Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio pohjustaa EU:n kuluttajalainsäädännön tulevia toimia

Bryssel 29. toukokuuta 2017

Euroopan komissio on tänään esittänyt EU:n kuluttajansuoja- ja markkinasääntöjen analyysin. Raportti toimii perustana parannettaessa sääntelyä kuluttajien ja yritysten kannalta.

Tulokset osoittavat, että vaikka kuluttajien oikeudet ovat Euroopassa jo nyt vahvat, esimerkiksi niiden toteutumista käytännössä tai soveltuvuutta digiaikaan on varaa parantaa edelleen. Sääntöjen päivitys lisäisi oikeudellista varmuutta yli rajojen toimivien yritysten kannalta.

Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Věra Jourová toteaa eurooppalaisten kuluttajien olevan maailman parhaiten suojattuja. ”Kuluttajan oikeudet ovat EU:ssa vahvat niin kotimaasta kuin rajan yli ostettaessa. Meidän on varmistettava, että oikeuksia voidaan myös valvoa asianmukaisesti ja että ne vastaavat digiajan vaatimuksia. Uusilla ehdotuksilla varmistetaan, että kuluttajan oikeudet toteutuvat niin verkossa kuin muuallakin. ”

EU:n kuluttajasäännöt ovat parantaneet kuluttajien luottamusta. Vuonna 2016 miltei kuusi kymmenestä kuluttajasta (58 %) koki kuluttajansuojan hyväksi tehdessään verkko-ostoksia toisesta jäsenvaltiosta, kun vuonna 2003 näin ajatteli vain yksi kymmenestä (10 %). Seitsemän kymmenestä raportoi saaneensa vähintään kaksivuotisen ilmaisen takuun tavaraa ostaessaan.

Esiin tulleet kysymykset

Komission analyysissä tuli esille joitakin kysymyksiä, joihin olisi vielä puututtava.

 • Rajalliset muutoksenhakumahdollisuudet Vain harvat maat tarjoavat kuluttajille tehokkaita oikeussuojakeinoja, jos he ovat joutuneet kärsimään sopimattomista kaupallisista käytännöistä. Joissakin maissa yrityksillä ja kuluttajajärjestöillä ei ole käytettävissään oikeussuojakeinoja väärinkäytöstapauksissa. Mahdollisuudet käyttää kollektiivisia oikeussuojakeinoja vaihtelevat edelleen eri jäsenvaltioissa.
 • Täytäntöönpano vaihtelee jäsenvaltioissa EU:n kuluttajalainsäädäntöä rikkoneen yrityksen seuraamusten taso vaihtelee merkittävästi eri jäsenvaltioissa. Tämä johtaa eroihin kuluttajansuojan tasossa, eivätkä yritysten toimintaedellytykset ole tasapuolisia.
 • Oikeuksia ei ole täysin mukautettu digitaaliseen maailmaan Kun kuluttajat kirjautuvat maksuttomiin verkkopalveluihin (esimerkiksi pilvipalveluihin tai sosiaaliseen mediaan), heillä ei ole samoja ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja koskevia oikeuksia tai perumisoikeutta kuin silloin, jos he maksaisivat näistä palveluista. Myöskään verkossa toimivien välittäjien toiminta ei ole läpinäkyvää, mikä vaikeuttaa kuluttajan oikeuksien toteutumista.
 • Kuluttajien oikeuksien heikko tuntemus Analyysin mukaan vain neljä kymmenestä EU-kansalaisesta (41 %) tietää, että hänellä on oikeus viallisen tavaran ilmaiseen korjaukseen tai sen korvaamiseen uudella. Vain joka kolmas (33 %) tietää, ettei hänen tarvitse maksaa tai palauttaa tuotteita, joita hän ei ole pyytänyt.

Miten komissio etenee asiassa?

Komissio pohtii jatkotoimia seuraavilla EU:n kuluttajansuojasääntöjen aloilla:

 • hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen kohteiksi joutuneille oikeus sopimusperusteisiin ja/tai muihin oikeussuojakeinoihin (esimerkiksi oikeus purkaa sopimus ja saada maksetut rahat takaisin)
 • kuluttajanoikeusdirektiivin tarjoaman suojan laajentaminen (esim. ennen sopimuksentekoa annettavat tiedot, perumisoikeus) myös verkkopalveluihin, joista kuluttajat maksavat
 • sen varmistaminen, että verkkoalustoja (verkkomarkkinoita) käyttävät tietävät, onko myyjä ammattikauppias vai toinen kuluttaja, ja kuuluvatko he kuluttajasuojasääntöjen piiriin
 • kuluttajalainsäädännön rikkomisesta määrättävien seuraamusten tiukentaminen ja yhdenmukaistaminen
 • kieltokannemenettelyn parantaminen kuluttajien suojaamiseksi
 • kollektiivisten oikeussuojakeinojen eri puolilla EU:ta meneillään olevan arvioinnin tulosten analysointi.

Seuraavat vaiheet

Voidakseen tarkastella mahdollisuutta tehdä muutoksia lainsäädäntöön vuonna 2017 komissio

 • julkaisee alustavan vaikutustenarvioinnin, jossa hahmotellaan tulevien lainsäädäntötoimien laajuus ja vaihtoehdot
 • toteuttaa yleisön kuulemisen verkossa
 • laatii vaikutustenarvioinnin ja esittää sen tulosten perusteella lainsäädäntöehdotuksen.

Komission meneillään olevat toimet

Komissio on jo päivittämässä tiettyjä kuluttajasääntöjä.

Se on muun muassa ajantasaistanut sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin liittyvää ohjeistusta (Guidance on the Unfair Commercial Practices Directive). Kyseinen direktiivi on oikeusperusta monille koordinoiduille kuluttajanoikeuksien täytäntöönpanotoimille EU:n tasolla.

Komissio on myös ehdottanut nykyaikaisia digitaalisopimussääntöjä (IP/15/6264), jotka toteutuessaan tarjoavat kuluttajille parempaa suojaa digitaalista sisältöä ostettaessa. Sen on myös tarkoitus yhdenmukaistaa oikeussuojakeinoja koskevat yhteiset säännöt.

Lisäksi komissio on ehdottanut täytäntöönpanon valvonnan parantamista kansallisten kuluttajansuojaelinten ja komission välistä yhteistyötä lisäämällä (IP/16/1887).

Tausta

Komissio tarkastelee EU:n lainsäädäntöä säännöllisesti osana sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaansa (REFIT). Se pyrkii havaitsemaan sääntelystä aiheutuvan liiallisen rasituksen, päällekkäisyydet, lainsäädännön aukot, epäjohdonmukaisuudet ja/tai ajan myötä tarpeettomiksi jääneet toimenpiteet.

Komissio on arvioinut osana REFIT-ohjelmaa kuutta horisontaalista kuluttaja- ja markkinointidirektiiviä. Ne ovat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi, takuudirektiivi, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu direktiivi, hintojen ilmoittamista koskeva direktiivi, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi ja kieltokannedirektiivi. Analyysin perustana olevaan selvitykseen osallistui yli 23 000 kuluttajaa eri puolilla EU:ta. Lisäksi siihen sisältyi haamuasiointia, kansallisten kuluttajaelinten (organisaatioiden, elinkeinoyhdistysten, viranomaisten ja ministeriöiden) haastatteluja sekä käyttäytymistutkimuksia.

Komissio toteutti samaan aikaan toimivuustarkastuksen kanssa kuluttajanoikeusdirektiivin tarkastelun sen 30 artiklan mukaisesti.

Lisätietoja

Tietosivu: EU:n kuluttajalainsäädäntö

Tiivistelmä toimivuustarkastusta koskevasta raportista

Tiivistelmä kuluttajanoikeusdirektiivin arvioinnista

Lyhentämättömiä raportteja ja tänään julkaistuja ulkoisia tutkimuksia voi tarkastella täällä

EU:n kuluttajanoikeudet ja kuluttajalainsäädäntö

 

 

 

 

IP/17/1448

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar