Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Preprečevanje sovražnega govora na spletu – napredek pri pobudi Komisije v sodelovanju z družbenimi mediji in civilno družbo

Bruselj, 1. junija 2017

Pred enim letom so Evropska komisija in štirje največji družbeni mediji objavili kodeks ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na spletu.

Z njim so se družbe Facebook, Twitter, YouTube in Microsoft zavezale, da bodo ukrepale proti razširjanju takšnih vsebin v Evropi. Ocena, ki so jo opravile nevladne organizacije in javni organi v 24 državah članicah, objavljena na dan prve obletnice sprejetja kodeksa ravnanja, kaže, da so podjetja dosegla velik napredek pri izpolnjevanju svojih zavez.

Podpredsednik Evropske komisije Andrus Ansip, odgovoren za enotni digitalni trg, je pozdravil ta napredek: „Tesno sodelovanje z zasebnim sektorjem in civilno družbo v boju proti nezakonitemu sovražnemu govoru je že obrodilo sadove, skupna prizadevanja pa bomo še okrepili. Naše sodelovanje je zdaj usmerjeno v boljše usklajevanje različnih pobud in forumov, ki smo jih uvedli skupaj s spletnimi platformami. Poleg tega nameravamo doseči več jasnosti pri postopkih prijav in ukrepanja, da bi lahko učinkovito odstranjevali nezakonite vsebine, hkrati pa ohranili temeljno vrednoto svobode izražanja

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová je povedala: „Rezultati naše druge ocene kodeksa ravnanja so spodbudni. Podjetja zdaj odstranijo dvakrat toliko primerov nezakonitega sovražnega govora kot pred šestimi meseci in to hitreje. To je pomemben korak v pravo smer, ki kaže, da lahko samoregulativni pristop deluje, če vsi akterji opravljajo svoje naloge. Obenem imajo podjetja veliko odgovornost in morajo uvesti dodatne izboljšave, da bi izpolnila vse zaveze. Z mojega vidika je pomembno tudi, da informacijska podjetja zagotovijo povratne informacije tistim, ki so prijavili primere vsebin z nezakonitim sovražnim govorom.“

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in temeljnih pravic. EU in njene države članice morajo skupaj z družbenimi mediji in drugimi platformami sprejeti ukrepe, da splet ne bi postal oaza za nezakonit sovražni govor in nasilje.

S podpisom kodeksa ravnanja so se informacijska podjetja zlasti zavezala, da bodo večino upravičenih prijav nezakonitega sovražnega govora pregledala v manj kot 24 urah in da bodo po potrebi odstranila ali onemogočila dostop do takšnih vsebin na podlagi nacionalnih zakonov, ki prenašajo evropske zakone v nacionalno zakonodajo. V kodeksu je poudarjeno tudi, da je treba nadaljevati razpravo o tem, kako bi lahko spodbujali preglednost ter odvračilne in alternativne diskurze.

Eno leto po sprejetju kodeksa ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu je dosežen pomemben napredek, vendar nekateri izzivi ostajajo:

  • v povprečno 59 % primerov so se podjetja na prijave nezakonitega sovražnega govora odzvala z odstranitvijo vsebine.To je več kot dvakrat več kot pred šestimi meseci (28 %);
  • v istem šestmesečnem obdobju se je količina prijav, pregledanih v 24 urah, povečala s 40 % na 51 %. Vendar je Facebook edina družba, ki v celoti dosega cilj glede pregledovanja večine prijav v enem dnevu;
  • v primerjavi s situacijo pred šestimi meseci so informacijska podjetja izboljšala obravnavo prijav državljanov in jih obravnavajo enako kot prijave organizacij, ki uporabljajo kanale zaupanja vrednih prijaviteljev. Kljub temu še vedno prihaja do razlik in še vedno se skupno odstrani manj vsebin, kadar prijava prihaja od javnosti;
  • spremljanje je pokazalo tudi, da medtem ko Facebook uporabnikom redno pošilja sistematične povratne informacije o načinu ocenjevanja njihovih prijav, se prakse med podjetji močno razlikujejo. Kakovost povratnih informacij o razlogih, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev, bi bilo mogoče še bistveno izboljšati.

Izboljšanje obdelave pritožb uporabnikov in sodelovanje s civilno družbo

Informacijska podjetja so lani okrepila svoje sisteme poročanja in poenostavila prijavo sovražnega govora. Usposobila so svoje zaposlene in povečala sodelovanje s civilno družbo. Izvajanje kodeksa ravnanja je okrepilo in povečalo mrežo zaupanja vrednih prijaviteljev po Evropi.

Zaradi tesnejšega sodelovanja s civilno družbo se je izboljšala kakovost prijav ter skrajšal čas obdelave, rezultati pri odzivanju na prijave pa so se izboljšali.

Naslednji koraki

Komisija bo s pomočjo organizacij civilne družbe še naprej spremljala izvajanje kodeksa ravnanja. Od informacijskih podjetij pričakuje izboljšave zlasti pri preglednosti meril za analizo označenih vsebin in povratnih informacijah za uporabnike.

Komisija bo rezultate ocene upoštevala pri delu v okviru vmesnega pregleda izvajanja strategije za enotni digitalni trg. Prav tako bo še naprej spodbujala učinkovitejše sodelovanje med informacijskimi podjetji in nacionalnimi organi.

Ozadje

Okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji inkriminira javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine. Sovražni govor je v okvirnem sklepu opredeljen kot kaznivo dejanje, tudi kadar se dogaja na spletu.

Nedavna evropska raziskava je pokazala, da 75 % oseb, ki sledijo spletnim razpravam ali v njih sodelujejo, naleti na primere zlorabe, groženj ali sovražnega govora. Skoraj polovica anketiranih je povedala, da jih je to odvrnilo od sodelovanja v spletnih razpravah.

EU in njene države članice so skupaj z družbenimi mediji in drugimi platformami odgovorne za spodbujanje svobode izražanja v spletnem svetu. Hkrati morajo vsi ti akterji zagotoviti, da splet ne postane oaza za nasilje in sovraštvo.

Komisija in štiri največja informacijska podjetja (Facebook, Microsoft, Twitter in YouTube) so kot odziv na vedno večji problem nezakonitega sovražnega govora 31. maja 2016 predstavila kodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu.Komisija je 7. decembra 2016 predstavila rezultate prvega spremljanja, ki je bilo namenjeno oceni izvajanja kodeksa ravnanja.

Vmesni pregled izvajanja strategije za enotni digitalni trg, objavljen 10. maja letos, je potrdil, da so potrebni nadaljnji koraki za dogovor o minimalnih zahtevah za postopke prijave in ukrepanja pri spletnih posrednikih, vključno z merili kakovosti za prijave, nasprotnimi prijavami, obveznostmi poročanja, mehanizmi za posvetovanje s tretjimi stranmi in sistemi za reševanje sporov. Podobno predlog Komisije za revizijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah vključuje stroge določbe, ki platforme obvezujejo, da vzpostavijo sistem označevanja za avdiovizualni material na spletu, ki vsebuje sovražni govor.

Komisija je v okviru enotnega digitalnega trga vzpostavila več dialogov s spletnimi platformami (npr. internetni forum EU, kodeks ravnanja o nezakonitem sovražnem govoru na spletu ter memorandum o soglasju glede prodaje ponarejenega blaga na spletu) in jih namerava učinkoviteje usklajevati, da bi zagotovila najboljše možne rezultate.

Ta prizadevanja, ki jih je začela Komisija, prispevajo tudi k ukrepom voditeljev skupine G7, ki so se nedavno zavezali, da bodo podprli prizadevanja podjetij in povečali sodelovanje s civilno družbo pri boju proti spletnemu ekstremizmu.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled druge ocene

Predstavitev Kodeksa ravnanja o nezakonitem sovražnem govoru na spletu

Kodeks ravnanja

Preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na spletu: prva ocena novega kodeksa ravnanja

Informativni pregled – Prva ocena kodeksa ravnanja

Vmesni pregled enotnega digitalnega trga

Vprašanja in odgovori – vmesni pregled strategije za enotni digitalni trg iz leta 2015

IP/17/1471

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar