Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen lægger grundstenen til fremtidige tiltag inden for EU's forbrugerlovgivning

Bruxelles, den 29. maj 2017

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en analyse af EU's forbruger- og markedsføringsregler. Denne analyse skal tjene som grundlag for yderligere forbedringer af reglerne til gavn for forbrugere og virksomheder.

Selv om de europæiske forbrugere allerede drager stor gavn af stærke forbrugerrettigheder, viser analysen, at de kan blive bedre til at gøre disse rettigheder gældende, og at disse bør tilpasses den digitale tidsalder. Der vil også blive foretaget en række ajourføringer, som skal give mere juridisk klarhed for virksomheder, der opererer på tværs af grænser.

Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender og forbrugere, udtaler: "De europæiske forbrugere er blandt de bedst beskyttede i verden. De drager stor fordel af forbrugerrettigheder, hvad enten de køber varer i deres eget land eller på tværs af grænser. Vi skal sikre, at disse rettigheder også kan gøres gældende, og at de tilpasses den digitale tidsalder. De kommende forslag vil sikre, at rettighederne bliver en realitet såvel online som offline. "

EU's forbrugerregler har bidraget til en forbedring af forbrugertilliden: I 2016 følte næsten 6 ud af 10 forbrugere (58 %), at de er godt beskyttet, når de køber en vare online i en anden medlemsstat, sammenlignet med blot 1 ud af 10 (10 %) i 2003, og 7 ud af 10 forbrugere oplyste, at de havde draget fordel af retten til minimum 2 års gratis garanti på deres varer.

Problemer på området

Kommissionens analyse fremhæver en række problemer, der bør tages hånd om:

 • Begrænsede klagemuligheder: Få lande tilbyder forbrugerne effektive civilretlige retsmidler, hvis de bliver ofre for urimelig handelspraksis. I nogle lande kan virksomheder og forbrugerorganisationer ikke anlægge sag for at påpege ulovligheder. Medlemsstaterne har også stadig forskellige tilgange til kollektive søgsmål.
 • Forskellig håndhævelse i forskellige medlemsstater: Hvis en virksomhed overtræder EU's forbrugerlovgivning, varierer sanktionsniveauet betydeligt medlemsstaterne imellem, hvilket betyder, at forskellige forbrugere er beskyttet forskelligt, og at der ikke er lige vilkår for virksomhederne på markedet.
 • Rettighederne er ikke fuldt tilpasset den digitale verden: Når forbrugerne tilmelder sig gratis onlinetjenester (f.eks. cloudtjenester, sociale medier), drager de ikke fordel af den samme ret til oplysning forud for aftaleindgåelse eller til fortrydelsesret, som de ville have, hvis de betalte for sådanne tjenester. Forbrugere oplever også, at der mangler gennemsigtighed vedrørende onlineformidlere, hvilket gør det vanskeligt for dem at gøre deres eret gældende.
 • Begrænset viden om forbrugerrettigheder: Kun 4 ud af 10 forbrugere (41 %) vidste, at de har ret til gratis reparation eller ombytning, hvis deres varer er defekte, og kun 1/3 (33 %) vidste, at de ikke behøver betale for eller returnere varer, de ikke har bestilt.

Hvad planlægger Kommissionen?

Kommissionen vil undersøge, hvordan der kan følges op på følgende områder inden for EU's forbrugerregler:

 • give forbrugere, der er ofre for urimelig handelspraksis, kontraktretlige og/eller ikke-kontraktretlige rettigheder (såsom retten til at ophæve kontrakten og få pengene igen)
 • udvide den beskyttelse, der ydes under direktivet om forbrugerrettigheder (f.eks. ret til oplysning forud for aftaleindgåelse og fortrydelsesret), til at omfatte onlinetjenester, for hvilke forbrugerne betaler med deres data
 • sikre, at forbrugere, der anvender onlineplatforme (markedspladser), oplyses om, hvorvidt de handler med en erhvervsvirksomhed eller en anden forbruger, og om de er underlagt forbrugerbeskyttelsesreglerne
 • styrke og harmonisere sanktionsniveauet, hvad angår overtrædelse af forbrugerlovgivning
 • forbedre søgsmålsproceduren til beskyttelse af forbrugerne
 • analysere resultaterne af den igangværende undersøgelse af kollektive søgsmål i EU.

Næste skridt

Med henblik på at undersøge mulighederne for lovændringer vil Kommissionen i 2017:

 • offentliggøre en indledende konsekvensanalyse, der beskriver omfang og muligheder for fremtidige lovgivningstiltag
 • afholde en offentlig høring online
 • udarbejde en konsekvensanalyse og på baggrund af resultaterne fremlægge et lovgivningsforslag.

Kommissionens igangværende tiltag

Kommissionen arbejder allerede på at ajourføre nogle af følgende forbrugerregler:

Kommissionen har ajourført sin vejledning vedrørende direktivet om urimelig handelspraksis, som udgør retsgrundlaget for mange koordinerede tiltag om håndhævelse af forbrugerrettigheder på EU-plan.

Kommissionen har foreslået moderne regler for digitale aftaler (IP/15/6264), som - når de er vedtaget - vil omfatte klare regler om bedre beskyttelse af forbrugere, der køber digitalt indhold. De fælles regler om retsmidler strømlines også.

Hvad angår bedre håndhævelse, har Kommissionen fremlagt et forslag til styrkelse af samarbejdet mellem de nationale forbrugerbeskyttelsesorganer og Kommissionen (IP/16/1887).

Baggrund

Som led i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT) gennemgår Kommissionen regelmæssigt EU's lovgivning med henblik på at identificere urimelige regelbyrder, overlap, huller, uoverensstemmelser og/eller forældede foranstaltninger, der måtte være dukket op over tid.

Inden for rammerne heraf har Kommissionen gennemgået seks horisontale forbruger- og markedsføringsdirektiver: direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrugerkøb og garantier, direktivet om urimelige kontraktvilkår, direktivet om angivelse af priser, direktivet om vildledende og sammenlignende reklame og direktivet om søgsmål med påstand om forbud. Analysen bestod af en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af mere end 23 000 forbrugere fra hele EU, testindkøb, interviews med nationale forbrugerorganer (organisationer, erhvervsorganisationer, myndigheder, ministerier) og adfærdseksperimenter.

Parallelt med og knyttet til kvalitetskontrollen har Kommissionen gennemført en evaluering af direktivet om forbrugerrettigheder som fastsat i direktivets artikel 30.

Yderligere oplysninger

Faktaark om EU's forbrugerlovgivning

Resumé af kvalitetskontrolrapporten

Resumé af evalueringen af direktivet om forbrugerrettigheder

De fulde rapporter og supplerende eksterne undersøgelser, der er offentliggjort i dag kan findes her

EU's forbrugerrettigheder og -lovgivning

 

 

 

 

IP/17/1448

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar