Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Борба с онлайн изказванията, пораждащи омраза — напредък в съвместната инициатива на Комисията с платформите на социалните медии и гражданското общество

Брюксел, 1 юни 2017 r.

Преди една година Европейската комисия и четири основни платформи на социални медии оповестиха кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза.

Той се състоеше в серия от ангажименти, поети от Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft, за борба с разпространението на подобно съдържание в Европа. Според оценката, извършена от неправителствени организации и публични органи в 24 държави членки, която беше публикувана на първата годишнина от създаването на кодекса за поведение, дружествата са постигнали значителен напредък в последващите действия по поетите ангажименти.

Андрус Ансип, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства напредъка: „Работата в тясно сътрудничество с частния сектор и гражданското общество с цел справяне с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, дава резултати и ние ще удвоим общите си усилия. В момента работим, за да осигурим по-тясна координация между различните инициативи и форуми, чието начало поставихме заедно с онлайн платформите. Ще внесем също повече яснота относно процедурите по уведомяване и по предприемане на действия за отстраняване на незаконното съдържание по ефективен начин, като в същото време защитаваме свободата на словото, която е от съществено значение.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Резултатите от нашата втора оценка на кодекса за поведение са окуражаващи. Дружествата вече премахват два пъти повече незаконни изказвания, пораждащи омраза, и с по-голяма бързина отколкото преди шест месеца. Това е важна стъпка в правилната посока и показва, че подходът на саморегулиране може да функционира, ако всички участници дадат своя принос. В същото време дружествата носят голяма отговорност и трябва да постигнат допълнителен напредък, за да изпълнят всички свои ангажименти. За мен е важно също, че ИТ дружествата предоставят обратна информация на лицата, които уведомяват за случаи на незаконни изказвания, пораждащи омраза.“

Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и основните права. ЕС и неговите държави членки, заедно с дружества в областта на социалните медии и други платформи, са длъжни да действат подобаващо, за да не се допусне интернет да се превърне в благодатна среда за незаконни изказвания онлайн, пораждащи омраза и насилие.

С подписването на кодекса за поведение ИТ дружествата се ангажираха по-специално да правят преглед на по-голямата част от валидните уведомления за незаконни изказвания, пораждащи омраза, за по-малко от 24 часа и, ако е необходимо, да премахват или прекратяват достъпа до подобно съдържание, въз основа на националните закони, с които се транспонира европейското право. В кодекса също така се подчертава, че е необходимо да се обсъдят допълнително начините за насърчаване на прозрачността и на ответните изказвания и алтернативните послания.

Една година след приемането му кодексът на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, отбелязва важен напредък, въпреки че продължават да съществуват някои предизвикателства:

  • Средно в 59 % от случаите след получаването на уведомления относно незаконни изказвания, пораждащи омраза, ИТ дружествата са реагирали, като са премахнали съдържанието.Това е над два пъти повече от равнището, отбелязано шест месеца по-рано (28 %).
  • Броят на уведомленията, прегледани в рамките на 24 часа, се е повишил от 40 % на 51 % през същия шестмесечен период. Facebook обаче е единственото дружество, което постига напълно целта за преглед на по-голямата част от уведомленията в рамките на един ден.
  • В сравнение със ситуацията преди шест месеца ИТ дружествата са подобрили обработката на уведомленията, които получават от граждани, и ги третират по същия начин, като тези, които получават от организации, използващи „доверени докладчици“. При все това все още се наблюдават някои различия и общото ниво на премахване остава по-ниско, когато уведомлението е получено от обществеността.
  • И накрая, съгласно резултатите от проверката, макар и Facebook да изпраща систематично обратна информация на потребителите относно начина, по който са били оценени техните уведомления, практиките на ИТ дружествата значително се различават. Допълнителен напредък може да бъде постигнат по отношение на качеството на обратната информация, в която се посочват мотивите за решението.

По-качествено обработване на жалбите, подадени от потребители, и сътрудничество с гражданското общество

През последната година ИТ дружествата подобриха своите системи за докладване и улесниха сигнализирането за изказвания, пораждащи омраза. Те са обучили персонала си и са задълбочили сътрудничеството си с гражданското общество. Прилагането на кодекса на поведение подсили и разшири мрежата на ИТ дружествата от „доверени докладчици“ в цяла Европа.

Засиленото сътрудничество с организации на гражданското общество доведе до по-високо качество на уведомленията, по-кратки срокове за обработка и по-добри резултати по отношение на отговора на уведомленията.

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да наблюдава прилагането на кодекса на поведение с помощта на организациите на гражданското общество. От ИТ дружествата се очакват подобрения, по-специално по отношение на прозрачността на критериите за анализ на докладваното съдържание и обратната информация за потребителите.

Комисията ще вземе предвид резултатите от тази оценка като част от работата, упомената в средносрочния преглед на изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар. Тя също така ще продължи своите действия за насърчаване на по-ефективното сътрудничество между ИТ дружествата и националните органи.

Контекст

Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията квалифицира като престъпление публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Изказванията, насаждащи омраза, както е определено в това рамково решение, също се считат за престъпление, когато се извършват в онлайн пространството.

Проведено неотдавна европейско проучване показа, че 75 % от лицата, които следят или участват в дебати онлайн, са се сблъсквали със случаи на злоупотреба, заплаха или изказвания, пораждащи омраза. Почти половината от респондентите са заявили, че това ги възпира да участват в дискусии онлайн.

ЕС и неговите държави членки, заедно с дружества в областта на социалните медии и други платформи, споделят колективна отговорност за насърчаването и улесняването на свободата на словото в онлайн пространството. В същото време всички тези действащи лица носят отговорност за това да се гарантира, че интернет няма да се превърне в благодатна среда за разпространение на насилие и омраза.

В отговор на нарасналия проблем с незаконните изказвания в онлайн пространството, пораждащи омраза, на 31 май 2016 г. Европейската комисия и четири големи ИТ дружества (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube) представиха „Кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза“. На 7 декември 2016 г. Комисията представи резултатите от първата проверка, целяща да се оцени прилагането на този кодекс за поведение.

Средносрочният преглед на изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, публикуван на 10 май 2017 г., потвърди необходимостта да продължи работата за установяване на минимални процесуални изисквания по отношение на процедурите за „уведомяване и действие“ на онлайн посредниците, включително що се отнася до критериите за качество на уведомленията, процедурите за насрещно уведомяване, задълженията за докладване, механизмите за допитване до трети страни и системите за разрешаване на спорове. По същия начин предложението на Комисията за преразглеждане на директивата за аудио-визуалните медийни услуги съдържа строги разпоредби, които задължават платформите да въведат система за предупреждение относно аудио-визуалните материали, съдържащи онлайн изказвания, пораждащи омраза.

Комисията създаде редица възможности за диалог с онлайн платформите в рамките на цифровия единен пазар (напр. интернет форума на ЕС, кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, и Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет) и планира да ги координира по по-ефективен начин, за да се осигурят възможно най-добри резултати.

Тези усилия, инициирани от Комисията, също допринасят за действията на лидерите на държавите от Г-7, които неотдавна изразиха своята решимост да подкрепят усилията на отрасъла и да се ангажират в по-голяма степен с гражданското общество с цел справяне с екстремизма в интернет.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ относно 2-рата оценка

Обявяване на кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

Кодекс на поведение

Борба с незаконната реч на омразата онлайн: първа оценка на новия кодекс на поведение

Информационен документ — Първа оценка на кодекса на поведение

Междинен преглед на цифровия единен пазар

Информационен документ относно междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар от 2015 г.

IP/17/1471

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar