Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Kaitsefond: edendame Euroopa kaitsevõimet 5,5 miljardi euroga aastas

Brüssel, 7. juuni 2017

.

Täna paneb Euroopa Komisjon aluse Euroopa Kaitsefondile, et aidata liikmesriikidel kulutada maksumaksja raha tõhusamalt, vähendada kulude dubleerimist ja saada kulutustele vastavat tulu. President Junckeri poolt septembris 2016 välja kuulutatud ja Euroopa Ülemkogu poolt detsembris 2016 heaks kiidetud fondi raames koordineeritakse, täiendatakse ja võimendatakse riiklikke investeeringuid kaitsealastesse teadusuuringutesse, prototüüpide väljatöötamisse ning kaitsevarustuse ja -tehnoloogia hankimisse.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Eurooplased muretsevad enda ja oma laste julgeoleku pärast. Edendades koostööd NATOga, peame ise tegema rohkem ja paremini. Täna teeme sõnad teoks. Fond annab hoogu juurde tugevale Euroopa kaitsetööstusele, mis töötab välja tipptasemel ja täielikult koostalitlusvõimelist tehnoloogiat ja varustust. Protsessi juhivad endiselt liikmesriigid, kuid nad saavad oma raha eest rohkem ja lõpuks suureneb nende mõjuvõim.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Euroopast peab saama julgeoleku tagaja. Fondist toetatakse kaitsevaldkonna teadusuuringute koostööprojekte ja kaitsevõime ühist arendamist. Sellega kaasneb kannapööre ELi strateegilises sõltumatuses ja Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimes. Sealhulgas tähistab see uut algust paljudele VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele, kes moodustavad Euroopa kaitsevaldkonna tarneahela.“

Euroopa Kaitsefondil on kaks tegevussuunda.

  • Teadusuuringud. Fondi teadusuuringute suund on juba käivitatud. Alates 2017. aastast hakkab EL esmakordselt andma toetust uuenduslike kaitsetehnoloogiate ja -toodete teadusuuringute koostööprojektidele. Toetust antakse otse ja täies ulatuses ELi eelarvest. ELi rahastamise tingimustele vastavad projektid peavad tulema liikmesriikide poolt eelnevalt kokku lepitud prioriteetsetest valdkondadest, milleks on tavaliselt elektroonika, metamaterjalid, krüpteeritud tarkvara ja robootika. Kuidas seda rahastatakse:
    • 2019. aasta lõpuni eraldatakse 90 miljonit eurot, sealhulgas 25 miljonit eurot 2017. aastal. Täna esitatakse konkursikutse mereväelise keskkonna mehitamata süsteemide tehnoloogilistele projektidele ja sõdurisüsteemide projektidele. Esimeste toetuslepingute sõlmimist on oodata selle aasta lõpus.
    • Alates 2020. aastast 500 miljonit eurot aastas. 2018. aastal teeb komisjon ettepaneku sihtotstarbelise ELi kaitsealaste teadusuuringute programmi loomiseks. 500 miljoni euro suuruse aastaeelarvega programm muudaks ELi üheks suurimaks kaitseuuringute investoriks Euroopas.
  • Arendamine ja soetamine. Fond kutsub liikmesriike üles tegema koostööd kaitsevarustuse ja -tehnoloogia ühiseks arendamiseks ja soetamiseks ELi eelarvest toimuva kaasrahastamise ja komisjoni praktilise toe teel. Liikmesriigid võivad näiteks investeerida ühiselt droonitehnoloogiasse või satelliitsidesse või osta kulude vähendamiseks helikoptereid hulgi. Toetust antakse vaid koostööprojektidele ning osa kogueelarvest eraldatakse projektidele, mis hõlmavad VKEde piiriülest osalemist. EL pakub kaasrahastamist järgnevalt:
    • 2019. ja 2020. aastal kokku 500 miljonit eurot täna esitletud sihtotstarbelise kaitse ja tööstusliku arengu programmist.
    • Alates 2020. aastast 1 miljard eurot aastas. 2020. aastale järgnevaks ajaks luuakse põhjalikum programm, mille hinnanguline aastaeelarve on 1 miljard eurot. Eeldatakse, et see programm võimendab siseriiklikku rahastamist viiekordselt. Seega saaks alates 2020. aastast igal aastal luua kaitsevõime arendamiseks investeeringuid kokku 5 miljardi euro eest.

Kõrgelennuline Euroopa Kaitsefond aitab kujundada kodanikke kaitsvat Euroopa Liitu, täiendades kahte teist töösuunda, nimelt üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava, milles esitatakse liidu uued eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks, ning Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja NATO peasekretäri alla kirjutatud ELi ja NATO ühisdeklaratsiooni rakendamist.

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide toel võib Euroopa Kaitsefondist kiiresti saada kodanike oodatava Euroopa julgeoleku- ja kaitseliidu käimatõmbav jõud.

Tuleviku peale mõeldes ja lähtudes komisjoni valgest raamatust Euroopa tuleviku kohta, avaldab komisjon täna ka aruteludokumendi, millega käivitada avalik arutelu selle üle, kuidas EL-27 võiks arendada kaitsevaldkonda 2025. aastaks.

Taust

Euroopa Komisjoni president Juncker seadis 2014. aasta juunis esitatud poliitilistes suunistes Euroopa kodanike julgeoleku suurendamise prioriteediks. President Juncker teatas Euroopa Kaitsefondi loomisest oma 2016. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus.

Kaitsekulutuste valdkonnas ELi riikide vahel suurema koostöö tegemine on majanduslikult väga hästi põhjendatud. Hinnanguliselt läheb liikmesriikide koostöö puudumine julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas aastas maksma 25–100 miljardit eurot1. Riiklikul tasandil korraldatakse 80% hangetest ning tehakse rohkem kui 90% teadusuuringutest ja tehnoloogiaarendusest2. Hangete ühendamise teel oleks võimalik säästa kuni 30% iga-aastastest kaitsekulutustest3.

Killustatus kaitsevaldkonnas põhjustab ka tarbetut dubleerimist ning mõjub halvasti kaitseressursside kasutamisele. Ameerika Ühendriikide 30 erineva relvasüsteemiga võrreldes on Euroopas 178 erinevat relvasüsteemi. Ameerika Ühendriikides ühe peamise lahingutanki liigiga võrreldes on Euroopas 17 erinevat lahingutanki liiki4. Teatavate helikopteriprogrammide puhul on Euroopas rohkem helikopterite liike kui neid osta suutvaid valitsusi.

30. novembril 2016 tutvustas Euroopa Komisjon Euroopa kaitsealast tegevuskava, milles kirjeldati, kuidas Euroopa Kaitsefond ja muud meetmed aitaksid liikmesriikidel teha tõhusamalt kulutusi ühisele kaitsevõimele, tugevdaksid Euroopa kodanike julgeolekut ning edendaksid konkurentsivõimelist ja uuenduslikku tööstusbaasi. Euroopa Liidu valitsusjuhid väljendasid selle algatuse üle Euroopa Ülemkogu 2016. aasta detsembri ja 2017. aasta märtsi koosolekutel heameelt ja Euroopa Komisjonile anti volitus teha ettepanekuid, mis esitati täna.

Lisateave

ELis suurema julgeoleku- ja kaitsekoostöö tegemise põhjenduse teabeleht

Euroopa Kaitsefondi teabeleht

Euroopa Kaitsefond – korduma kippuvad küsimused

Küsimused ja vastused – Euroopa kaitse tulevik

Teatis „Euroopa Kaitsefondi loomine“

Ettepanek võtta vastu määrus

Konkursikutse

 

Teabeallikate täpsustamiseks muudeti seda dokumenti 9. juunil.

 

1 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, Euroopa Parlament, 2013

Euroopa Kaitseagentuur, 2014

3 Müncheni julgeolekuaruanne, 2017

4 Müncheni julgeolekuaruanne, 2017

IP/17/1508

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar