Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Naidīgu izteikumu apkarošana – Komisijas, sociālo mediju platformu un pilsonisko sabiedrību iniciatīvā panākts progress

Briselē, 2017. gada 1. jūnijā

Pirms gada Eiropas Komisija un četru svarīgāko sociālo mediju platformas nāca klajā ar Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē.

Tajā tika iekļauta virkne Facebook, Twitter, YouTube un Microsoft apņemšanos cīņai pret šāda satura izplatību Eiropā. NVO un valsts iestāžu 24 dalībvalstīs veiktais novērtējums, kas publicēts gadu kopš rīcības kodeksa pieņemšanas, rāda, ka uzņēmumi ir guvuši būtiskus panākumus attiecībā uz savu saistību izpildi.

Andruss Ansips, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos, atzinīgi novērtēja gūtos panākumus: "Ciešā sadarbība ar privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību nolūkā apkarot nelikumīgus naidīgus izteikumus ir rezultatīva, un mēs divkāršosim mūsu kopīgos centienus. Komisija patlaban tiecas panākt ciešāku koordināciju starp dažādām ar tiešsaistes platformām uzsāktajām iniciatīvām un forumiem. Tiks nodrošināta lielāka skaidrība par “paziņošanas un rīcības” procedūrām nelikumīga satura efektīvai izņemšanai, vienlaikus saglabājot vārda brīvību, kas ir ļoti svarīgi”.

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Rīcības kodeksa otrā novērtējuma rezultāti ir iedrošinoši.Uzņēmumi tagad izņem divreiz vairāk nelikumīgu naidīgu izteikumu un dara to ātrāk nekā pirms sešiem mēnešiem. Tas ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā, un ir redzams, ka pašregulējoša pieeja strādā, ja visas iesaistītās puses sniedz savu ieguldījumu. Tajā pašā laikā liela atbildība gulstas uz uzņēmumu pleciem, un attiecībā uz visu saistību izpildi ir nepieciešams turpmāks progress. Manuprāt, svarīgs aspekts ir arī tas, ka IT uzņēmumi sniedz atgriezenisko saikni tiem, kuri ir ziņojuši par nelikumīgu naidīgu izteikumu gadījumiem.”

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un pamattiesības. ES un tās dalībvalstīm sadarbībā ar sociālo mediju uzņēmumiem un citām platformām ir kopīgs pienākums rūpēties, lai internets nekļūst par auglīgu vietu nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem un vardarbībai.

Parakstot rīcības kodeksu, IT uzņēmumi apņēmās nodrošināt, ka vairums par pieņemamiem atzītie lietotāju nosūtītie paziņojumi par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē tiktu izskatīti mazāk nekā 24 stundās un vajadzības gadījumā tiktu dzēsti, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Eiropas tiesību aktus. Ar kodeksu arī uzsvēra nepieciešamību turpināt diskusijas par to, kā veicināt pārredzamību un sekmēt atbildes un alternatīvus vēstījumus.

Gadu pēc Rīcības kodeksa cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē pieņemšanas ir gūti būtiski panākumi, bet dažas problēmas vēl aizvien ir aktuālas.

  • Vidēji 59 % gadījumos IT uzņēmumi atbildēja uz paziņojumu par nelikumīgu naidīgu izteikumu, saturu izņemot.Tas vairāk nekā divreiz pārsniedz 28 % rādītāju, kas reģistrēts pirms sešiem mēnešiem.
  • Tajā pašā sešu mēnešu laikposmā 24 stundu laikā izvērtēto paziņojumu skaita rādītājs ir uzlabojies, proti, no 40 % līdz 51 %. Tomēr vienīgais uzņēmums, kas pilnībā sasniedz mērķi izskatīt vairumu paziņojumu diennaktī, ir Facebook.
  • Salīdzinājumā ar stāvokli pirms sešiem mēnešiem IT uzņēmumi tagad spēj nodrošināt vienlīdzīgāku attieksmi attiecībā uz paziņojumiem no iedzīvotājiem un tiem, kurus saņem no organizācijām ar uzticamiem ziņotāju kanāliem. Taču joprojām pastāv dažas atšķirības un izņemšanas rādītājs kopumā joprojām ir mazāks, ja paziņojums saņemts no sabiedrības.
  • Visbeidzot, uzraudzībā atklāja, ka Facebook par paziņojuma izvērtēšanu lietotājiem nosūta sistemātisku atgriezenisko saiti, taču citu IT uzņēmumu prakse ievērojami atšķiras. Lēmumu pamatojošās atgriezeniskās saites kvalitāti varētu uzlabot.

Lietotāju sūdzību izskatīšanas uzlabojumi un sadarbība ar pilsonisko sabiedrību

Pēdējā gada laikā IT uzņēmumi ir nostiprinājuši savas ziņošanas sistēmas un vienkāršojuši ziņošanu par naidīgiem izteikumiem. Tiem ir labi apmācīts personāls un tie ir stiprinājuši sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Rīcības kodeksa īstenošana nostiprināja un palielināja IT uzņēmumu uzticamo ziņotāju tīklu visā Eiropā.

Sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir uzlabojusi paziņojumu kvalitāti, izskatīšanas laika efektivitāti un reaģēšanas rezultātus.

Turpmākie soļi

Komisija ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju palīdzību turpinās uzraudzīt, kā rīcības kodekss tiek īstenots. Sagaidāms, ka IT uzņēmumi veiks uzlabojumus, jo īpaši attiecībā uz satura, par kuru lietotāji ir ziņojuši, analīzes kritēriju pārredzamību un atgriezenisko saiti ar lietotājiem.

Komisija ņems vērā šā novērtējuma rezultātus Digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskatā. Komisija arī turpinās darbu, lai veicinātu efektīvāku sadarbību ar IT uzņēmumiem un valsts iestādēm.

Konteksts

Saskaņā ar Pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu būtu jāparedz sodi par publisku kūdīšanu uz vardarbību vai naidu, ko vērš pret personu grupām vai grupas locekļiem, kurus raksturo saistībā ar rasi, ādas krāsu, izcelsmi vai nacionālo vai etnisko piederību. Naidīgi izteikumi, kā definēts šajā pamatlēmumā, ir kvalificējami kā noziedzīgs nodarījums arī tad, ja tie izteikti tiešsaistes vidē.

Nesen publiskots Eiropas pētījums parādīja, ka 75 % no tiem, kas piedalās diskusijās tiešsaistē, ir saskārušies ar ļaunprātīgu rīcību, draudiem vai naidīgiem izteikumiem. Gandrīz puse no respondentiem norādīja, ka tas attur tos no iesaistīšanās tiešsaistes diskusijās.

ES un tās dalībvalstīm sadarbībā ar sociālo mediju uzņēmumiem un citām platformām ir kopīgs pienākums sekmēt un veicināt vārda brīvību interneta pasaulē. Tajā pašā laikā visām iesaistītajām pusēm ir pienākums nodrošināt, ka internets nekļūst par auglīgu vietu vardarbības un naida kurināšanai.

Lai reaģētu uz pieaugošo nelikumīgu naidīgu izteikumu problēmu tiešsaistē, Eiropas Komisijas un četri svarīgākie IT uzņēmumi (Facebook, Microsoft, Twitter un YouTube) 2016. gada 31. maijā nāca klajā ar “Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē”. 2016. gada 7. decembrī Komisija nāca klajā ar rīcības kodeksa īstenošanas novērtēšanas nolūkā organizētā pirmā pārraudzības pasākuma rezultātiem.

2017. gada 10. maijā izdotajā digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskatā apstiprināta nepieciešamība panākt obligātās procesuālās prasības attiecībā uz tiešsaistes starpnieku “paziņošanas un rīcības” procedūrām, tostarp attiecībā uz paziņojumu kvalitātes kritērijiem, atbildes paziņojuma procedūrām, ziņošanas pienākumiem, trešo pušu apspriešanās mehānismiem un strīdu izšķiršanas sistēmām. Tāpat arī Komisijas priekšlikumā pārskatīt Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu ir ietverti stingri noteikumi, kas platformām uzliek par pienākumu izveidot brīdinājuma sistēmu attiecībā uz audiovizuālo materiālu ar naidīgiem izteikumiem tiešsaistē.

Komisija ir izveidojusi vairākus dialogus ar tiešsaistes platformām digitālajā vienotajā tirgū (piemēram, ES Interneta forumu, Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un Saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību internetā) un plāno uzlabot to koordinēšanu nolūkā nodrošināt vislabākos iespējamos rezultātus.

Šie Komisijas uzsāktie centieni arī veicina G7 līderu darbību, kuri nesen apņēmās atbalstīt nozares pārstāvju centienus un paplašināt sadarbību ar pilsonisko sabiedrību nolūkā apkarot ekstrēmismu tiešsaistē.

Sīkāka informācija

Q&A

Faktu lapa par 2. novērtējumu

Par Rīcības kodeksa cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē publiskošanu

Rīcības kodekss

Cīņa pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē – jaunā rīcības kodeksa pirmais novērtējums

Faktu lapa – pirmais novērtējums par rīcības kodeksu

Digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma pārskatīšana

Faktu lapa par 2015. gada Digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma pārskatu

IP/17/1471

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar