Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bekæmpelse af hadefuld tale på internettet – Kommissionens fælles initiativ med sociale medieplatforme og civilsamfundet skrider frem

Bruxelles, den 1. juni 2017

For et år siden bebudede Europa-Kommissionen og fire store sociale medieplatforme en adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet.

Den bestod en række forpligtelser, som Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft indgik for at bekæmpe udbredelsen af sådant indhold i Europa. På den første årsdag for adfærdskodeksen offentliggjordes en evaluering foretaget af NGO'er og offentlige organer i 24 medlemsstater, som viser, at virksomhederne har gjort betydelige fremskridt med hensyn til opfyldelsen af deres forpligtelser.

Andrus Ansip, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtrykker tilfredshed med fremskridtene: "Det tætte samarbejde med den private sektor og civilsamfundet om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale har båret frugt, og vi vil øge vores fælles bestræbelser. Vi arbejder nu på at sikre en bedre koordinering mellem de forskellige initiativer og fora, som vi har lanceret sammen med onlineplatformene. Vi vil også skabe mere klarhed om procedurerne for anmeldelse og afhjælpning, således at ulovligt indhold kan fjernes på en effektiv måde, og samtidig værne om ytringsfriheden som et grundlæggende element."

Vĕra Jourová, EU's kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Resultaterne af vores anden evaluering af adfærdskodeksen er opmuntrende. Virksomhederne fjerner nu dobbelt så mange tilfælde af ulovlig hadefuld tale og i et hurtigere tempo i forhold til for seks måneder siden. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, som viser, at selvregulering fungerer, hvis alle aktører bidrager med deres del. Samtidig har virksomhederne et stort ansvar, idet de skal gøre yderligere fremskridt for at opfylde alle deres forpligtelser. I mine øjne er det også vigtigt, at IT-virksomhederne giver feedback til dem, der har anmeldt tilfælde af ulovlig hadefuld tale på internettet."

Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og grundlæggende rettigheder. EU og dets medlemsstater har sammen med sociale medievirksomheder og andre platforme et ansvar for at sikre, at internettet ikke bliver et tilflugtssted for vold og ulovlig hadefuld tale.

Med undertegnelsen af adfærdskodeksen forpligtede IT-virksomhederne sig navnlig til at gennemgå størstedelen af de gyldige anmeldelser af ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer og om nødvendigt fjerne det pågældende indhold eller hindre adgangen til dette på grundlag af nationale love, der gennemfører EU-lovgivningen. Kodeksen understregede også behovet for yderligere at drøfte, hvordan man kan fremme gennemsigtighed og tilskynde til modfortællinger og alternative fortællinger.

Et år efter vedtagelsen af adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet er der sket betydelige fremskridt, men der er fortsat udfordringer:

  • I gennemsnitligt 59 % af tilfældene reagerede IT-virksomhederne på anmeldelserne af ulovlig hadefuld tale ved at fjerne indholdet.Dette er mere end fordobling i forhold til for seks måneder siden, hvor det tilsvarende tal var 28 %.
  • I den samme periode på seks måneder er antallet af anmeldelser, der gennemgås inden for 24 timer, endvidere steget fra 40 % til 51 %. Facebook er imidlertid den eneste virksomhed, der fuldt ud opfylder forpligtelsen om at gennemgå størstedelen af anmeldelserne inden for et døgn.
  • I forhold til for seks måneder siden er IT-virksomhederne blevet bedre til at behandle anmeldelser fra borgerne på samme måde som anmeldelser fra organisationer, der anvender betroede indberettere. Alligevel er der stadig visse forskelle, idet det samlede antal fjernelser af indhold er lavere, når anmeldelsen kommer fra offentligheden.
  • Endelig viste overvågningen, at selv om Facebook sender systematisk feedback til brugerne om, hvordan deres anmeldelser er blevet bedømt, varierer praksis for dette betydeligt blandt IT-virksomhederne. Kvaliteten af den feedback, der ligger til grund for en afgørelse, er et område, hvor der kan ske yderligere forbedringer.

Forbedringer i behandlingen af klager fra brugere og i samarbejdet med civilsamfundet

I løbet af det seneste år har IT-virksomhederne forbedret deres indberetningssystemer og gjort det lettere at indberette hadefuld tale. De har uddannet deres personale og styrket deres samarbejde med civilsamfundet. Gennemførelsen af adfærdskodeksen har styrket og udvidet IT-virksomhedernes netværk af betroede indberettere i hele Europa.

Det øgede samarbejde med civilsamfundsorganisationerne har ført til anmeldelser af en højere kvalitet, kortere behandlingstider og bedre resultater, hvad angår reaktioner på anmeldelserne.

De næste skridt

Kommissionen vil bistået af civilsamfundsorganisationerne fortsætte med at overvåge gennemførelsen af adfærdskodeksen. IT-virksomhederne forventes at forbedre deres indsats, navnlig for så vidt angår åbenhed omkring analysekriterierne for anmeldt indhold og feedback til brugerne.

Kommissionen vil tage hensyn til resultaterne af denne evaluering som led i det arbejde, den bebudede i sin midtvejsevaluering af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked. Kommissionen vil også fortsætte sit arbejde med at fremme et mere effektivt samarbejde mellem IT-virksomhederne og de nationale myndigheder.

Baggrund

Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kriminaliserer offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. I denne rammeafgørelse defineres hadefuld tale som en strafbar handling, også når den forekommer i onlineverdenen.

Ifølge en nylig europæisk undersøgelse har 75 % af de personer, der følger eller deltager i onlinedebatter, oplevet tilfælde af nedværdigende, truende eller hadefuld tale. Næsten halvdelen af respondenterne angav, at dette afholdt dem fra at deltage i onlinedebatter.

EU og dets medlemsstater har sammen med de sociale medievirksomheder og andre platforme et kollektivt ansvar for at fremme ytringsfriheden og gøre det lettere at udøve den overalt i onlineverdenen. Samtidig har alle aktørerne et ansvar for at sikre, at internettet ikke bliver et tilflugtssted for vold og had.

Som reaktion på det stigende problem med ulovlig hadefuld tale i onlineverdenen fremlagde Europa-Kommissionen og fire store IT-virksomheder (Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube) den 31. maj 2016 en adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet. Den 7. december 2016 fremlagde Kommissionen resultaterne af en første overvågning, som havde til formål at evaluere gennemførelsen af adfærdskodeksen.

Midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked, der blev offentliggjort den 10. maj 2017, bekræftede behovet for at fortsætte arbejdet med proceduremæssige mindstekrav for onlineformidleres procedurer for anmeldelse og afhjælpning, herunder for så vidt angår kvalitetskriterier for anmeldelser, modanmeldelsesprocedurer, indberetningskrav, mekanismer til høring af tredjeparter og tvistbilæggelsesordninger. Kommissionens forslag til revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester indeholder ligeledes strenge bestemmelser, der pålægger platforme at indføre et system til mærkning af audiovisuelt materiale, der indeholder hadefuld tale på internettet.

Kommissionen har indledt flere dialoger med onlineplatforme inden for rammerne af strategien for det digitale indre marked (f.eks. EU's internetforum, adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet og aftalememorandummet om salg af varemærkeforfalskede varer via internettet) og vil nu forbedre koordineringen af disse for at opnå de bedst mulige resultater.

Disse bestræbelser, som Kommissionen har iværksat, bidrager også til G7-ledernes indsats, der for nylig har forpligtet sig til at støtte branchens bestræbelser og øge dialogen med civilsamfundet for at bekæmpe ekstremisme på internettet.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad om anden evaluering

Adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet

Adfærdskodeks

Bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet: første evaluering af den nye adfærdskodeks

Faktablad – Første evaluering af adfærdskodeksen

Midtvejsevaluering af det digitale indre marked

Faktablad – Midtvejsevaluering af 2015-strategien for det digitale indre marked

IP/17/1471

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar