Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Verkossa levitettävän vihapuheen torjunta – komission, sosiaalisen median ja kansalaisyhteiskunnan aloitteessa saavutettu edistystä

Bryssel 1. kesäkuuta 2017

Vuosi sitten Euroopan komissio ja neljä suurta sosiaalisen median foorumia ilmoittivat käytännesäännöistä, joilla torjutaan verkossa levitettävää laitonta vihapuhetta.

Niihin sisältyi joukko Facebookin, Twitterin, YouTuben ja Microsoftin antamia sitoumuksia, jotka koskevat tällaisen sisällön leviämisen torjumista Euroopassa. Valtioista riippumattomien järjestöjen ja viranomaisten 24 jäsenvaltiossa tekemä arviointi, joka julkaistiin käytännesääntöjen ensimmäisenä vuosipäivänä, osoittaa kyseisten yritysten edistyneen merkittävästi sitoumustensa täyttämisessä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip on tyytyväinen edistymiseen. ”Tiivis yhteistyö yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa laittoman vihapuheen torjumiseksi tuottaa tuloksia, ja tarkoituksemme on kaksinkertaistaa yhteiset ponnistelumme. Pyrimme nyt varmistamaan tiiviimmän koordinoinnin niiden eri aloitteiden ja foorumien välillä, jotka olemme käynnistäneet verkkoalustojen kanssa. Aiomme myös selkeyttää ilmoitus- ja toimintamenettelyjä laittoman sisällön poistamiseksi tehokkaasti siten, että samalla säilytetään sananvapaus, joka on välttämätön”, totesi komissaari Ansip.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaari Vĕra Jourován mukaan käytännesääntöjä koskevan toisen arvioinnin tulokset ovat rohkaisevia.”Yritykset poistavat nyt kaksi kertaa niin paljon laitonta vihapuhetta kuin kuusi kuukautta sitten ja ne tekevät niin nopeammin. Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja osoittaa, että itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa voi toimia, jos kaikki toimijat tekevät oman osansa. Samalla yrityksillä on suuri vastuu, ja niiden on edistyttävä enemmän kaikkien sitoumusten täyttämiseksi. Minusta on myös tärkeää, että tietotekniikkayritykset antavat palautetta henkilöille, jotka ilmoittavat laittomasta vihapuheesta”, totesi Jourová.

Euroopan unionin peruskivinä ovat ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on yhdessä sosiaalisen median yritysten ja muiden foorumien kanssa toimittava siten, että internetistä ei muodostu laittoman vihapuheen ja väkivallan tyyssijaa.

Allekirjoittamalla käytännesäännöt tietotekniikkayritykset sitoutuivat erityisesti tutkimaan suurimman osan laittomasta vihapuheesta tehdyistä asianmukaisista ilmoituksista 24 tunnin kuluessa ja poistamaan tällaisen sisällön tai estämään pääsyn siihen, tarvittaessa kansallisen lainsäädännön osaksi saatetun unionin lainsäädännön perusteella. Käytännesäännöissä korostettiin myös tarvetta jatkaa keskusteluja keinoista edistää avoimuutta ja tukea vihapuhetta vastustavia ja vaihtoehtoisia viestejä.

Nyt kun verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen hyväksymisestä on kulunut vuosi, käytännesäännöt ovat saaneet aikaan merkittävää edistystä. Joitakin haasteita on kuitenkin edelleen jäljellä:

  • Keskimäärin 59 prosentissa tapauksista tietotekniikkayritykset vastasivat laitonta vihapuhetta koskeviin ilmoituksiin poistamalla kyseisen sisällön.Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin kuusi kuukautta aikaisemmin, jolloin osuus oli 28 prosenttia.
  • Sellaisten ilmoitusten määrä, jotka tutkittiin 24 tunnin kuluessa, on noussut 40 prosentista 51 prosenttiin saman kuuden kuukauden ajanjakson aikana. Facebook on kuitenkin ainoa yritys, joka täyttää täysin tavoitteen, jonka mukaan suurin osa ilmoituksista olisi tutkittava saman päivän aikana.
  • Kuusi kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen verrattuna tietotekniikkayritykset käsittelevät nyt kansalaisilta tulevat ilmoitukset suuremmassa määrin samalla tavalla kuin sellaisilta organisaatioilta tulevat ilmoitukset, jotka käyttävät luotettavia ilmoituskanavia. Joitakin eroja on edelleen olemassa, ja yleisesti ottaen sisällön poistaminen on edelleen vähäisempää, kun ilmoitus on peräisin yleisöltä.
  • Seurannassa kävi ilmi, että vaikka Facebook lähettää käyttäjille järjestelmällisesti palautetta siitä, miten niiden ilmoitukset on arvioitu, tietotekniikkayritysten käytännöt eroavat toisistaan huomattavasti. Tehtyä päätöstä perustelevan palautteen laadussa on vielä parantamisen varaa.

Käyttäjien tekemien valitusten käsittelyn parantuminen ja yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa

Kuluneen vuoden aikana kyseiset tietotekniikkayritykset ovat tehostaneet ilmoitusjärjestelmiään ja helpottaneet vihapuheesta ilmoittamista. Ne ovat kouluttaneet henkilöstöään ja lisänneet yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan kanssa. Käytännesääntöjen täytäntöönpanon ansiosta tietotekniikkayritykset ovat voineet vahvistaa ja laajentaa luotettavien vihapuheen ilmoittajien verkostoaan kaikkialla Euroopassa.

Lisääntynyt yhteistyö kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa on johtanut laadukkaampiin ilmoituksiin, tehokkaampiin käsittelyaikoihin ja parempiin tuloksiin ilmoituksiin reagoinnin osalta.

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo jatkossakin seurata käytännesääntöjen täytäntöönpanoa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen avustuksella. Tietotekniikkayritysten odotetaan tekevän parannuksia erityisesti merkityn sisällön analysointikriteerien avoimuuden ja käyttäjille annettavan palautteen osalta.

Komissio ottaa tämän arvioinnin tulokset huomioon toimissa, joista ilmoitettiin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöönpanon väliarvioinnissa. Komissio jatkaa myös työtään tietotekniikkayritysten ja kansallisten viranomaisten välisen tehokkaan yhteistyön edistämiseksi.

Tausta

Puitepäätöksessä rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta kriminalisoidaan julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Vihapuhe sellaisena kuin se määritellään tässä puitepäätöksessä on rikos myös silloin, kun se tapahtuu verkkoympäristössä.

Hiljattain tehdyn eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 75 prosenttia verkkokeskusteluja seuranneista tai niihin osallistuneista oli törmännyt solvaukseen, uhkailuun tai vihapuheeseen. Lähes puolet vastaajista sanoi, että he eivät sen vuoksi osallistu verkkokeskusteluihin.

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on yhdessä sosiaalisen median yritysten ja muiden foorumien kanssa yhteinen vastuu edistää ja helpottaa sananvapautta kaikkialla internetissä. Samanaikaisesti kaikkien näiden toimijoiden vastuulla on varmistaa, että internetistä ei tule väkivallan ja vihan tyyssijaa.

Vastatakseen verkossa levitettävän laittoman vihapuheen muodostamaan kasvavaan ongelmaan Euroopan komissio ja neljä suurta tietotekniikkayritystä (Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube) esittelivät 31. toukokuuta 2016 käytännesäännöt verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjumiseksi.Komissio esitteli 7. joulukuuta 2016 käytännesääntöjen täytäntöönpanon ensimmäisestä arvioinnista saadut tulokset.

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöönpanosta 10. toukokuuta 2017 laadittu väliarviointi vahvisti tarpeen jatkaa työtä verkkovälittäjien ilmoitus- ja toimintamenettelyjä koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi, mukaan lukien ilmoituksia koskevat laatukriteerit, vastailmoitusmenettelyt, ilmoitusvelvollisuudet, kolmansien osapuolten kuulemismenettelyt ja riidanratkaisujärjestelmät. Samoin komission ehdotus audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistamiseksi sisältää tiukkoja säännöksiä, joilla velvoitetaan alustat ottamaan käyttöön järjestelmä vihapuhetta sisältävän audiovisuaalisen aineiston merkitsemiseksi verkossa.

Komissio on käynnistänyt useita vuoropuheluja verkkoalustojen kanssa digitaalisilla sisämarkkinoilla (esim. EU:n internetfoorumi, käytännesäännöt verkossa levitettävän vihapuheen torjumiseksi ja yhteisymmärryspöytäkirja väärennettyjen tuotteiden myynnistä Internetissä), ja se aikoo tehostaa näiden vuoropuhelujen koordinointia parhaiden mahdollisten tulosten varmistamiseksi.

Nämä komission käynnistämät toimet tukevat myös toimintaa, johon G7-maiden johtajat ovat sitoutuneet verkkotoimialan ponnistelujen tukemiseksi ja yhteistoiminnan lisäämiseksi kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan torjua ääriliikkeiden toimintaa verkossa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Toista arviointia koskeva tietosivu

Käytännesäännöt verkossa levitettävän vihapuheen torjumiseksi

Käytännesäännöt

Verkossa levitettävän vihapuheen torjunta: ensimmäinen arviointi uusista käytännesäännöistä

Tietosivu – ensimmäinen käytännesääntöjä koskeva arviointi

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva väliarviointi

Tietosivu – digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian väliarviointi 2015

IP/17/1471

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar