Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Võitlus internetis leviva vihakõne vastu — komisjoni algatus koostöös sotsiaalmeediaplatvormide ja kodanikuühiskonnaga on saavutamas edu

Brüssel, 1. juuni 2017

Aasta eest kuulutas Euroopa Komisjon koos nelja peamise sotsiaalmeediaplatvormiga välja tegevuskava internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks.

Kava sisaldas Facebooki, Twitteri, YouTube'i ja Microsofti võetud kohustusi võidelda sellise infosisu leviku vastu Euroopas. 24 liikmesriigi vabaühenduste ja avaliku sektori asutuste tehtud hinnang, mis avaldati tegevuskava käikulaskmise esimesel aastapäeval, näitab kõnealuste ettevõtjate märkimisväärseid edusamme oma kohustuste täitmisel.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip rõõmustas edusammude üle: „Tihe koostöö erasektori ja kodanikuühiskonnaga ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemisel on andnud tulemusi ja me kavatseme oma ühised jõupingutused kahekordistada. Nüüd püüame paremini kooskõlastada mitmesugused algatused ja foorumid, mida oleme veebiplatvormidel käivitanud. Samuti muudame selgemaks teavitamise ja meetmete võtmise menetlused, et kõrvaldada ebaseaduslik infosisu tõhusal viisil ja säilitada samal ajal sõnavabadus, mis on peamine.“

ELi õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová lausus: „Tegevuskava teise hindamise tulemused on julgustavad. Ettevõtjad eemaldavad praegu kaks korda rohkem vihakõne ilminguid kui poole aasta eest ja teevad seda kiiremas tempos. See on suur samm õiges suunas ja näitab, et isereguleeriv lähenemine toimib, kui kõik asjaosalised kaasa löövad. Samal ajal lasub ettevõtjatel suur vastutus ja kõigi kohustuste täitmiseks tuleb neil veel pingutada. Minu jaoks on tähtis ka see, et IT-ettevõtjad annavad tagasisidet neile, kes ebaseadusliku vihakõne juhtumitest on teatanud.“

Euroopa Liidu põhiväärtusteks on inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi ja põhiõiguste austamine. EL ja liikmesriigid vastutavad koos sotsiaalmeediaettevõtjate ja muude platvormidega selle eest, et internet ei muutuks vabasadamaks ebaseaduslikule vihakõnele ja vägivallale.

Tegevuskava allkirjastades kohustusid IT-ettevõtjad eelkõige vaatama vähem kui 24 tunni jooksul läbi enamiku nõuetekohaseid teateid ebaseaduslikust vihakõnest ning eemaldama vastava sisu või takistama sellele juurdepääsu, tuginedes vajaduse korral riiklikele õigusnormidele, millega võetakse üle ELi õigusaktid. Kavas rõhutati ka vajadust arutleda selle üle, kuidas parandada läbipaistvust ning soodustada vastupropaganda ja alternatiivsete esituste teket.

Aasta pärast vastuvõtmist on internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemise tegevuskava aidanud saavutada märkimisväärset edu, kuid osa probleemidest on endiselt alles.

  • Keskmiselt 59% juhtudest reageerisid ettevõtjad ebaseadusliku vihakõne teadetele infosisu eemaldamisega. Seda on enam kui kaks korda enam kui kuus kuud varem registreeritud 28%.
  • Nimetatud kuue kuu jooksul suurenes 24 tunni jooksul läbi vaadatud teadete osakaal suurenes 40%-lt 51%-le. Facebook on aga ainus ettevõtja, kes on täitnud eesmärgi vaadata läbi enamik päeva jooksul saabunud teadetest.
  • Võrreldes poole aasta taguse olukorraga on infotehnoloogiaettevõtjad õppinud käsitlema kodanikelt saadud teateid sama edukalt kui teateid organisatsioonidelt, kes kasutavad usaldusväärseid teavituskanaleid. Mõned erinevused siiski veel püsivad ja üleüldine eemaldamiste määr on avalikkuselt saabunud teadete puhul väiksem.
  • Peale selle näitasid seireandmed, et kui Facebook saadab kasutajatele nende teadete hindamise kohta regulaarset tagasisidet, siis teised ettevõtjad toimivad mitmeti. Otsust põhjendava tagasiside kvaliteet on arendamist vajav valdkond.

Kasutajatelt saadud kaebuste parem käsitlemine ja koostöö tõhustamine kodanikuühiskonnaga

Viimase aasta jooksul on IT-ettevõtjad oma teavitussüsteeme täiustanud ja muutnud vihakõnest teatamise lihtsamaks. Nad on koolitanud oma meeskonda ja tihendanud koostööd kodanikuühiskonnaga. Tegevuskava rakendamine on tugevdanud ja laiendanud IT-ettevõtjate usaldusväärsete teavitajate võrgustikku üle Euroopa.

Tihedam koostöö kodanikuühiskonna organisatsioonidega on tõstnud teadete kvaliteeti, lühendanud menetlemisaega ja andnud paremaid tulemusi tagasiside seisukohast.

Järgmised sammud

Komisjon jälgib ka edaspidi tegevuskava rakendamist kodanikuühiskonna organisatsioonide abiga. IT-ettevõtjatelt on oodata teatatud infosisu analüüsikriteeriumide läbipaistvuse ja kasutajatele antava tagasiside paranemist.

Komisjon võtab seekordse hindamise tulemusi arvesse vahekokkuvõttes väljakuulutatud töös digitaalse ühtse turu strateegia rakendamisel. Ühtlasi jätkab komisjon tööd IT-ettevõtjate ja riiklike ametiasutuste vahelise koostöö tõhustamisel.

Taust

Raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta kriminaliseerib avaliku õhutamise vägivallale või vihkamisele isiku või isikute vastu, kes kuuluvad rassi, nahavärvi, usutunnistuse, sünnipära, rahvuse või etnilise päritolu alusel määratletud rühma. Raamotsuses määratletud vihakõne on kuritegu ka siis, kui see leiab aset internetis.

Hiljutine Euroopa uuring näitas, et 75% internetipõhiste arutelude jälgijatest või neis osalejatest on kokku puutunud ahistamise, ähvarduste või vihakõnega. Peaaegu pooled vastanutest väitsid, et see heidutab neid aruteludes osalemast.

Euroopa Liit ja liikmesriigid koos sotsiaalmeediaettevõtjate ja muude platvormidega vastutavad ühiselt sõnavabaduse kaitsmise ja hõlbustamise eest veebikeskkonnas. Samal ajal jagavad kõik need asjaosalised vastutust selle eest, et internet ei muutuks vägivalla ja vihkamise pesaks.

Veebikeskkonnas üha leviva ebaseadusliku vihakõnega võitlemiseks esitasid Euroopa komisjon ja neli suurt IT-ettevõtjat (Facebook, Microsoft, Twitter ja YouTube) 31. mail 2016 „Internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemise tegevuskava“.7. detsembril 2016 esitas komisjon esmase järelevalvetulemused, et hinnata tegevuskava rakendamist.

10. mail 2017 avaldatud vahearuanne digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise kohta andis kinnitust vajadusele jätkata menetluse miinimumnõuete väljatöötamist veebivahendajatele „teavitamise ja meetmete“ menetluste tarbeks, sealhulgas teadete kvaliteedinõuded, tagasisidemenetlused, aruandekohustused, kolmandate isikutega konsulteerimise mehhanismid ja vaidluste lahendamise süsteemid. Sarnaselt sisaldab ka komisjoni audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamist käsitlev ettepanek rangeid sätteid, mis kohustavad veebiplatvorme võtma kasutusele teatamissüsteeme veebipõhise audiovisuaalmaterjali puhul, mis sisaldab vihakõnet.

Komisjon on algatanud digitaalse ühtse turu raames mitu dialoogi veebiplatvormidega (näiteks ELi interneti foorum, internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastane tegevuskava ja vastastikuse mõistmise memorandum võltsitud kaupade internetis müümise kohta) ning kavatseb neid tõhusamalt kooskõlastada, et saavutada võimalikult häid tulemusi.

Need IT ettevõtted on ühtlasi "Allianssi alaealiste paremaks kaitseks online" liikmed. Tegemist on Euroopa Komisjoni toetatud platvormiga, mis kaasab erinevaid sidusrühmi ning tagab parema ning turvalisema digitaalse keskkonna, tegelemaks kahjuliku sisu ja käitumismudelitega. See komisjoni alustatud töö aitab ka G7 juhte, kes seadsid hiljuti eesmärgiks toetada tööstusharu jõupingutusi ja suurendada kodanikuühiskonna kaasatust veebis valitseva äärmusluse vastu võitlemisel.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht teise hindamise kohta

Tegevusjuhendi avaldamine internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu

Tegevusjuhend

Võitlus internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu: esimene hinnang uue tegevusjuhendi kohta

Teabeleht — esimene hinnang tegevusjuhendile

Vahekokkuvõte digitaalse ühtse turu kohta

Teabeleht 2015. aasta digitaalse ühtse turu strateegia vahekokkuvõtte kohta

IP/17/1471

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar