Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie effent het pad voor nieuwe maatregelen inzake EU-consumentenrecht

Brussel, 29 mei 2017

De Europese Commissie presenteert vandaag een analyse van de EU-regels op het vlak van consumenten en marketing. Op basis daarvan zal het rechtskader voor consumenten en bedrijven verder worden versterkt.

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat Europese consumenten al sterke rechten hebben, maar dat er nog ruimte voor verbetering is wat betreft de handhaving van deze rechten en de aanpassing ervan aan het digitale tijdperk. Actualisering van de regels moet er ook voor zorgen dat bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten meer rechtszekerheid hebben.

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie en Consumentenzaken: “Nergens anders worden consumenten zo goed beschermd als in Europa. Europese consumenten hebben sterke rechten, zowel in eigen land als in het buitenland. We moeten erop toezien dat deze rechten ook naar behoren kunnen worden gehandhaafd en aangepast zijn aan het digitale tijdperk. Met de toekomstige voorstellen willen we ervoor zorgen dat deze rechten zowel online als offline gelden.”

De EU-consumentenregels hebben gezorgd voor een groter consumentenvertrouwen: in 2016 waren bijna zes op de tien consumenten (58 %) van mening dat zij goed beschermd zijn wanneer zij online een aankoop doen in een andere lidstaat, tegenover een op de tien (10 %) in 2003. Zeven op de tien consumenten geven aan al gebruik te hebben gemaakt van hun recht op een kosteloze garantie van twee jaar op goederen.

Vastgestelde problemen

Uit de analyse van de Commissie blijkt dat maatregelen nodig zijn met betrekking tot:

 • beperkte verhaalmogelijkheden: in slechts enkele lidstaten voorziet het burgerlijk recht in verhaalmogelijkheden voor consumenten die slachtoffer zijn geworden van oneerlijke handelspraktijken.Voorts is het in sommige landen voor bedrijfs- en consumentenorganisaties niet mogelijk om verbodsacties in te stellen om overtredingen aan het licht te brengen. Op het gebied van collectief verhaal blijft de aanpak van de lidstaten uiteenlopen;
 • verschillen in handhaving tussen de lidstaten: bedrijven die het EU-consumentenrecht niet naleven, krijgen niet in iedere lidstaat een even zware sanctie, waardoor consumenten niet overal dezelfde bescherming genieten en er geen gelijk speelveld is voor bedrijven;
 • rechten zijn onvoldoende aangepast aan de digitale wereld: consumenten die zich registreren voor kosteloze online diensten (zoals clouddiensten en sociale media) genieten niet dezelfde rechten op het gebied van precontractuele informatie en het afzien van het contract als bij betaalde diensten. Consumenten ondervinden ook problemen in verband met de transparantie van online tussenpersonen, waardoor zij moeilijk hun rechten kunnen uitoefenen;
 • geringe kennis van consumentenrechten: slechts vier op de tien personen (41 %) weten dat zij recht hebben op gratis reparatie of vervanging van defecte goederen en slechts een op de drie personen (33 %) weet dat niet hoeft te worden betaald voor ongevraagde goederen en dat deze goederen niet hoeven te worden teruggestuurd.

Volgende stappen van de Commissie

De Commissie zal follow-upmaatregelen onderzoeken op de volgende gebieden van het EU-consumentenrecht:

 • slachtoffers van oneerlijke handelspraktijken het recht van contractuele en/of buitencontractuele verweermiddelen garanderen (zoals het recht de overeenkomst te beëindigen en het betaalde bedrag terug te krijgen);
 • de bescherming op grond van de richtlijn consumentenrechten uitbreiden naar onlinediensten die de consumenten betalen met hun gegevens (bijvoorbeeld door rechten toe te kennen op het gebied van precontractuele informatie en het afzien van het contract);
 • ervoor zorgen dat consumenten die gebruikmaken van onlineplatforms (onlinemarktplaatsen) kunnen weten of zij van een professionele verkoper of een andere consument kopen en of zij onder de regels inzake consumentenbescherming vallen;
 • de sancties wegens inbreuk op het consumentenrecht verzwaren en meer harmoniseren;
 • de procedure voor het instellen van verbodsacties bevorderen ten behoeve van de bescherming van consumenten;
 • de resultaten van de lopende beoordeling inzake collectief verhaal in de EU analyseren.

Volgende stappen

Met het oog op eventuele toekomstige wijzigingen van de regelgeving, zal de Commissie in 2017:

 • een aanvangseffectbeoordeling publiceren, waarin de omvang en de mogelijkheden voor toekomstige wetgevingsmaatregelen worden uiteengezet;
 • online een openbare raadpleging houden;
 • een effectbeoordeling uitvoeren en op basis van het resultaat daarvan een wetgevingsvoorstel presenteren.

Huidige maatregelen van de Commissie

De Commissie neemt al stappen om een aantal consumentenregels te actualiseren:

De Commissie heeft haar richtsnoeren inzake de richtlijn oneerlijke handelspraktijken bijgewerkt. Deze richtlijn is de rechtsgrondslag voor een groot aantal gecoördineerde handhavingsmaatregelen op EU-niveau inzake consumentenrechten.

De Commissie heeft moderne, duidelijke regels voor digitale overeenkomsten voorgesteld (IP/15/6264), die ervoor moeten zorgen dat consumenten die digitale inhoud kopen, beter beschermd zijn. Voorts zal de Commissie de gemeenschappelijke regels inzake verhaalmogelijkheden op één lijn brengen.

Met het oog op betere handhaving heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd om de samenwerking tussen de nationale consumentenbeschermingsinstanties en de Commissie te verbeteren (IP/16/1887).

Achtergrond

Als onderdeel van haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit) voert de Commissie regelmatig een beoordeling uit van EU-regelgeving om buitensporige regeldruk, overlappingen, lacunes, inconsistenties en/of achterhaalde maatregelen die in de loop der jaren zijn ontstaan, te identificeren.

In het kader van Refit heeft de Commissie een beoordeling uitgevoerd van zes horizontale richtlijnen op het gebied van consumenten en marketing: de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn betreffende de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, de richtlijn oneerlijke bedingen, de richtlijn prijsaanduidingen, de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame en de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken. De analyse omvatte een enquête bij meer dan 23 000 consumenten overal in de EU, “mystery shopping”-onderzoek, gesprekken met nationale consumenteninstanties (organisaties, bedrijfsverenigingen, autoriteiten en ministeries) en gedragsexperimenten.

Parallel en gekoppeld aan de geschiktheidscontrole heeft de Commissie de richtlijn consumentenrechten geëvalueerd overeenkomstig artikel 30 van de richtlijn.

Meer informatie

Factsheet over het EU-consumentenrecht

Samenvatting van het verslag over de geschiktheidscontrole

Samenvatting van de beoordeling van de richtlijn consumentenrechten

De volledige verslagen en de externe studies waarop de verslagen mede zijn gebaseerd.

Consumenten in de EU: rechten en regelgeving

 

 

 

 

IP/17/1448

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar