Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija liek pamatu turpmākai rīcībai attiecībā uz ES tiesību aktiem patērētāju tiesību jomā

Briselē, 2017. gada 29. maijā

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar ES patērētāju aizsardzības un tirgvedības noteikumu analīzi. Šis ziņojums būs pamats tam, lai vēl vairāk uzlabotu tiesisko regulējumu, kas skar patērētājus un uzņēmumus.

Ziņojuma rezultāti liecina par to, ka patērētājiem Eiropā jau tagad nāk par labu stingri noteikumi viņu tiesību aizsardzībai, taču ir iespējas panākt uzlabojumus, piemēram, attiecībā uz šo tiesību īstenošanu vai to pielāgošanu digitālajam laikmetam. Atjauninot minētos noteikumus, būtu arī jānodrošina lielāka juridiskā skaidrība uzņēmumiem, kuri darbojas pārrobežu mērogā.

Par tieslietām un patērētājiem atbildīgā ES komisāre Vera Jourova teica: „Patērētāji Eiropā ir vieni no vislabāk aizsargātajiem patērētājiem pasaulē. Viņiem nāk par labu stingri noteikumi viņu tiesību aizsardzībai – neatkarīgi no tā, vai viņi iepērkas savā valstī vai kādā citā valstī. Mums jāgādā par to, ka šīs tiesības var arī pienācīgi piemērot un ka tās ir pielāgotas digitālajam laikmetam. Īstenojot gaidāmos priekšlikumus, mēs nodrošināsim, ka šīs tiesības kļūst par realitāti kā tiešsaistē, tā bezsaistē. ”

ES noteikumi patērētāju tiesību jomā ir palīdzējuši vairot patērētāju uzticēšanos, proti, 2016. gadā gandrīz seši no desmit patērētājiem (58 %) uzskatīja, ka viņi ir labi aizsargāti, veicot pirkumus tiešsaistē no citas dalībvalsts; salīdzinājumam – 2003. gadā tā izteicās tikai viens no desmit patērētājiem (10 %). Septiņi no desmit cilvēkiem pauda, ka ir izmantojuši tiesības uz divu gadu minimālo bezmaksas garantijas periodu.

Konstatētās problēmas

Komisijas analīzē ir apzinātas šādas problēmas, kas būtu jārisina.

 • Tiesiskās aizsardzības iespējas ir ierobežotas – tikai nedaudzas valstis nodrošina patērētājiem efektīvus civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumos, kad viņi cietuši negodīgas komercprakses dēļ. Dažās valstīs uzņēmumi un patērētāju organizācijas nevar iesniegt blakusprasības, lai norādītu uz pārkāpumiem. Dalībvalstīm joprojām ir atšķirīgas pieejas kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā.
 • Tiesību izpilde atšķiras dažādās dalībvalstīs – gadījumos, kad kāds uzņēmums pārkāpj ES tiesību aktus patērētāju tiesību jomā, dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras par šo pārkāpumu piemērojamo sankciju apmērs, kā rezultātā patērētāju aizsardzības līmenis ir atšķirīgs un uzņēmumiem nav nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi.
 • Tiesības nav pilnībā pielāgotas digitālās pasaules vajadzībām – parakstoties par bezmaksas tiešsaistes pakalpojumu (piemēram, mākoņpakalpojumu vai sociālo tīklu) lietošanu, patērētājiem nav tādas pašas tiesības saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas vai tiesības atkāpties no līguma kā tad, ja viņi maksātu par šādiem pakalpojumiem. Patērētāji arī saskaras ar pārredzamības trūkumu saistībā ar tiešsaistes starpniekiem, kā rezultātā patērētājiem ir grūti pieprasīt savu tiesību īstenošanu.
 • Informētība par patērētāju tiesībām ir neliela – tikai četri no desmit cilvēkiem (41 %) zina, ka tad, ja viņu iegādātās preces izrādās ar trūkumiem, viņiem ir tiesības uz bezmaksas remontu vai šo preču apmaiņu, un tikai viena trešdaļa (33 %) zina, ka viņiem nav jāmaksā par produktiem, kurus viņi nav pasūtījuši, un nav jāmaksā par šādu produktu nosūtīšanu atpakaļ.

Kā Komisija rīkosies šo problēmu risināšanai?

Komisija izvērtēs, kāda turpmāka rīcība vajadzīga šādās ES patērētāju aizsardzības noteikumu jomās:

 • cilvēkiem, kuri cietuši negodīgas komercprakses dēļ, piešķirt tiesības uz līgumā paredzētiem un/vai ārpuslīgumiskiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (piemēram, tiesības izbeigt līgumu un saņemt kompensāciju par samaksāto cenu);
 • paplašināt Patērētāju tiesību direktīvā paredzēto aizsardzību (piemēram, informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas un tiesības atkāpties no līguma), attiecinot to arī uz tiešsaistes pakalpojumiem, par kuru lietošanu patērētāji maksā ar saviem datiem;
 • nodrošināt, ka patērētāji, kuri izmanto tiešsaistes platformas (tirdzniecības vietas), tiek informēti par to, vai viņi iegādājas preci no profesionāla tirgotāja vai cita patērētāja un vai uz viņiem attiecas patērētāju aizsardzības noteikumi;
 • pastiprināt un labāk saskaņot sankciju apmēru gadījumos, kad pārkāpti patērētāju aizsardzības tiesību akti;
 • patērētāju aizsardzības nolūkā uzlabot prasību iesniegšanas procedūru;
 • analizēt pašlaik veiktā novērtējuma rezultātus attiecībā uz kolektīvo tiesisko aizsardzību Eiropas Savienībā.

Turpmākie pasākumi

Lai izvērtētu iespēju veikt varbūtējas izmaiņas tiesību aktos, Komisija 2017. gadā

 • publicēs „sākotnēju ietekmes novērtējumu”, izklāstot tajā turpmāku likumdošanas pasākumu apjomu un iespējamos risinājumus;
 • rīkos sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē;
 • sagatavos ietekmes novērtējumu un, balstoties uz tā konstatējumiem, iesniegs tiesību akta priekšlikumu.

Pašreizējā Komisijas rīcība

Komisija jau strādā pie tā, lai atjauninātu dažus noteikumus patērētāju tiesību jomā.

Komisija atjaunināja savas vadlīnijas par Negodīgas komercprakses direktīvu, kas ir juridiskais pamats daudzām koordinētām patērētāju tiesību īstenošanas darbībām ES līmenī.

Komisija ierosināja modernus digitālo līgumtiesību noteikumus (IP/15/6264), kas pēc to pieņemšanas nodrošinās skaidrus noteikumus tam, lai labāk aizsargātu patērētājus, kad tie iegādājas digitālo saturu. Ar tiem tiks arī saskaņoti kopējie noteikumi par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Attiecībā uz noteikumu labāku izpildi Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kura mērķis ir pastiprināt sadarbību starp valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm un Komisiju (IP/16/1887).

Konteksts

Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros Komisija regulāri pārskata ES tiesību aktus, lai apzinātu pārmērīgu regulatīvo slogu, dublēšanos, nepilnības, neatbilsmes un/vai laika gaitā novecojušus pasākumus.

Šajā sakarībā Komisija novērtēja šādas sešas horizontālās direktīvas patērētāju aizsardzības un tirgvedības jomā: Negodīgas komercprakses direktīvu (NKD), Patēriņa preču pārdošanas un garantiju direktīvu, Direktīvu par negodīgiem līguma noteikumiem, Cenu norādīšanas direktīvu, Direktīvu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu un Aizliegumu direktīvu. Analīze ietvēra vairāk nekā 23 000 patērētāju aptauju visā Eiropas Savienībā, kontrolpirkumus, intervijas ar valsts patērētāju tiesību aizsardzības struktūrām (organizācijām, uzņēmumu asociācijām, iestādēm, ministrijām) un pircēju uzvedības eksperimentālus izvērtējumus.

Vienlaikus un saistībā ar tiesību aktu atbilstības pārbaudi Komisija veica Patērētāju tiesību direktīvas izvērtēšanu, kā paredzēts tās 30. pantā.

Sīkāka informācija

Faktu lapa: ES tiesību akti patērētāju tiesību jomā

Ziņojuma par tiesību aktu atbilstības pārbaudi kopsavilkums

Patērētāju tiesību direktīvas izvērtēšanas kopsavilkums

Ziņojumu pilnais teksts un šodien publicētie ārējie pētījumi ir pieejami šeit

ES patērētāju tiesības un tiesību akti šajā jomā

 

 

 

 

IP/17/1448

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar