Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Judi Europa. Komisija siekia netaršaus, konkurencingo ir susietojo judumo

Briuselis, 2017 m. gegužės 31 d.

Šiandien Europos Komisija imasi modernizuoti Europos judumo ir transporto sistemas. Taip siekiama padėti sektoriui išlikti konkurencingam, vykstant socialiai teisingam perėjimui prie švarios energijos ir skaitmeninimo.

„Judi Europa“ – plataus masto iniciatyvų rinkinys, kuris leis padidinti eismo saugumą, skatinti diegti teisingesnes kelių apmokestinimo sistemas, mažinti išmetamo CO2 kiekį, oro taršą ir eismo spūstis, taip pat įmonėms tenkančią biurokratinę naštą, kovoti su neteisėtu įdarbinimu ir užtikrinti darbuotojams tinkamas sąlygas bei poilsio laiką. Šių priemonių ilgalaikė nauda bus juntama ne tik transporto sektoriuje – bus skatinamas darbo vietų kūrimas, augimas ir investicijos, didinamas socialinis teisingumas, vartotojams suteikiamas didesnis pasirinkimas, o Europa ryžtingai sieks, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų nedidelis.

Už energetikos sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Matome, kad transporto sektorius keičiasi iš esmės. Europa privalo pasinaudoti šia galimybe formuoti judumo ateitį. Turime unikalią galimybę iš naujo išrasti dviratį. Norėčiau, kad Europos pramonė ne tik dalyvautų pasauliniuose pokyčiuose, bet ir juos lemtų.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas kalbėjo: „Mūsų požiūris į judumą aprėpia ne tik transporto sektorių. Naujus pokyčius transporto sektoriuje siejame su naujomis ekonominėmis tendencijomis, kaip antai bendro vartojimo arba žiedine ekonomika. Todėl tai puiki galimybė modernizuoti visą Europos ekonomiką ir pasukti darnesnio vystymosi kryptimi.“

Už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc pridūrė: „ES turi unikalią galimybę modernizuojant kelių transportą imtis lyderio vaidmens ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Reformos taps standartizuotų skaitmeninių kelių transporto sprendimų, geresnių socialinių sąlygų ir įgyvendinamų rinkos taisyklių pagrindu. Jos padės sumažinti dėl transporto patiriamus socialinius ir ekonominius nuostolius, kaip antai spūstyse sugaištamą laiką, kelių eismo įvykiuose žūstančiųjų ir sunkiai sužeistų asmenų skaičių, taršos ir triukšmo keliamą riziką sveikatai ir kartu tenkinti piliečių, įmonių ir gamtos poreikius. Bendri standartai ir tarpvalstybinės paslaugos padės keliones daugiarūšiu transportu po visą Europą paversti realybe.“

Judumas daro labai didelį poveikį kasdieniam ES piliečių gyvenimui. Šioje srityje dirba daugiau nei 11 mln. žmonių. Šiame sektoriuje vyksta daug technologinių, ekonominių ir socialinių pokyčių ir jie spartėja. Šiuos pokyčius labai svarbu suvaldyti, jei norima įgyvendinti vieną iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politinių prioritetų – sukurti Europą, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. Todėl Komisija šiandien priėmė ilgalaikę strategiją, kurios tikslas – kad šie iššūkiai taptų galimybėmis, o iki 2025 m. būtų užtikrintas išmanusis, socialiai teisingas ir konkurencingas judumas. ES šį perėjimą skatins priimdama tam skirtus teisės aktus ir susijusias priemones, be kita ko, dėl investicijų į infrastruktūrą, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Tai leis užtikrinti, kad geriausi netaršaus, susietojo ir automatizuoto judumo sprendimai, transporto įranga ir transporto priemonės bus kuriamos, siūlomos ir gaminamos Europoje.

Kartu pateikiamos pirmosios aštuonios teisėkūros iniciatyvos dėl kelių transporto srities teisės aktų. Šis sektorius itin svarbus, nes jame dirba 5 mln. europiečių ir išmetamas beveik penktadalis viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Pasiūlymais bus pagerintas krovinių vežimo kelių transportu rinkos veikimas ir darbuotojų socialinės bei darbo sąlygos. Tai bus daroma geriau užtikrinant reikalavimų vykdymą, kovojant su neteisėtu įdarbinimu, mažinant administracinę naštą įmonėms ir užtikrinant didesnį galiojančių taisyklių aiškumą, pavyzdžiui, dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais nustatomas minimalus darbo užmokestis, taikymo.

Komisija taip pat skatina sklandaus judumo sprendimus, kad piliečiai ir įmonės galėtų lengviau judėti po visą Europą. Todėl siūloma padidinti rinkliavos sistemų sąveikumą, kad vairuotojai galėtų važiuoti per visą ES, nesirūpindami dėl skirtingų administracinių formalumų. Bendros viešojo transporto duomenų specifikacijos taip pat leistų keleiviams geriau planuotis kelionę ir vykti geriausiu maršrutu, net jei tenka kirsti sieną.

Per kitus 12 mėnesių šį pirmąjį aštuonių pasiūlymų rinkinį papildys kiti pasiūlymai, kaip antai dėl lengviesiems automobiliams ir furgonams po 2020 m. taikysimų išmetamųjų teršalų kiekio standartų ir dėl pirmą kartą teikiamų sunkiesiems krovininiams automobiliams taikomų išmetamųjų teršalų kiekio standartų, kurie pagrįsti šiandienos pasiūlymu dėl sunkiųjų krovininių automobilių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo. Šiais pasiūlymais bus dar labiau skatinamos inovacijos, didinamas konkurencingumas, mažinamas išmetamo CO2 kiekis, gerinama oro kokybė ir didinamas eismo saugumas.

Pagrindiniai faktai

Transportas ir judumas – nepaprastai svarbūs Europos ekonomikai ir konkurencingumui. Todėl šie aspektai yra įtraukti į įvairias kitas ES politikos sritis, turinčias didelę įtaką šiam sektoriui. Sėkmingas J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų – Energetikos sąjungos, bendrosios skaitmeninės rinkos ir Darbo vietų, augimo ir investicijų darbotvarkės – įgyvendinimas būtų naudingas ir transportui bei judumui. 2015 m. vasario mėn. priimtoje Energetikos sąjungos strategijoje perėjimas prie efektyviai energiją vartojančio ir nuo iškastinio kuro nepriklausomo transporto sektoriaus yra nurodytas kaip viena iš pagrindinių veiklos sričių. Dabar bus įgyvendinamos priemonės, išdėstytos 2016 m. liepos mėn. priimtoje Mažataršio judumo strategijoje. Investicijos į infrastruktūrą pagal Investicijų planą Europai yra didelė paskata ateityje Europoje užtikrinti netaršų, konkurencingą ir susietąjį judumą.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Judi Europa. Apžvalga

Informacijos suvestinė. Netaršus judumas

Informacijos suvestinė. Konkurencingas ir socialiai teisingas judumas

Informacijos suvestinė. Susietasis judumas

Judi Europa. Klausimai ir atsakymai

Komisijos iniciatyvos

IP/17/1460

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar