Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейски фонд за отбрана: 5,5 милиарда евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

Брюксел, 7 юни 2017 r.

Европейски фонд за отбрана: 5,5 милиарда евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

Европейската комисия стартира днес Европейския фонд за отбрана, за да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Хората в цяла Европа се тревожат за своята сигурност и тази на децата си. Допълвайки сътрудничество си с НАТО, ние трябва да направим повече и да постигнем по-добри резултати. Днес показваме, че изпълняваме обещанията си. Фондът ще действа като катализатор за силна европейска отбранителна промишленост, която разработва авангардни, напълно оперативно съвместими технологии и оборудване. Държавите членки ще запазят контрол върху ситуацията, ще получат повече за парите си и — в крайна сметка — влиянието им ще нарасне.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Европа трябва да се превърне в гарант на сигурността. Фондът ще подкрепя съвместните изследвания в областта на отбраната и съвместното развитие на отбранителните способности. Поради това той ще бъде решаващ фактор за стратегическата автономност на ЕС и за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, включително за голям брой МСП и дружества със средна пазарна капитализация, формиращи европейската верига за доставки в областта на отбраната.“

Европейският фонд за отбрана има две направления:

  • Научно-изследователска дейност: Научноизследователското направление на фонда вече дава първите си резултати. През 2017 г. ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с:
    • 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са заделени 25 милиона евро. Днес беше обявена и покана за представяне на предложения за проекти в областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства се очаква до края на тази година.
    • 500 милиона евро годишно след 2020 г. През 2018 г. Комисията ще предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни изследвания в областта на отбраната.
  • Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на МСП. ЕС ще предостави съфинансиране в размер на:
    • 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална програма в областта на отбраната и промишленото развитие, която беше предложена днес.
    • 1 милиард евро годишно след 2020 г. За периода след 2020 г. ще бъде изготвена по-мащабна програма, с прогнозен годишен бюджет в размер на 1 милиард евро. Програмата ще привлече национално финансиране, като очакваният мултиплициращ ефект е 5. Следователно е възможно да бъде генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в размер на 5 милиарда евро годишно след 2020 г.

Амбициозният Европейски фонд за отбрана ще допринесе за един Европейски съюз, който закриля и защитава своите граждани, като ще допълни други две текущи работни направления, а именно Плана за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, който бележи ново равнище на амбиция за Съюза и определя действията за постигане на заложените в него цели, както и изпълнението на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и генералния секретар на НАТО.

С подкрепата на Европейския парламент и държавите членки Европейският фонд за отбрана може бързо да се превърне във фактор за развитието на този Европейски съюз за сигурност и отбрана, който гражданите очакват.

Що се отнася до бъдещето — след Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа — днес Комисията публикува и документ за размисъл с цел стартиране на обществена дискусия за това как ЕС на 27-те може да се развива в областта на отбраната до 2025 г.

Контекст

Председателят на Европейската комисия Юнкер обяви укрепването на сигурността на европейските граждани за приоритет в политическите си насоки от юни 2014 г. В своята реч относно състоянието на Съюза от 2016 г. председателят Юнкер обяви създаването на Европейски фонд за отбрана.

Налице са силни икономически аргументи в полза на по-интензивно сътрудничество между страните от ЕС по отношение на разходите за отбрана. Според някои изчисления липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната и сигурността струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно1. 80 % от обществените поръчки и над 90 % от научните изследвания и технологиите се управляват на национално равнище2. До 30 % от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат спестени чрез обединяването на обществени поръчки3.

Разпокъсаният подход по отношение на отбраната води също така до ненужно дублиране и се отразява на способността за разгръщане на силите за отбрана. В ЕС съществуват 178 различни оръжейни системи, в сравнение с 30 в САЩ. В ЕС съществуват 17 различни видове основни бойни танкове, а в САЩ — само един4. По някои програми в областта на хеликоптерните системи/оборудване в Европа има повече видове хеликоптери, отколкото правителства, които да могат да ги купуват.

На 30 ноември 2016 г. Комисията представи Европейския план за действие в областта на отбраната, в който се описва по какъв начин европейския фонд за отбрана и други действия могат да подпомогнат държавите членки в по-ефективното разходване на техните средства за съвместни отбранителни способности, за подобряване на сигурността на европейските граждани и за насърчаване на конкурентоспособна и новаторска индустриална база. Тази инициатива бе приветствана от лидерите на ЕС по време на срещите на Европейския съвет през декември 2016 г. и март 2017 г., а Комисията получи мандат за представяне на предложенията, които тя представя днес.

Допълнителна информация

Информационен документ в полза на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на ЕС

Информационен документ относно Европейския фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана — често задавани въпроси

Въпроси и отговори — бъдещето на европейската отбрана

Съобщение „Стартиране на Европейския фонд за отбрана“

Предложение за регламент

Покана за представяне на предложения

 

Този документ е изменен на 9 юни с цел допълване на източниците на информация

 

1 СЕПИ, Европейски парламент, 2013 г.

Европейска агенция по отбрана, 2014 г.

3 Доклад от Конференцията по сигурността в Мюнхен, 2017 г.

4 Доклад от Конференцията по сигурността в Мюнхен, 2017 г.

IP/17/1508

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar