Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon valmistab ette tulevasi meetmeid ELi tarbijaõiguse vallas

Brüssel, 29. mai 2017

Täna esitab Euroopa Komisjon ELi tarbija- ja turunduseeskirjade analüüsi. See aruanne on tarbijaid ja ettevõtjaid hõlmava õigusraamistiku parandamise aluseks.

Tulemustest ilmneb, et kuigi Euroopa tarbijad juba naudivad arvestatavaid tarbijaõigusi, on arenguruumi näiteks nende õiguste jõustamisel või digitaalajastule sobivaks muutmisel. Eeskirjade ajakohastamine peaks tagama ka suurema õigusliku selguse piiriüleselt tegutsevatele ettevõtjatele.

ELi õigus- ja tarbijaküsimuste volinik Věra Jourová ütles: „Euroopa tarbijad on ühed kõige paremini kaitstud tarbijad maailmas. Neile on tagatud arvestatavad tarbijate õigused nii oma riigis kui ka piiriülesel ostmisel. Peame tagama, et neid õigusi ka tegelikkuses järgitaks ning et need käiksid kaasas digitaalajastu arengutega. Järgmiste ettepanekutega tagatakse nende õiguste jõustamine nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda. ”

ELi tarbijakaitse-eeskirjad on aidanud suurendada tarbijate usaldust: 2016. aastal leidis10st tarbijast 6 (58%), et nad on hästi kaitstud, kui sooritavad veebikeskkonnas oste teisest liikmesriigist 2003. aastal oli sama näitaja 10st 1 ehk 10%. 10st inimesest 7 on teatanud, et neil on kasu olnud õigusest saada kaupadele tasuta vähemalt kaheaastane garantii.

Leitud probleemid

Komisjoni analüüsis tõsteti esile järgmiseid probleeme.:

 • Piiratud õiguskaitsevõimalused. Vähesed riigid pakuvad tarbijatele tõhusat tsiviilõiguslikku kaitset ebaausate kaubandustavade ohvriks langemise korral. Mõningates riikides ei saa ettevõtjad ja tarbijaorganisatsioonid rikkumise korral ettekirjutuse tegemist taotleda. Liikmesriigid lähenevad kollektiivse hüvitamise mehhanismidele endiselt erinevalt.
 • Jõustamise erisused liikmesriikides. Ettevõtjale rakendatavate sanktsioonide tase ELi tarbijaõiguse rikkumise puhul erineb liikmesriigiti märkimisväärselt, mille tulemusel on tarbijakaitse tase erinev ja tingimused ettevõtete jaoks ebavõrdsed.
 • Õigused ei ole täielikult kohandatud digitaalse maailma jaoks. Tasuta veebipõhiste teenuste (nt pilveteenused, sotsiaalmeedia) kasutajaks registreerumisel ei ole tarbijatel samu lepingueelse teabega seotud õigusi ega õigust lepingust taganeda, kui samasuguse tasulise teenuse puhul . Samuti leiavad tarbijad, et eeskirjad veebivahendajate puhul ei ole piisavalt läbipaistvad ning see raskendab tarbijatel oma õiguste nõudmist.
 • Vähene tarbijaõiguste tundmine. Vaid 4 inimest 10st (41%) teadis, et neil on õigus asja tasuta parandamisele või asendamisele, kui asi on defektne, ning vaid kolmandik (33%) teadis, et nad ei pea maksma asja eest, mida nad ei tellinud, ega seda tagasi saatma.

Kuidas kavatseb komisjon probleemid lahendada?

Komisjon uurib, kuidas võtta järelmeetmeid järgmistes ELi tarbijakaitse-eeskirjade valdkondades:

 • ebaausate kaubandustavade ohvritele lepingulise ja/või lepinguvälise õiguskaitse õiguse andmine (näiteks õigus leping lõpetada ja saada makstud raha tagasi);
 • tarbijaõiguste direktiivist tuleneva kaitse laiendamine (nt lepingueelne teave ja taganemisõigus) veebipõhistele teenustele, mille eest tarbijad maksavad oma andmetega;
 • selle tagamine, et veebiplatvorme (internetipõhiseid kauplemiskohti) kasutavatele tarbijatele oleks esitatud teave, kas nad ostavad kutseliselt kauplejalt või teiselt tarbijalt ja kas neil juhtudel tarbijakaitseõigused kehtivad;
 • tarbijaõiguste rikkumise puhul rakendatavate sanktsioonide karmistamine ja parem ühtlustamine;
 • ettekirjutuste taotlemise menetluse parandamine, et kaitsta tarbijate huve;
 • Komisjon analüüsib käimasoleva kogu ELi hõlmava kollektiivse hüvitamise hindamise tulemusi.

Järgmised sammud

Uurimaks võimalusi teha õigusaktides muutusi, teeb komisjon 2017. aastal järgmist:

 • avaldab „esialgse mõjuhinnangu“, milles visandatakse tulevaste seadusandlike meetmete ulatus ja variandid;
 • korraldab veebipõhise avaliku arutelu;
 • valmistab ette mõjuhinnangu ja koostab selle tulemustest lähtudes seadusandliku ettepaneku.

Komisjoni praegused meetmed

Komisjon on juba alustanud mõningate tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamist:

Komisjon ajakohastas ebaausate kaubandustavade direktiivi käsitlevaid suunised, mis on paljude ELi tasandil kooskõlastatud tarbijaõiguste jõustamismeetmete õiguslikuks aluseks.

Komisjon tegi ettepaneku ajakohaste digitaallepinguõiguse normide kohta (IP/15/6264), mis vastuvõtmise korral tagaks selged eeskirjad tarbijate paremaks kaitsmiseks digitaalse sisu ostmisel. Lisaks ühtlustataks sellega ühiseid õiguskaitset käsitlevaid eeskirju.

Parema jõustamise huvides tegi komisjon ettepaneku tugevdada liikmesriikide tarbijakaitseasutuste ja komisjoni vahelist koostööd (IP/16/1887).

Taustteave

Osana komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse tegevuskavast (REFIT) vaatab komisjon ELi õigusakte korrapäraselt läbi, et teha kindlaks ülemäärane regulatiivne koormus, dubleerimine, lüngad, ebajärjekindlus ja/või aegunud meetmed, mis võivad aja jooksul ilmneda.

Selle raames hindas komisjon kuut horisontaalset tarbijakaitse- ja turundusdirektiivi: ebaausate kaubandustavade direktiivi, tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlevat direktiivi, ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi, hindade avaldamise direktiivi, eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlevat direktiivi, ettekirjutuste direktiivi. Analüüsi käigus küsitleti rohkem kui 23 000 tarbijat kogu EList, tehti testostusid, intervjuusid liikmesriikide tarbijakaitseasutustega (organisatsioonid, ettevõtjate ühendused, ametiasutused, ministeeriumid) ja käitumuslikke eksperimente.

Paralleelselt õigusaktide toimivuskontrolliga ja sellest lähtudes hindas komisjon tarbija õiguste direktiivi , nagu seda on nõutud direktiivi artiklis 30.

Lisateave

Teabeleht: ELi tarbijakaitse-eeskirjad

Õigusaktide toimivuskontrolli aruande kommenteeritud kokkuvõte

Tarbijaõiguste direktiivi hindamise kommenteeritud kokkuvõte

Praeguseks avaldatud aruannete täistekstid ja välised lisauurimused on kättesaadavad siin

ELi tarbijaõigused ja tarbijakaitse-eeskirjad

 

 

 

 

IP/17/1448

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar