuksesta.

Lisätietoja

Tietosivu EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistämisestä

Tietosivu EU:n puolustusrahastosta

EU:n puolustusrahasto – Usein kysyttyä

Kysymyksiä ja vastauksia – Euroopan puolustuksen tulevaisuus

Tiedonanto EU:n puolustusrahaston käyttöönotosta

Asetusehdotus

Ehdotuspyyntö

 

Tätä asiakirjaa muutettiin 9. kesäkuuta tietolähteiden selkeyttämiseksi.

 

1 EPRS, Euroopan parlamentti, 2013

Euroopan puolustusvirasto, 2014

3 Münchenin turvallisuusraportti, 2017

4 Münchenin turvallisuusraportti, 2017

IP/17/1508

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar