Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā – ES un dalībvalstis paraksta kopīgu stratēģiju nabadzības izskaušanai

Briselē, 2017. gada 7. jūnijā

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis šodien parakstīja stratēģisku koncepciju, kurā izklāstīta Eiropas attīstības politikas nākotne. “Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā” ir jauns kopīgs redzējums un rīcības plāns nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai.

logo EClogo EPLogo Maltese

Šodien Eiropas Attīstības dienu ietvaros, kas ir ikgadējs divu dienu pasākums, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni, Padomes un dalībvalstu vārdā Maltas premjerministrs Džozefs Muskats, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un Augstā pārstāve/Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni parakstīja kopīgi izstrādāto stratēģiju kopīga paziņojuma veidā.

Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā ir vispārējs vienots satvars Eiropas attīstības sadarbības jomā. Pirmo reizi tas ir pilnībā piemērojams visām Eiropas iestādēm un visām ES dalībvalstīm, kuras apņemas ciešāk sadarboties.

Jaunajā konsensā vēlreiz stingri uzsvērts, ka nabadzības izskaušana joprojām ir galvenais Eiropas Savienības attīstības politikas mērķis. Tajā pilnībā integrēta ilgtspējīgas attīstības ekonomikas, sociālā un vides dimensija. Tādējādi Eiropas attīstības darbības pielāgo Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam, kas ir arī transversāla dimensija ES globālās stratēģijas īstenošanā.

Eiropas līderi apņēmās sadarboties trīs jomās.

  1. Tie atzīst, ka šādas sadarbības dažādie elementi ir cieši saistīti. Minētie elementi ir attīstība, miers un drošība, humānā palīdzība, migrācija, vide un klimats, kā arī starpnozaru elementi, piemēram: jaunatne; dzimumu līdztiesība; mobilitāte un migrācija; ilgtspējīga enerģija un klimata pārmaiņas; investīcijas un tirdzniecība; laba pārvaldība, demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības; inovatīva sadarbība ar attīstītākām jaunattīstības valstīm; vietējo resursu mobilizēšana un izmantošana.
  2. Turklāt jaunajā konsensā ir ietverta visaptveroša pieeja īstenošanas līdzekļiem, apvienojot tradicionālo attīstības atbalstu ar citiem resursiem, kā arī saprātīgu politiku un uzlabotu pieeju politikas saskaņotībai, atgādinot, ka ES attīstības sadarbību vienmēr ir jāskata kontekstā ar Eiropas partnervalstu centieniem. Konsenss nodrošina pamatu ES un tās dalībvalstīm iesaistīties novatoriskākās attīstības finansēšanas formās, piesaistot privātā sektora investīcijas un mobilizējot papildu vietējos resursus attīstības mērķiem.
  3. ES un tās dalībvalstis radīs labāk pielāgotas partnerības ar plašāku ieinteresēto personu loku, iesaistot pilsonisko sabiedrību un partnervalstis visos attīstības posmos. Tās turpinās uzlabot īstenošanu uz vietas, ciešāk sadarbojoties un ņemot vērā savas attiecīgās salīdzinošās priekšrocības.

Konteksts

Eiropa ir pasaules līdere attīstības jomā, jo tā ir pasaules lielākā oficiālās attīstības palīdzības sniedzēja. Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā panākts, visām Eiropas iestādēm un visām ES dalībvalstīm vienojoties atklātā un pārredzamā veidā, kā arī apspriežoties ar citiem partneriem. Tā ir ES atbildes reakcija uz mūsdienu globālajām tendencēm un izaicinājumiem, ar ko ES ārējo darbību pielāgo Ilgtspējīgas attīstības programmai 2030. gadam.

Programmu 2030. gadam, kuras kodolā ietverti 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi un saistītie mērķi līdz 2030. gadam, starptautiskā kopiena pieņēma 2015. gada septembrī. Šī programma kopā ar rezultātiem, kas gūti pārējos 2015. gadā Adisabebā un Parīzē notikušajos starptautiskajos samitos un konferencēs, starptautiskajai kopienai dod vērienīgu jaunu satvaru, pēc kura vadoties visām valstīm kopā risināt kopīgās problēmas. Pirmo reizi ilgtspējīgas attīstības mērķi ir universāli piemērojami visām valstīm, un ES ir apņēmusies būt līdere šo mērķu īstenošanā.

Eiropas Komisija 2016. gada 22. novembrī nāca klajā ar idejām par stratēģisku pieeju tam, kā panākt ilgtspējīgu attīstību Eiropā un visā pasaulē, tostarp Komisija priekšlikumu par jaunu konsensu. Kopš tā laika Eiropas Parlaments, Padome Maltas prezidentūras ietvaros un Komisija iesaistījās intensīvās starpiestāžu diskusijās, kuru mērķis ir vienoties par jaunu kopīgu redzējumu attīstības politikas jomā atbilstoši programmai 2030. gadam un citiem starptautiskajiem izaicinājumiem.

Eiropa attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību un programmu 2030. gadam, īstenojot ārpolitiku un dažādu rīcībpolitiku, ieņem vadošu lomu.

Papildu informācija:

Jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā

Kopīgs publisks paziņojums: jaunā Eiropas Konsensa attīstības jomā pieņemšana

Faktu lapa – "Jautājumi un atbildes: jaunais Eiropas konsenss attīstības jomā”

Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam

 

 

 

 

IP/17/1503

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar