Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bort med näthatet – framsteg för kommissionens initiativ med sociala medier och civilsamhället

Bryssel den 1 juni 2017

För ett år sedan tillkännagav EU-kommissionen tillsammans med fyra stora sociala medieplattformar en uppförandekod för att motverka olaglig hatpropaganda online.

Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft lovade då att vidta ett antal åtgärder för att bekämpa spridningen av sådant innehåll i Europa. Företagen har gjort stora framsteg med att uppfylla sina löften, visar en utvärdering som gjorts av icke-statliga organisationer och offentliga organ i 24 EU-länder och som offentliggjordes på uppförandekodens ettårsdag.

– Vårt nära samarbete med den privata sektorn och civilsamhället för att bekämpa olaglig hatpropaganda ger resultat, och vi kommer att intensifiera våra gemensamma insatser, säger Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Vi arbetar nu med att samordna de olika initiativ och forum som vi har inlett tillsammans med onlineplattformarna ännu mer. Vi kommer också att klargöra rutinerna för att anmäla och avlägsna olagligt innehåll på ett effektivt sätt utan att pruta på den helt avgörande yttrandefriheten.

– Resultaten av den andra utvärderingen av uppförandekoden ser lovande ut, säger Vĕra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.Företagen avlägsnar nu dubbelt så mycket olaglig hatpropaganda än för sex månader sedan, och dessutom snabbare. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning som visar att självreglering kan fungera, om alla inblandade gör sin beskärda del. Samtidigt har företagen ett stort ansvar och måste göra ytterligare framsteg för att uppfylla sina löften. För mig är det också viktigt att it-företagen ger dem som anmält olaglig hatpropaganda återkoppling.

EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. EU och EU-länderna har tillsammans med sociala medieföretag och andra plattformar ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att internet blir en fristad för olaglig hatpropaganda och våld.

Genom att underteckna uppförandekoden åtog sig it-företagen i synnerhet att se över majoriteten av de motiverade anmälningarna om olaglig hatpropaganda inom mindre än 24 timmar och att vid behov ta bort eller göra det omöjligt att komma åt sådant innehåll, i enlighet med nationell lagstiftning som bygger på EU-lagstiftning. I koden framhävs också behovet av att fortsätta diskussionen om olika sätt att främja öppenhet och uppmuntra motbudskap och alternativa budskap.

Ett år efter det att uppförandekoden om att motverka olaglig hatpropaganda online antogs har den lett till en del viktiga framsteg, men ännu återstår utmaningar:

  • I 59 % av fallen, genomsnittligen, ledde anmälningar om olaglig hatpropaganda till att it-företagen avlägsnade innehållet.Det är mer än dubbelt så mycket som för ett halvår sedan, då motsvarande siffra var 28 %.
  • Antalet anmälningar som granskades inom 24 timmar ökade från 40 % till 51 % inom samma sexmånadersperiod. Facebook är dock det enda företag som helt uppnår målet att granska majoriteten av anmälningarna inom ett dygn.
  • Jämfört med situationen för sex månader sedan har it-företagen blivit bättre på att behandla anmälningar från användare på samma sätt som man behandlar anmälningar från organisationer som använder tillförlitliga rapporteringskanaler. En del skillnader kvarstår ändå och totalt sett avlägsnas innehåll fortfarande mer sällan när anmälningen kommer från allmänheten.
  • Enligt utvärderingen skickar Facebook systematisk återkoppling till användare om hur deras anmälningar har bedömts, medan de övriga it-företagen har mycket varierande rutiner. Kvaliteten på återkopplingen med motivering till beslutet är ett område där ytterligare framsteg kan göras.

Förbättringarna av hanteringen av klagomål från användare och samarbetet med civilsamhället

Inom det senaste året har it-företagen förbättrat sina rapporteringssystem och gjort det lättare att rapportera hatpropaganda. De har fortbildat sin personal och utökat sitt samarbete med civilsamhället. Genomförandet av uppförandekoden har stärkt och utökat it-företagens nätverk av pålitliga anmälare runtom i Europa.

Det ökade samarbetet med civilsamhällets organisationer har lett till tillförlitligare anmälningar, effektivare handläggningstider och bättre resultat i fråga om reaktioner på anmälningarna.

Nästa steg

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka genomförandet av uppförandekoden med hjälp av civilsamhällets organisationer. It-företagen förväntas framför allt bli bättre på öppenhet om analyskriterierna för flaggat innehåll och återkoppling till användarna.

Kommissionen kommer att ta resultaten av den här utvärderingen i beaktande som en del av det arbete som offentliggjordes i halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden. Kommissionen kommer också att fortsätta sitt arbete med att främja ett effektivare samarbete mellan it-företagen och de nationella myndigheterna.

Bakgrund

Genom rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet kriminaliseras offentliga uppmaningar till våld eller hat riktade mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundade på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung. Hatpropaganda enligt rambeslutets definition är olaglig även när den sprids online.

En ny europeisk studie visar att 75 % av dem som följer eller deltar i debatter på nätet har stött på missbruk, hot eller hatpropaganda. Nästan hälften av dessa säger att det här gör att de har avstått från att delta i onlinediskussioner.

EU och EU-länderna delar tillsammans med sociala medieföretag och andra plattformar ett gemensamt ansvar för att värna om och främja yttrandefriheten i cyberrymden. Samtidigt har alla dessa också ett ansvar att se till att internet inte blir en ställe där våld och hat kan florera fritt.

För att komma till rätta med de ökande problemen med näthat lade EU-kommissionen tillsammans med fyra stora it-företag (Facebook, Microsoft, Twitter och YouTube) den 31 maj 2016 fram en uppförandekod om att motverka olaglig hatpropaganda online. Den 7 december 2016 presenterade kommissionen resultaten av den första utvärderingen av uppförandekodens genomförande.

Halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden offentliggjordes den 10 maj 2017 och bekräftade det fortsatta behovet av att arbeta för minimikrav för anmälnings- och åtgärdsrutiner för mellanhänder på nätet, bland annat i fråga om kvalitetskrav för anmälningar, rutiner för motanmälningar, rapporteringskrav, mekanismer för samråd med tredje part samt tvistlösningssystem. I samma anda fastställs i kommissionens förslag till översyn av direktivet om audiovisuella medietjänster stränga bestämmelser om att plattformerna måste inrätta ett flaggningssystem för audiovisuellt onlinematerial som innehåller hatpropaganda.

Kommissionen har inlett flera dialoger med onlineplattformar inom den digitala inre marknaden (t.ex. EU:s internetforum, uppförandekoden om olaglig hatpropaganda online och samförståndsavtalet om att förhindra försäljning av varumärkesförfalskade varor över internet) och planerar att samordna dessa på ett effektivare sätt för att nå bästa möjliga resultat.

Kommissionens insatser bidrar också till de åtaganden som G7-ledarna nyligen gjort om att stödja branschens insatser och samarbeta närmare med civilsamhället för att motverka extremism på nätet.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad om den andra utvärderingen

Uppförandekod om olaglig hatpropaganda online läggs fram

Uppförandekod

Kampen mot olaglig hatpropaganda online: första utvärderingen av den nya uppförandekoden

Faktablad – Första utvärderingen av uppförandekoden

Halvtidsöversynen av digitala inre marknaden

Faktablad om halvtidsöversynen av 2015 års strategi för den digitala inre marknaden

IP/17/1471

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar