Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En europæisk forsvarsfond: 5,5 mia. EUR pr. år skal øge EU's forsvarskapaciteter

Bruxelles, den 7. juni 2017

.

I dag lancerer Kommissionen en europæisk forsvarsfond for at hjælpe medlemsstaterne med at bruge skatteydernes penge mere effektivt, mindske overlappende udgifter og få mere ud af investeringerne. Fonden, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bekendtgjorde i september 2016, og som fik opbakning af Det Europæiske Råd i december 2016, vil koordinere, supplere og forstærke nationale investeringer vedrørende forsvarsrelateret forskning, udvikling af prototyper og erhvervelse af forsvarsmateriel og -teknologi.

Næstformand for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, udtaler: "Folk overalt i Europa er bekymrede for deres egen og deres børns sikkerhed. For at supplere vores samarbejde med NATO er vi nødt til selv at gøre noget mere og gøre det bedre. I dag viser vi, at det ikke bliver ved snakken. Fonden vil fungere som katalysator for en stærk europæisk forsvarsindustri, der udvikler banebrydende og fuldstændigt interoperable teknologier og udstyr. Medlemsstaterne vil forblive i førersædet, få mere for deres penge – og i sidste ende opleve, at deres indflydelse bliver større."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjer: "Europa skal være garant for sikkerheden. Fonden vil støtte samarbejde om forsvarsforskning og fælles udvikling af forsvarskapaciteter. Den vil derfor udgøre en afgørende faktor for EU's strategiske autonomi og konkurrenceevnen for Europas forsvarsindustri – herunder de mange SMV'er og midcapselskaber, der udgør den europæiske forsvarsforsyningskæde."

Den Europæiske Forsvarsfond består af to vinduer:

  • Forskning: Fondens forskningsdel er allerede i funktion. I 2017 vil EU for første gang yde tilskud til forskningssamarbejde inden for innovative forsvarsteknologier og -produkter med fuld og direkte finansiering fra EU-budgettet. Projekter, der er berettiget til EU-finansiering, vil fokusere på prioriterede områder, som tidligere er aftalt af medlemsstaterne, og kan typisk omfatte elektronik, metamaterialer, krypteret software eller robotteknologi. Dette vil blive finansieret med:
    • 90 mio. EUR indtil udgangen af 2019, idet der tildeles 25 mio. EUR for 2017. I dag lanceres en indkaldelse af forslag til projekter på områderne ubemandede systemer i flåden og udrustningssystemer. De første tilskudsaftaler forventes undertegnet inden udgangen af indeværende år.
    • 500 mio. EUR pr. år efter 2020.Kommissionen vil i 2018 foreslå et dedikeret EU-forsvarsforskningsprogram med et forventet årligt budget på 500 mio. EUR, hvilket gør EU til en af de største investorer i forsvarsforskning i Europa.
  • Udvikling og indkøb: Fonden vil skabe incitamenter for medlemsstaterne til at samarbejde om fælles udvikling og indkøb af forsvarsmateriel og -teknologi gennem medfinansiering fra EU-budgettet og praktisk støtte fra Kommissionen. Medlemsstaterne kan for eksempel i fællesskab investere i udviklingen af droneteknik eller satellitkommunikation eller købe et større antal helikoptere for at reducere omkostningerne. Kun samarbejdsprojekter vil være støtteberettigede, og en andel af det samlede budget vil blive øremærket til projekter, der involverer deltagelse af SMV'er på tværs af grænserne. EU vil tilbyde samfinansiering med:
    • I alt 500 mio. EUR for 2019 og 2020 fra et særligt program for udvikling af forsvarsindustrien, som blev foreslået i dag.
    • 1 mia. EUR pr. år efter 2020. Der vil blive udarbejdet et mere omfattende program for tiden efter 2020 med et forventet årligt budget på 1 mia. EUR. Programmet vil fungere som løftestang for den nationale finansiering med en forventet multiplikatorvirkning på 5. Det vil derfor kunne generere en samlet investering i udviklingen af forsvarskapacitet på 5 mia. EUR pr. år efter 2020.

En ambitiøs europæisk forsvarsfond vil bidrage til en Europæisk Union, der beskytter og forsvarer sine borgere ved at supplere andre igangværende indsatser, herundergennemførelsesplanen for den globale strategi for sikkerhed og forsvar, som fastlægger et nyt ambitionsniveau for Unionen og kortlægger foranstaltningerne til opfyldelse heraf, samt gennemførelsen af den fælles erklæring fra EU og NATO underskrevet af formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen og NATO's generalsekretær.

Med støtte fra Europa-Parlamentet og medlemsstaterne kan Den Europæiske Forsvarsfond hurtigt blive en katalysator for udviklingen af den europæisk sikkerheds- og forsvarsunion, som borgerne forventer.

For at se fremad og på baggrund af Kommissionens hvidbog om Europas fremtid offentliggør Kommissionen i dag også et oplæg om lancering af en offentlig debat om, hvordan et EU med 27 medlemsstater kan udvikle sig frem mod 2025 på forsvarsområdet.

Baggrund

I sine politiske retningslinjer fra juni 2014 gjorde Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker en styrkelse af de europæiske borgeres sikkerhed til en prioritet. Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, bebudede oprettelsen af en Europæisk Forsvarsfond i sin tale om Unionens tilstand i 2016.

Der er gode økonomiske argumenter for et øget samarbejde om forsvarsudgifter blandt EU-landene. Det manglende samarbejde mellem medlemsstaterne på forsvars- og sikkerhedsområdet skønnes årligt at koste mellem 25 og 100 mia. EUR1. 80 % af alle indkøb og over 90 % af al forskning og teknologi gennemføres på nationalt plan2. Der kan spares op til 30 % på de årlige forsvarsudgifter ved sammenlægning af indkøb3.

Denne opsplittede tilgang til forsvaret medfører også unødvendig overlapning og påvirker forsvarsstyrkernes deployeringsevne. Der er 178 forskellige våbensystemer i EU sammenlignet med 30 i USA. Der er 17 forskellige hovedtyper af kampvogne i EU, og kun én i USA4. For visse helikopterprogrammer er der flere helikoptertyper i Europa end regeringer til at købe dem.

Den 30. november 2016 fremlagde Kommissionen den europæiske forsvarshandlingsplan, som indeholdt en beskrivelse af, hvordan en europæisk forsvarsfond og andre foranstaltninger kan bidrage til øget effektivitet i medlemsstaternes udgifter til fælles forsvarskapaciteter, styrke EU-borgernes sikkerhed og fremme et konkurrencedygtigt og innovativt industrigrundlag. Initiativet blev hilst velkommen af EU's stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råds møder i december 2016 og marts 2017, og Kommissionen fik mandat til at fremsætte de forslag, den fremlægger i dag.

Yderligere oplysninger

Faktablad om EU's samarbejde om sikkerhed og forsvar

Faktablad om Den Europæiske Forsvarsfond

Det Europæiske Forsvarsfond – Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål og svar – Fremtiden for det europæiske forsvar

Meddelelse om "Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond"

Forslag til forordning

Indkaldelse af forslag

 

Dette dokument blev ændret den 9. juni for at præcisere kilderne til oplysningerne

 

1 EPRS, Europa-Parlamentet, 2013

Det Europæiske Forsvarsagentur, 2014

3 Sikkerhedsrapport fra München, 2017

4 Sikkerhedsrapport fra München, 2017

IP/17/1508

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar