Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Det nya europeiska samförståndet om utveckling – EU och medlemsstaterna undertecknar gemensam strategi för att utrota fattigdomen

Bryssel den 7 juni 2017

Europeiska unionen och dess medlemsstater har idag undertecknat en strategisk plan för den framtida europeiska utvecklingspolitiken. Detta nya europeiska samförstånd om utveckling utgör en ny gemensam vision och handlingsplan för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar utveckling.

lll

Den gemensamt framtagna strategin, i form av ett gemensamt uttalande, undertecknades i dag vid de europeiska utvecklingsdagarna – ett årligen återkommande tvådagarsevenemang – av Europaparlamentets talman Antonio Tajani, Maltas premiärminister Joseph Muscat, på uppdrag av rådet och medlemsstaterna, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini.

Det nya europeiska samförståndet om utveckling utgör en heltäckande gemensam ram för det europeiska utvecklingssamarbetet. För första gången gäller ramen i sin helhet för alla EU-institutioner och alla medlemsstater, som åtar sig att samarbeta närmare.

I det nya samförståndet bekräftas återigen med kraft att utrotning av fattigdom är det främsta målet för den europeiska utvecklingspolitiken. Den integrerar till fullo de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling. På så sätt bringar den EU:s utvecklingsåtgärder i överensstämmelse med Agenda 2030 för hållbar utveckling som också utgör en övergripande dimension för EU:s globala strategi.

De europeiska stats- och regeringscheferna uttryckte sitt engagemang på följande tre områden:

  1. De erkänner de starka inbördes kopplingarna mellan de olika delarna av åtgärderna. Dessa inbegriper utveckling och fred och säkerhet, humanitärt bistånd, migration, miljö och klimat, samt övergripande inslag t.ex. ungdomsfrågor, jämställdhet, rörlighet och migration, hållbar energi och klimatförändringar, investeringar och handel, god samhällsstyrning, demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, innovativt samarbete med de mer avancerade utvecklingsländerna och mobilisering och användning av inhemska resurser.
  2. Det nya samförståndet tar ett helhetsgrepp på genomförandemetoderna, genom en kombination av traditionellt utvecklingsstöd med andra medel, liksom en sund politik och en kraftfullare strategi för politisk samstämmighet, och påminner om att EU:s utvecklingssamarbete alltid måste ses mot bakgrund av partnerländernas egna ansträngningar. Samförståndet utgör grunden för EU:s och medlemsstaternas engagemang för mer innovativa former av utvecklingsfinansiering, för att uppbåda investeringar från den privata sektorn och mobilisera ytterligare inhemska resurser för utveckling.
  3. EU och dess medlemsstater kommer att skapa mer målinriktade partnerskap med en bredare krets av intressenter, inbegripet det civila samhället och partnerländer på alla utvecklingsstadier. De kommer ytterligare att förbättra sitt genomförande på fältet genom ett bättre samarbete och med beaktande av varandras respektive komparativa fördelar.

Bakgrund

Europa är världsledande på utvecklingsområdet och världens största givare av offentligt utvecklingsbistånd. Det nya europeiska samförståndet om utveckling har godkänts gemensamt av alla EU-institutioner och alla medlemsstater på ett öppet och insynsvänligt sätt, även i samråd med andra partner. Det utgör EU:s svar på dagens globala trender och utmaningar, och anpassar EU:s yttre åtgärder till Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Agenda 2030 antogs av det internationella samfundet i september 2015. Dess kärna utgörs av de 17 målen för hållbar utveckling och tillhörande delmål, som bör uppnås senast 2030. Tillsammans med de andra internationella toppmöten och konferenser som hölls 2015 i Addis Abeba och Paris har det internationella samfundet nu en ambitiös ny ram för alla länder i samarbetet om gemensamma utmaningar. För första gången har målen för hållbar utveckling allmän giltighet i alla länder, och EU har åtagit sig att vara en föregångare i genomförandet av dem.

Den 22 november 2016 lade Europeiska kommissionen fram sina idéer för ett strategiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma hållbar utveckling i Europa och resten av världen, bland annat kommissionens förslag till ett nytt samförstånd. Sedan dess har Europaparlamentet, rådet under det maltesiska ordförandeskapet och kommissionen deltagit i en rad intensiva interinstitutionella diskussioner i syfte att nå fram till en ny gemensam vision för utvecklingspolitiken som svar på 2030-agendan och andra globala utmaningar.

EU går i bräschen när det gäller hållbar utveckling och Agenda 2030 genom sin externa politik och annan politik.

Ytterligare upplysningar:

Ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling

Gemensamt offentligt uttalande: Antagande av det nya europeiska samförståndet om utveckling

Faktablad – ”Frågor och svar: Det nya europeiska samförståndet om utveckling”

Agenda 2030 för hållbar utveckling

 

 

 

 

IP/17/1503

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar