Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lägger grunden för framtida insatser för EU:s konsumentlagstiftning

Bryssel den 29 maj 2017

I dag lägger EU-kommissionen fram en analys av EU:s regler för konsumentskydd och saluföring. Denna rapport kommer att utgöra en grund för att ytterligare förbättra den rättsliga ramen för konsumenter och företag.

Resultaten visar att konsumenterna i EU redan åtnjuter starka rättigheter, men det finns utrymme för förbättringar, till exempel när det gäller att genomdriva dessa rättigheter eller anpassa dem till den digitala tidsåldern. En uppdatering av bestämmelserna bör också ge större rättslig klarhet för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

– Konsumenterna i EU hör till de bäst skyddade i världen. De har starka konsumenträttigheter, både när de handlar i sitt eget land och i andra länder. Vi måste se till att dessa rättigheter även kan genomdrivas korrekt, och att de anpassas till den digitala tidsåldern. Genom de kommande förslagen vill vi se till att dessa rättigheter blir verklighet både online och offline, sade Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

EU:s konsumentlagstiftning har bidragit till att förbättra konsumenternas förtroende: under 2016 tyckte nästan 6 av 10 konsumenter (58 %) att de var väl skyddade när de köpte något på internet från en annan medlemsstat, jämfört med endast en av tio (10 %) 2003. 7 av 10 rapporterade att de har fått en kostnadsfri garanti på minst två år för varor.

Centrala problemställningar

I kommissionens analys identifieras följande frågor som bör tas upp:

 • Begränsade möjligheter till överklaganden: Några få länder erbjuder konsumenterna ett effektivt civilrättsligt skydd i fall där de utsatts för otillbörliga affärsmetoder. I vissa länder kan företag och konsumentorganisationer inte väcka talan för att signalera ett fel. Medlemsstaterna har fortfarande olika strategier för kollektiv prövning.
 • Skillnader i tillämpning mellan medlemsstaterna: Påföljderna för företags överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning varierar avsevärt mellan medlemsstaterna, vilket resulterar i olika nivåer på konsumentskydd och olika villkor för företagen.
 • Rättigheterna är inte helt anpassade till den digitala världen: När konsumenter utnyttjar gratis nätbaserade tjänster (t.ex. molntjänster eller sociala medier) kan de inte dra nytta av samma förhandsinformationsrättigheter eller rätten att frånträda avtalet som de skulle ha gjort om de betalade för samma tjänster. Konsumenterna upplever även en brist på insyn hos mellanhänder på internet, vilket gör det svårt för konsumenterna att hävda sina rättigheter.
 • Bristande kunskap om konsumenternas rättigheter: Endast fyra av tio personer (41 %) kände till att de har rätt till kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt byte om deras varor är defekta, och endast en tredjedel (33 %) visste att de inte behöver betala för eller återlämna produkter som de inte hade begärt.

Hur kommer kommissionen att gå vidare med detta?

Kommissionen kommer att undersöka hur man ska gå vidare på följande områden av EU:s konsumentlagstiftning:

 • Ge offer för otillbörliga affärsmetoder rätt till avtalsmässig och/eller icke-avtalsmässig gottgörelse (t.ex. rätten att säga upp avtalet och få tillbaka de belopp som har betalats).
 • Utvidga skyddet enligt direktivet om konsumenträttigheter (t.ex. information innan avtal ingås och ångerrätt) till elektroniska tjänster för vilka konsumenter betalar med sina uppgifter.
 • Se till att konsumenter som använder plattformar online (marknader) informeras om huruvida de köper av en näringsidkare eller av en annan konsument, och huruvida de omfattas av bestämmelserna om konsumentskydd.
 • Stärka och bättre harmonisera påföljderna för brott mot konsumentlagstiftningen.
 • Förbättra förfarandet för förbudsföreläggande för att skydda konsumenterna.
 • Analysera resultaten av den pågående bedömningen av kollektiva prövningsmöjligheter i hela EU.

Nästa steg

För att bedöma möjligheterna för eventuella förändringar i lagstiftningen kommer kommissionen att under 2017

 • offentliggöra en inledande konsekvensbedömning som redogör för omfattningen av och alternativen för framtida lagstiftningsåtgärder,
 • hålla ett offentligt samråd på nätet,
 • ta fram en konsekvensbedömning och, på grundval av slutsatserna från denna, lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Kommissionens pågående åtgärder

Kommissionen arbetar redan med att uppdatera vissa av reglerna:

Kommissionen har uppdaterat sin handledning om direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som är den rättsliga grunden för många samordnade tillsynsåtgärder avseende konsumenträttigheter på EU-nivå.

Kommissionen har föreslagit moderna regler för digitala avtal (IP/15/6264) som, när de väl antagits, kommer att ge tydliga riktlinjer för att bättre skydda konsumenter när de köper digitalt innehåll. Kommissionen kommer även att anpassa de gemensamma bestämmelserna om påföljder.

När det gäller bättre efterlevnad har kommissionen lagt fram ett förslag för att stärka samarbetet mellan nationella konsumentskyddsorgan och kommissionen (IP/16/1887).

Bakgrund

Som ett led i kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) ser kommissionen regelbundet över EU:s lagstiftning för att identifiera alltför stora administrativa bördor, överlappningar, luckor, inkonsekvenser och/eller obsoleta åtgärder som kan ha uppkommit över tiden.

I detta sammanhang bedömde kommissionen sex övergripande direktiv om konsumentskydd och saluföring: Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om försäljning av konsumentvaror och garantier, direktivet om oskäliga avtalsvillkor, direktivet om prismärkning, direktivet om vilseledande och jämförande reklam och direktivet om förbudsföreläggande. Analysen bestod av en enkät till mer än 23 000 konsumenter från hela EU, undersökningar i form av anonyma kundbesök, intervjuer med nationella konsumentorganisationer (organisationer, branschorganisationer, myndigheter, ministerier) och beteendemässiga experiment.

Parallellt och kopplat till kontrollen av ändamålsenlighet gjorde kommissionen en utvärdering av direktivet om konsumenträttigheter så som föreskrivs i artikel 30.

Mer information

Faktablad: EU:s konsumenträtt

Sammanfattning av rapporten om kontroll av ändamålsenlighet

Kort sammanfattning av utvärderingen av direktivet om konsumenträttigheter

De fullständiga rapporter och de kompletterande externa studier som offentliggörs idag finns här

EU:s konsumenträttigheter och konsumentlagstiftning

 

 

 

 

IP/17/1448

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar