Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kova su neapykantos kurstymu internete. Pirmieji Komisijos kartu su socialinės žiniasklaidos platformomis ir pilietine visuomene įgyvendinamos iniciatyvos rezultatai

Briuselis, 2017 m. birželio 1 d.

Prieš metus Europos Komisija kartu su keturiomis didžiausiomis socialinės žiniasklaidos platformomis pristatė Kovos su neteisėtu neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą.

Jame įtvirtinti konkretūs Facebook, Twitter, YouTube ir Microsoft įsipareigojimai kovoti su tokio turinio sklaida Europoje. Praėjus lygiai metams nuo elgesio kodekso priėmimo paskelbtas NVO ir viešųjų institucijų 24 valstybėse narėse atliktas vertinimas, kuris parodė, kad įgyvendindamos savo įsipareigojimus bendrovės padarė didelę pažangą.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas džiaugėsi šia pažanga: „Kova su neteisėtu neapykantos kurstymu glaudžiai bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi ir pilietine visuomene jau duoda rezultatų, todėl bendras pastangas ir toliau labai stiprinsime. Dabar siekiame užtikrinti, kad būtų geriau koordinuojamos įvairios iniciatyvos ir forumai, kuriuos sukūrėme bendradarbiaudami su interneto platformomis. Be to, bus geriau išaiškintos pranešimo ir veiksmų procedūros, padedančios veiksmingai šalinti neteisėtą turinį, drauge užtikrinant žodžio laisvę, kas yra itin svarbu“.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Elgesio kodekso antrojo vertinimo rezultatai nuteikia optimistiškai. Bendrovės dabar pašalina du kartus daugiau neteisėto neapykantos kurstymo apraiškų ir tai daro greičiau nei prieš šešis mėnesius. Tai svarbus žingsnis einant užsibrėžta kryptimi – įrodėme, kad savireguliavimas gali būti veiksmingas, jei visi proceso dalyviai gerai atlieka savo užduotis. Kita vertus, bendrovių atsakomybė yra labai didelė, ir jos turi siekti tolesnės pažangos, kad įgyvendintų visus savo įsipareigojimus. Be to, mano manymu, labai svarbu yra grįžtamasis ryšys – apie neteisėto neapykantos kurstymo atvejus pranešusius asmenis IT bendrovės turėtų informuoti apie tai, kokių veiksmų dėl to buvo imtasi“.

Europos Sąjungas grindžiama tokiomis vertybėmis kaip pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principams ir pagrindinėms teisėms. ES ir jos valstybės narės kartu su socialinės žiniasklaidos bendrovėmis ir kitomis platformomis privalo imtis priemonių, kad internetas netaptų erdve, kurioje nevaržomas klesti neteisėtas neapykantos kurstymas ir smurtas.

Pasirašydamos elgesio kodeksą, IT bendrovės visų pirma įsipareigojo, kad didžiąją dalį pagrįstų pranešimų apie neapykantos kurstymą išnagrinės greičiau nei per 24 valandas ir, prireikus, remdamosi ES teisę įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, pašalins atitinkamą turinį arba panaikins prieigą prie jo. Kodekse taip pat pabrėžtas poreikis toliau diskutuoti, kaip būtų galima didinti skaidrumą ir skatinti kontrargumentavimą bei alternatyvų naratyvą.

Per vienus metus nuo Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodekso priėmimo pasiekta svarbių rezultatų, tačiau tam tikros problemos išlieka:

  • vidutiniškai 59 proc. atvejų į pranešimus apie neteisėtą neapykantos kurstymą IT bendrovės reagavo pašalindamos atitinkamą turinį. Tai daugiau nei dvigubai daugiau nei prieš šešis mėnesius užfiksuoti 28 proc.
  • Per 24 valandas išnagrinėtų pranešimų skaičius per tą patį šešių mėnesių laikotarpį išaugo nuo 40 proc. iki 51 proc. Tačiau Facebook yra vienintelė bendrovė, visiškai įgyvendinanti įsipareigojimą per vieną dieną peržiūrėti didžiąją dalį pranešimų.
  • Palyginti su situacija prieš šešis mėnesius, labai pagerėjo IT bendrovių gebėjimas piliečių teikiamus pranešimus nagrinėti taip pat, kaip ir gaunamus iš organizacijų, naudojančių patikimų pranešėjų kanalus. Vis dėlto tam tikros problemos išlieka, ir, kalbant apie visuomenės pateiktus pranešimus, bendri neteisėto turinio šalinimo rodikliai vis dar yra žemesni.
  • Galiausiai, vykdant stebėjimą nustatyta, kad Facebook sistemingai informuoja vartotojus, kokių priemonių buvo imtasi gavus jų pranešimą, kitose IT bendrovėse ši praktika labai skirtinga. Kokybiškas grįžtamasis ryšys, kai pateikiami motyvai, dėl kurių buvo priimtas atitinkamas sprendimas, yra sritis, kurioje galima siekti tolesnės pažangos.

Vartotojų skundų nagrinėjimo gerinimas ir bendradarbiavimas su pilietine visuomene

Per pastaruosius metus IT bendrovės sustiprino savo pranešimo sistemas su sudarė geresnes galimybes teikti pranešimus apie neapykantos kurstymą. Jos atitinkamai parengė savo darbuotojus ir pradėjo aktyviau bendradarbiauti su pilietine visuomene. Įgyvendindamos elgesio kodeksą IT bendrovės visoje Europoje sustiprinto ir išplėtė savo patikimų pranešėjų tinklą.

Dėl aktyvesnio bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės organizacijomis pagerėjo pranešimų kokybė, sutrumpėjo jų nagrinėjimo terminai ir pagerėjo reagavimo į pranešimus rezultatai.

Tolesni veiksmai

Komisija, padedama pilietinės visuomenės organizacijų, toliau stebės elgesio kodekso įgyvendinimą. Iš IT bendrovių visų pirma tikimasi pažangos nustatant skaidrius kriterijus, kuriais remiantis nagrinėjamas pažymėtas turinys, ir užtikrinant grįžtamąjį ryšį su vartotojais.

Komisija atsižvelgs į šio vertinimo rezultatus apžvelgdama pasiekimus savo Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūroje. Ji taip pat toliau skatins veiksmingesnį IT bendrovių ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimą.

Pagrindiniai faktai

Pamatiniame sprendime dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis kriminalizuotas viešas smurto ar neapykantos, nukreiptų prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę, įskaitant tautinę ir etninę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymas. Neapykantos kurstymas, kaip apibrėžta šiame pamatiniame sprendime, laikomas nusikalstama veika ir tuomet, kai yra vykdomas internete.

Neseniai Europoje atlikta apklausa parodė, kad 75 proc. diskusijas internete sekančių ar jose dalyvaujančių asmenų yra susidūrę su piktnaudžiavimo, grasinimų ar neapykantos kurstymo apraiškomis. Beveik pusė šių respondentų teigė, kad dėl to jie nebenorėjo toliau dalyvauti internetinėse diskusijose.

ES ir jos valstybės narės, kartu su socialinės žiniasklaidos bendrovėmis ir kitomis platformomis, dalijasi atsakomybe skleisti ir puoselėti saviraiškos laisvę visoje interneto erdvėje. Tačiau visi proceso dalyviai taip pat privalo imtis priemonių, kad internetas netaptų erdve, kurioje nevaržomi klesti smurtas ir neapykanta.

Atsižvelgdamos į didėjančią neteisėto neapykantos kurstymo internete problemą Europos Komisija ir keturios didžiausios IT bendrovės (Facebook, Microsoft, Twitter ir YouTube) 2016 m. gegužės 31 d. pristatė Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą. 2016 m. gruodžio 7 d. Komisija pateikė šio elgesio kodekso įgyvendinimo pirmojo vertinimo rezultatus.

2017 m. gegužės 10 d. paskelbtoje Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūroje pažymėta, kad reikia toliau siekti nustatyti būtiniausius procedūrinius reikalavimus dėl interneto tarpininkų pranešimo ir veiksmų procedūrų, pavyzdžiui, dėl pranešimų kokybės kriterijų, priešpriešinių pranešimų procedūros, pranešimo prievolės, konsultavimosi su trečiosiomis šalimis mechanizmų ir ginčų sprendimo mechanizmų. Tais pačiais tikslais Komisijos pasiūlyme dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros numatyta griežtų nuostatų, kuriomis platformos įpareigojamos sukurti audiovizualinės medžiagos, kurioje yra neapykantos kurstymo internete elementų, žymėjimo sistemą.

Komisija bendrojoje skaitmeninėje rinkoje yra nustačiusi kelias dialogo su internetinėmis platformomis priemones (pvz., ES interneto forumą, Kovos su neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis internete elgesio kodeksą ir Susitarimo memorandumą dėl padirbtų prekių prekybos internetu) ir planuoja šias priemones koordinuoti veiksmingiau, kad užtikrintų kuo geresnius rezultatus.

Šios Komisijos inicijuotos pastangos taip pat padeda įgyvendinti G 7 vadovų tikslus – neseniai jie įsipareigojo kovoti su internete skleidžiamu ekstremizmu remdami pramonės atstovų pastangas ir aktyviau bendradarbiaudami su pilietine visuomene.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos apie antrąjį vertinimą suvestinė

Elgesio kodekso dėl neteisėto neapykantos kurstymo internete priėmimas

Elgesio kodeksas

Kova su neapykantos kurstymu internete. Pirmasis naujo elgesio kodekso vertinimas

Pirmasis elgesio kodekso vertinimas

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūra

2015 m. Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūra. Informacijos suvestinė

IP/17/1471

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar