Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společná iniciativa Komise, sociálních médií a občanské společnosti přináší pokrok v boji proti nenávistným projevům na internetu

Brusel 1. června 2017

Před rokem vyhlásila Evropská komise se čtyřmi největšími platformami sociálních médií kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online.

Společnosti YouTube, Facebook, Twitter a Microsoft se v něm zavázaly k řadě kroků, jež mají zabránit šíření takového obsahu po Evropě. K prvnímu výročí kodexu chování bylo zveřejněno hodnocení provedené nevládními organizacemi a veřejnými orgány v 24 členských státech, které ukázalo, že tyto společnosti v plnění svých závazků významně pokročily.

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip tento pokrok uvítal: „Úzká spolupráce se soukromým sektorem a občanskou společností v boji proti nezákonným nenávistným projevům přináší výsledky. Společné úsilí tudíž znásobíme. V současnosti usilujeme o užší koordinaci různých iniciativ a fór, které jsme s internetovými platformami vytvořili. Více také objasníme postupy pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření k jeho účinnému odstranění – a co je zásadní, musí být při tom zachována svoboda slova.“

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Výsledky druhého hodnocení kodexu chování jsou nadějné. Zúčastněné společnosti nyní odstraňují dvakrát více výskytů nenávistných projevů než před půl rokem, a navíc rychlejším tempem. Tento důležitý krok správným směrem ukazuje, že pokud všechny zúčastněné strany plní svou úlohu, může samoregulační přístup fungovat. Současně tyto společnosti nesou velkou odpovědnost a musí pokročit dále, aby splnily všechny své závazky. Pro mne je rovněž velmi důležité, aby IT společnosti poskytovaly zpětnou vazbu lidem, kteří výskyt obsahu s nezákonnými nenávistnými projevy oznámili.“

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a základních práv. Odpovědností EU i jejích členských států, jakož i společností provozujících sociální média a dalších platforem, je zajistit, aby se internet nestal beztrestnou zónou pro nezákonné nenávistné projevy a násilí.

Podpisem kodexu chování se zúčastněné IT společnosti zavázaly zejména k tomu, že posoudí většinu platných oznámení nezákonných nenávistných projevů ve lhůtě méně než 24 hodin, a pokud je to nutné, podle vnitrostátních norem, jimiž se provádějí evropské právní předpisy, tento obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup. Kodex také zdůraznil, že je nutné dále jednat o možnostech, jak posílit transparentnost a stimulovat projevy založené na protiargumentaci a alternativní argumentaci.

Kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online přinesl po roce od svého přijetí některé významné výsledky, ovšem určité problémy přetrvávají:

  • Průměrně v 59 % případů reagovaly IT společnosti na oznámení nezákonných nenávistných projevů odstraněním obsahu.Toto číslo je oproti 28 % zaznamenaným před půl rokem více než dvojnásobné.
  • Během týchž šesti měsíců vzrostl podíl oznámení posouzených ve lhůtě 24 hodin z 40 % na 51 %. Cíl posuzovat většinu oznámení v průběhu jediného dne však zcela splňuje pouze Facebook.
  • Oproti stavu před šesti měsíci se IT společnostem podařilo zlepšit vyřizování oznámení od občanů, pokud jde o rovné zacházení jako s oznámeními od organizací, které využívají důvěryhodné zpravodajské kanály. Určité rozdíly však přetrvávají a u oznámení, která pochází od veřejnosti, zůstává celkový podíl odstraněného obsahu nižší.
  • Z monitorování také vyplynulo, že Facebook sice systematicky zasílá uživatelům zpětnou vazbu o tom, jak bylo jejich oznámení posouzeno, ale mezi ostatními IT společnostmi se praxe značně liší. Pokud jde o kvalitu zpětné vazby týkající se rozhodnutí, existuje prostor ke zlepšení.

Lepší vyřizování stížností uživatelů a spolupráce s občanskou společností

V minulém roce posílily IT společnosti své systémy podávání zpráv a zjednodušily nahlašování nenávistných projevů. Vyškolily své zaměstnance a zintenzivnily svou spolupráci s občanskou společností. Provádění kodexu chování posílilo a rozšířilo síť důvěryhodných oznamovatelů po celé Evropě, kterou IT společnosti disponují.

Intenzivnější spolupráce s organizacemi občanské společnosti pomohla zvýšit kvalitu oznámení, zkrátit čas pro vyřizování a zlepšit reakce na oznámení.

Další kroky

Komise bude s pomocí organizací občanské společnosti i nadále monitorovat provádění kodexu chování. Očekává se, že IT společnosti zlepší především transparentnost kritérií pro analýzu označeného obsahu a zpětnou vazbu pro uživatele.

Komise použije výsledky tohoto hodnocení při práci, kterou ohlásila ve svém přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh. Komise bude rovněž nadále podporovat efektivnější spolupráci mezi IT společnostmi a vnitrostátními orgány.

Souvislosti

Rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii kriminalizuje veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Nenávistné projevy ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí jsou trestným činem i v případě, že se vyskytují na internetu.

Nedávný evropský průzkum ukázal, že 75 % osob, které sledují diskuse na internetu nebo se jich účastní, se již setkalo s případy napadání, hrozeb nebo nenávistných projevů. Téměř polovina těchto dotázaných uvedla, že je to odradilo od zapojení do online diskusí.

Sdílenou odpovědností EU, jejích členských států a společností provozujících sociální média a dalších platforem je propagovat a podporovat svobodu projevu v celém internetovém prostředí. Všichni tito aktéři mají také povinnost zajistit, aby se internet nestal beztrestnou zónou pro násilí a nenávist.

V reakci na prohlubující se problém nezákonných nenávistných projevů online představila Evropská komise dne 31. května 2016 spolu se čtyřmi největšími IT společnostmi (Facebookem, Microsoftem, Twitterem a YouTube) kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online. Dne 7. prosince 2016 Komise představila výsledky prvního monitoringu, jehož cílem bylo zhodnotit používání tohoto kodexu chování.

Přezkum v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh, vydaný dne 10. května 2017, potvrdil nutnost pokračovat v úsilí o dosažení minimálních procesních požadavků pro postupy internetových zprostředkovatelů, pokud jde o oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření k jeho účinnému odstranění, včetně kritérií pro kvalitu oznámení, postupů protioznámení, ohlašovací povinnosti, mechanismů konzultací s třetími stranami a systémů pro řešení sporů. Návrh Komise na revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách jde v tomtéž směru: obsahuje důrazná ustanovení, která internetové platformy zavazují vytvořit systém pro označování audiovizuálních materiálů na internetu obsahujících nenávistné projevy.

Komise spustila několik dialogů s online platformami v rámci jednotného digitálního trhu (např. internetové fórum EU, kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online a memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet) a plánuje jejich lepší koordinaci, aby zajistila co nejlepší výsledky.

Tyto Komisí zahájené snahy přispívají také ke krokům vedoucích představitelů skupiny G7, kteří se nedávno zavázali k podpoře úsilí v rámci odvětví a větší spolupráci s občanskou společností v boji proti extremismu na internetu.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled k druhému hodnocení

Představení kodexu chování proti nezákonným nenávistným projevům online

Kodex chování

Boj proti nezákonným nenávistným projevům online: první hodnocení nového kodexu chování

Informativní přehled – první posouzení kodexu chování

Přezkum jednotného digitálního trhu v polovině období

Informativní přehled k přezkumu strategie pro jednotný digitální trh (z roku 2015) v polovině období

IP/17/1471

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar