Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten för 2018: Kommissionen fokuserar på sysselsättning, investeringar, migration och säkerhet

Bryssel den 30 maj 2017

Kommissionen lägger idag fram ett budgetförslag för 2018 med 161 miljarder euro i åtaganden för att skapa fler arbetstillfällen, speciellt för ungdomar, och främja tillväxt och strategiska investeringar.

Med utgångspunkt i de åtgärder som redan vidtagits under tidigare år inriktas även nästa års EU-budget på att konkret hantera de utmaningar som migrationen medför, både inom och utanför EU. En bättre rapportering kommer att fokusera på de konkreta resultat EU-finansieringen ger.

– Med den här budgeten vill vi hitta rätt balans mellan våra tidigare åtaganden gällande viktiga EU-program och nya utmaningar, och samtidigt öka EU-mervärdet, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för budget och personal. Vi försöker se till att fler unga européer ska kunna få jobb och att fler viktiga investeringar görs i praktiken. EU:s åtgärder fortsätter att inriktas på att nå konkreta resultat och göra en skillnad i människornas dagliga liv.

Den föreslagna budgeten håller sig inom de gränser som Europaparlamentet och EU-länderna har fastställt i den fleråriga budgetramen – under förutsättning att rådet formellt antar den redan överenskomna halvtidsöversynen av budgetramen kort efter valet i Storbritannien den 8 juni. Annars kan vissa av de nya föreslagna utgifterna (däribland de återstående 700 miljonerna euro till förmån för ungdomssysselsättningsinitiativet år 2018–2020) vara i riskzonen, och kommissionen skulle troligen behöva använda budgetmedel från jordbruksrubriken för att täcka de ytterligare belopp som behövs för säkerhet och migration.

Europaparlamentet och EU-länderna kommer nu gemensamt att diskutera budgetförslaget.

Främja sysselsättning och investeringar

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är kärnan i Junckerplanen och stöds genom en budgetgaranti som kompletteras av ett anslag från Europeiska investeringsbankens eget kapital. Syftet är att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt för att mobilisera privata investeringar. Fonden förväntas redan hittills mobilisera 194 miljarder euro i investeringar. Kommissionen föreslår att man 2018 utökar garantifonden för Efsi med ytterligare 2 miljarder euro.

Struktur- och investeringsfonderna är fortfarande EU:s huvudsakliga investeringsinstrument till stöd för små och medelstora företag och insatser främst inom områdena forskning och innovation, transport, miljö och landsbygdsutveckling. EU-budgeten kommer att bidra med 55,4 miljarder euro till struktur- och investeringsfonderna för regioner och medlemsstater och nästan 59,6 miljarder euro till jordbrukare och landsbygdens utveckling.

Efter en långsam start de första åren förväntas EU:s struktur- och investeringsprogram för 2014–2020 uppnå marschfart 2018, enligt de åtaganden som EU-länderna och Europaparlamentet har enats om. Därför ökar de sammanlagda betalningarna med 8,1 % jämfört med 2017 års budget.

Målet att främja en hållbar utveckling kommer att vägleda användningen av EU-medel även utanför unionen. EU-anslagen till grannländerna utökas avsevärt. Den nya europeiska fonden för hållbar utveckling väntas mobilisera ytterligare finansiering, i synnerhet från den privata sektorn.

Bättre möjligheter för unga människor

Programmet Erasmus+ syftar till att genomföra överenskomna politiska mål i fråga om utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Det sker genom att man ökar studenternas kunskaper och färdigheter, främjar kvaliteten på utbildning, yrkesutbildning och ungdomsorganisationer samt främjar utvecklingen av politiken. I budgetförslaget för 2018 avsätts 2,3 miljarder euro för detta ändamål, vilket är 9,5 % mer än budgeten för 2017.

Vid årsskiftet 2016 hade omkring 1,6 miljoner unga människor gynnats av åtgärder som fått stöd via sysselsättningsinitiativet. Initiativet har bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten i de flesta EU-länderna. Men eftersom arbetslösheten fortfarande är högre än den var före finanskrisen behövs fortsatta insatser och stöd på EU-nivå. Därför bör initiativet under perioden 2017–2020 få ytterligare 1,2 miljarder euro, varav 233 miljoner euro tas upp i budgetförslaget för 2018 och 500 miljoner euro tas upp i en ändringsbudget för 2017 som också läggs fram idag.

En annan möjlighet för unga är den europeiska solidaritetskåren, som genom att erbjuda volontärplatser, praktikperioder och jobbmöjligheter i 2–12 månader främjar solidaritet i samhällen runtom i Europa. Idag föreslår kommissionen en egen budget och rättslig grund för solidaritetskåren, så att 100 000 européer ska kunna delta fram till 2020. Åtgärder med anknytning till den europeiska solidaritetskåren finansieras med totalt 342 miljoner euro under perioden 2018–2020, varav 89 miljoner euro under 2018.

Effektiva svar på geopolitiska utmaningar

Eftersom migration och säkerhet fortfarande är av högsta prioritet planerar kommissionen att fortsätta finansiera ett stort antal åtgärder på detta område inom EU, såsom att ge humanitärt bistånd, stärka förvaltningen av de yttre gränserna och stödja de mest utsatta medlemsstaterna. I budgetförslaget för 2018 avsätts 4,1 miljarder euro för migration och säkerhet. Den totala EU-finansieringen av migration och säkerhet uppnår därmed rekordsumman 22 miljarder euro under perioden 2015–2018. Budgetförslaget för 2018 återspeglar det faktum att den största delen av finansieringen har tidigarelagts.

Ytterligare medel kommer också att ställas till förfogande för att utanför unionen ta itu med de underliggande orsakerna till migration, i synnerhet genom att ge stöd till länder utanför EU som kämpar med stora migrationsströmmar, såsom Libanon och Jordanien. Vid Brysselkonferensen om stöd till Syrien i april 2017 gjordes utfästelser om 560 miljoner euro för denna region, och budgetförslaget innefattar även dessa.

På området säkerhet kommer EU-finansieringen att inriktas på förebyggande säkerhetsåtgärder – i synnerhet på området grov och organiserad brottslighet – såsom att stärka samordningen och samarbetet mellan nationella brottsbekämpande myndigheter, öka säkerheten vid EU:s yttre gränser och ge stöd till medlemsstaternas insatser mot terrorism och it-brottslighet.

Dessutom inledde kommissionen under 2017 en förberedande åtgärd för EU-finansierad försvarsforskning. Totalt budgeteras 90 miljoner euro för perioden 2017–2019 för att finansiera forskningssamarbete om innovativ försvarsteknik och försvarsprodukter.

Bakgrund

Budgetförslaget tar upp två belopp för alla program som finansieras, ett belopp för åtaganden och ett för betalningar. Åtagandena anger för hur stora belopp det är tillåtet att ingå avtal under ett visst år, medan betalningarna anger de belopp som faktiskt kommer att behöva betalas ut under året. I budgetförslaget för 2018 uppgår åtagandena till 161 miljarder euro (1,4 % mer än 2017) och betalningarna uppgår till 145 miljarder euro (8,1 % mer än 2017, eftersom EU:s struktur- och investeringsprogram för 2014–2020 kommer att uppnå marschfart 2018, efter en långsam start under de första åren).

Mer information

- Budgetförslaget för 2018 – frågor och svar

- Resultatinriktad EU-budget

- EU-resultat (en onlinesamling av EU-finansierade projekt)

- Pressmeddelande om europeiska solidaritetskåren

IP/17/1429

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar