Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise připravuje půdu pro budoucí kroky v právních předpisech EU v oblasti ochrany spotřebitelů

Brusel 29. května 2017

Evropská komise dnes předkládá analýzu pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitelů a marketinku. Tato zpráva poslouží jako základ pro další zlepšování právního rámce pro spotřebitele a podniky.

Z výsledků vyplývá, že i když jsou evropští spotřebitelé již chráněni nezpochybnitelnými spotřebitelskými právy, stále je co zlepšovat, například pokud jde o vymáhání těchto práv či o jejich přizpůsobení tak, aby vyhovovala digitálnímu věku. Aktualizace těchto pravidel by měla zajistit také větší právní srozumitelnost pro podniky, které působí přes hranice.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost a spotřebitele, řekla: Ochrana evropských spotřebitelů je jedna z nejlepších na světě. Využívají nezpochybnitelných spotřebitelských práv, ať nakupují ve své zemi, nebo přes hranice. Je také nezbytné, aby byla tato práva náležitě vymahatelná a dostatečně dynamická pro digitální věk. Budoucími návrhy zajistíme, aby se stala skutečností online i offline.

Pravidla EU v oblasti ochrany spotřebitelů přispěla ke zvýšení důvěry spotřebitelů: v roce 2016 mělo téměř 6 spotřebitelů z 10 (58 %) pocit, že jsou při nákupech online z jiného členského státu dobře chráněni; pro srovnání: v roce 2003 zastával tento názor jen jeden z deseti spotřebitelů (10 %). Práva na bezplatnou minimální dvouletou záruku na zboží podle svých výpovědí využilo 7 lidí z 10.

Zjištěné problémy

Analýza Komise zjistila tyto problémy, kterými je třeba se zabývat:

 • Omezené možnosti nápravy: nízký počet zemí nabízí spotřebitelům účinné občanskoprávní prostředky nápravy v případě, že se stanou obětí nekalých obchodních praktik. Podniky a spotřebitelské organizace v některých zemích nemohou k upozornění na protiprávní jednání uplatňovat žaloby na zdržení se jednání. Členské státy mají nadále velice rozdílné přístupy, pokud jde o hromadné žaloby.
 • Odlišné vymáhání v členských státech EU: úroveň sankcí za porušení právních předpisů EU na ochranu spotřebitelů se v jednotlivých členských státech EU velice liší; spotřebitelé tedy nejsou ve všech zemích chráněni stejně a podniky nemají všude rovnocenné podmínky.
 • Práva ne zcela vyhovující digitálnímu světu: spotřebitelé nemají při objednávání bezplatných služeb online (např. v případě cloudových služeb či sociálních médií) stejná práva na předběžné informace před uzavřením smlouvy nebo právo odstoupit od smlouvy, jako by měli v případě, že by za tyto služby platili. Mnozí spotřebitelé také postrádají transparentnost, pokud jde o zprostředkovatele online, což jim ztěžuje uplatňování jejich práv.
 • Nízké povědomí o právech spotřebitelů: jen čtyři dotazovaní z deseti (41 %) věděli, že mají právo na bezplatnou opravu nebo výměnu vadného zboží, a jen třetina (33 %) věděla, že nemusí platit nebo vracet výrobky, o které nežádali.

Jak bude Komise v této záležitosti dále postupovat?

Komise se bude zabývat tím, jak dále postupovat v těchto oblastech pravidel EU na ochranu spotřebitelů:

 • dát obětem nekalých obchodních praktik právo na smluvní a/nebo mimosmluvní prostředky nápravy (jako je právo ukončit smlouvu a právo na vrácení peněz ve výši uhrazené ceny),
 • rozšířit ochranu podle směrnice o ochraně spotřebitelů (např. právo na informace před uzavřením smlouvy a právo na odstoupení od smlouvy) na služby online, za něž spotřebitelé platí svými osobními údaji,
 • zajistit, aby byli spotřebitelé, kteří používají platformy online, (tržiště) informováni o tom, zda nakupují od profesionálního obchodníka nebo od jiného spotřebitele a zda jsou chráněni pravidly v oblasti ochrany spotřebitelů,
 • posílit a lépe harmonizovat úroveň sankcí za porušení právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů,
 • zlepšit v zájmu ochrany spotřebitelů postup podávání žaloby na zdržení se jednání,
 • analyzovat výsledky probíhajícího posuzování hromadných žalob napříč EU.

Další kroky

Aby Komise mohla zkoumat možnosti případných změn v právních předpisech, Komise v roce 2017:

 • zveřejní počáteční posouzení dopadů nastiňující rozsah a možnosti budoucích právních opatření,
 • uspořádá veřejnou konzultaci online,
 • připraví posouzení dopadu a na základě svých zjištění předloží právní návrh.

Probíhající kroky Komise

Komise na aktualizaci některých pravidel v oblasti ochrany spotřebitelů již pracuje:

Aktualizovala pokyny ke směrnici o nekalých obchodních praktikách, která je právním základem pro řadu koordinovaných opatření na vymáhání práv spotřebitelů na úrovni EU.

Navrhla moderní pravidla smluv o poskytování digitálního obsahu (IP/15/6264), která po schválení poskytnou jasná pravidla pro ochranu spotřebitelů při nákupu digitálního obsahu. Dále budou slaněna také společná pravidla týkající se nápravy.

Co se týče lepšího prosazování, učinila Komise návrh na posílení spolupráce mezi vnitrostátními organizacemi na ochranu spotřebitelů a Komisí (IP/16/1887).

Souvislosti

Komise v rámci svého Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) pravidelně reviduje právní předpisy EU s cílem zjistit, zda nejsou zdrojem nadměrné regulační zátěže, zda se nepřekrývají, nejsou v nich mezery či rozpor a/nebo zda časem některá opatření nezastarala.

Komise v této souvislosti posoudila šest horizontálních směrnic týkajících se spotřebitelů a marketinku: směrnici o nekalých obchodních praktikách, směrnici o prodeji spotřebního zboží a zárukách, směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnici o označování cen, směrnici o klamavé a srovnávací reklamě a směrnici o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. Analýza spočívala v průzkumu u více než 23 000 spotřebitelů z celé EU, fiktivních nákupech, rozhovorech s vnitrostátními orgány na ochranu spotřebitelů (organizace, sdružení podniků, úřady, ministerstva) a behaviorálních experimentech.

Souběžně a v souvislosti s kontrolou účelnosti Komise provedla hodnocení směrnice o právech spotřebitelů, jak požaduje článek 30 této směrnice.

Další informace

Informační přehled: Právní předpisy EU na ochranu spotřebitelů

Shrnutí zprávy o kontrole účelnosti

Shrnutí zhodnocení směrnice o právech spotřebitelů

Úplné znění zpráv a podpůrné externí studie, které byly dnes zveřejněny, jsou k dispozici zde.

Práva spotřebitelů a právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů

 

 

 

 

IP/17/1448

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar