Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia začína vyšetrovanie navrhovaného verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

Brusel 24. máj 2017

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov EUR spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Komisárka EÚ zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ“.

Jaguar Land Rover je veľká spoločnosť, ktorá vyrába automobily a je vo vlastníctve spoločnosti Tata Motors Limited India. Spoločnosť Jaguar Land Rover investuje 1,4 miliardy EUR do závodu na výrobu automobilov v nitrianskom regióne, ktorý je oprávnený na regionálnu pomoc v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Tento závod by mal mať výrobnú kapacitu 150 000 automobilov za rok. V máji 2016 Slovensko notifikovalo Komisii svoj zámer poskytnúť tomuto projektu verejnú podporu vo výške 125 miliónov EUR, ktorá predstavuje maximálnu výšku pomoci, ktorá môže byť na takýto projekt udelená.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci, konkrétne Usmernenia Komisie o regionálnej štátnej pomoci z roku 2014, členským štátom umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a podporovať regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu. Na to, aby mohli byť schválené, musia opatrenia spĺňať určité podmienky, aby sa zabezpečilo, že budú mať zamýšľaný pozitívny účinok. Patrí sem aj požiadavka, že podpora musí stimulovať súkromné investície, mala by byť obmedzená na nevyhnutné minimum a nesmie odlákať investície z regiónu v inom členskom štáte, ktorý je rovnako alebo menej hospodársky rozvinutý (tzv. antikohézny účinok).

V tomto štádiu má Komisia pochybnosti o tom, či opatrenie plánovanej pomoci vo výške 125 miliónov EUR v Nitre spĺňa všetky kritériá stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci.

Komisia má v tomto štádiu predovšetkým pochybnosti o tom, či opatrenie stimuluje súkromné investície. Bude musieť preskúmať aj to, či rozhodnutie spoločnosti Jaguar Land Rover vychádzalo aj z iných úvah, ako je podmienená verejná dotácia vo výške 125 miliónov EUR.

Slovenská republika tvrdí, že bez uvedenej pomoci by sa táto investícia realizovala mimo Európskej únie, konkrétne v Mexiku. Komisia však bude musieť preskúmať ďalšie indície o tom, že dotácia vo výške 125 miliónov EUR stimulovala spoločnosť Jaguar Land Rover k tomu, aby neinvestovala v inom členskom štáte, ale na Slovensku. Ak sa to preukáže, uvedené opatrenie môže mať antikohézny účinok v EÚ, čo nie je v zmysle uvedených usmernení povolené.

Na záver treba uviesť, že Komisia má v tomto štádiu pochybnosti o tom, či aj ďalšie opatrenia, ktoré Slovenská republika plánuje, neobsahujú prvky štátnej pomoci. Konkrétne, Slovenská republika prevedie na spoločnosť Jaguar Land Rover pozemok, na ktorom má stáť nový závod na výrobu automobilov a ktorý je súčasťou veľkého priemyselného parku vo výstavbe, a takisto udelila oslobodenie od poplatku, ktorý sa má podľa slovenského práva zaplatiť pri prepise poľnohospodárskej pôdy na priemyselné pozemky. Ak sa potvrdí, že tieto dodatočné opatrenia sú štátnou pomocou v prospech spoločnosti Jaguar Land Rover, celková výška pomoci presiahne maximálnu povolenú výšku pomoci, ktorá môže byť v zmysle usmernení o regionálnej pomoci udelená na tento investičný projekt v Nitre.

Komisia bude viesť aj ďalšie vyšetrovanie s cieľom zistiť, či sú tieto počiatočné obavy opodstatnené. Začatie podrobného vyšetrovania poskytuje všetkým zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k danému opatreniu. Nijakým spôsobom tým nie je dotknutý konečný výsledok vyšetrovania.

 

 

Súvislosti

Dôkazy svedčia o tom, že veľké spoločnosti prijímajú rozhodnutia o investíciách v príslušnom regióne nielen na základe štátnej pomoci, ale aj na základe mnohých faktorov, medzi ktoré patria okrem iného aj náklady na pracovnú silu a pozemky a ich dostupnosť, daňové právne predpisy, prebiehajúca činnosť dotknutej spoločnosti v danom regióne a podnikateľské prostredie. Poskytnutím pomoci v situácii, kde veľký podnik by danú investíciu realizoval tak či tak, by sa len znížili bežné prevádzkové náklady dotknutej spoločnosti, ktoré jej (miestni) konkurenti musia hradiť bez pomoci. To vedie k narušeniu hospodárskej súťaže na úkor daňových poplatníkov.

Usmernenia Komisie o regionálnej štátnej pomoci z roku 2014 umožňujú členským štátom podporovať regionálne investície v záujme podpory hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch EÚ, ako aj podpory súdržnosti na jednotnom trhu, ak opatrenie spĺňa niekoľko podmienok:

  • Pomoc musí mať skutočný „stimulačný účinok“, inými slovami musí účinne nabádať príjemcov, aby investovali v konkrétnom regióne.
  • Pomoc musí byť obmedzená na minimum nevyhnutné na to, aby prispelo k rozhodnutiu spoločnosti o investícii.
  • Pomoc nesmie mať neprimerané negatívne účinky. Príkladom takýchto neprimeraných negatívnych účinkov je vytváranie nadbytočných kapacít na upadajúcom trhu podporovanou investíciou alebo udelenie pomoci v takej výške, ktorá presahuje strop regionálnej pomoci uplatniteľný na príslušný región.
  • Pomoc nesmie odlákať investície z regiónu, ktorý je rovnako alebo menej hospodársky rozvinutý ako región, v ktorom sa investícia realizuje (tzv. antikohézny účinok).

Po vyriešení všetkých otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.45359registri štátnej pomoci na webovej lokalite Komisie venovanej hospodárskej súťaži. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku Európskej únie sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

IP/17/1450

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar