Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU-begroting 2018: Commissie stelt begroting voor met nadruk op banen, investeringen, migratie en veiligheid

Brussel, 30 mei 2017

De Commissie heeft vandaag een ontwerpbegroting voor 2018 met 161 miljard EUR aan vastleggingskredieten voorgesteld. Hiermee zal de werkgelegenheid worden gestimuleerd, in het bijzonder voor jongeren, en zullen stimulansen worden gegeven voor groei en strategische investeringen.

In de EU-begroting van volgend jaar wordt voortgebouwd op de maatregelen van de voorbije jaren om de migratieproblematiek zowel binnen als buiten de EU doeltreffend aan te pakken. Een betere rapportage moet de focus op concrete resultaten die met EU-middelen worden behaald nog verscherpen.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: “Deze begroting beoogt een goed evenwicht tussen het nakomen van eerder aangegane verplichtingen voor belangrijke EU-programma's en het aanpakken van nieuwe uitdagingen, waarbij tegelijkertijd de meerwaarde van de EU wordt vergroot. Wij willen garanderen dat meer jonge Europeanen aan een baan geraken en dat meer cruciale investeringen worden gerealiseerd. Zoals in het verleden, is tastbare resultaten behalen en een verschil maken in het dagelijkse leven van de Europeanen het uitgangspunt van elke actie van de EU.”

De voorgestelde begroting blijft binnen het raam dat door het Europees Parlement en de lidstaten in het meerjarig financieel kader is afgebakend. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat de Raad de reeds overeengekomen tussentijdse herziening van dat kader snel formeel zal vaststellen na de verkiezingen van 8 juni in het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden enkele van de voorgestelde aanvullende uitgaven – zoals de resterende 700 miljoen EUR voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in 2018-2020 – in gevaar komen en zou de Commissie waarschijnlijk uit de begrotingsrubriek landbouw moeten putten om de extra bedragen voor veiligheid en migratie te financieren.

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen dit voorstel nu samen bespreken.

Stimuli voor werkgelegenheid en investeringen

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) – de kern van het investeringsplan van Juncker – wordt gedekt door een EU-begrotingsgarantie, aangevuld met een toewijzing uit het eigen kapitaal van de Europese Investeringsbank. Dit fonds moet de werkgelegenheid en de groei bevorderen door nieuwe en bestaande financiële middelen slimmer in te zetten zodat particuliere investeringen worden gestimuleerd. Naar verwachting zou het fonds nu al 194 miljard EUR aan investeringen opleveren. De Commissie stelt voor om in 2018 2 miljard EUR extra uit te trekken voor het EFSI-garantiefonds.

De structuur- en investeringsfondsen zijn voor de EU nog steeds de belangrijkste investeringsinstrumenten ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen en maatregelen op het vlak van onderzoek en innovatie, vervoer, milieu en plattelandsontwikkeling. In de EU-begroting is 55,4 miljard EUR uitgetrokken voor structuur- en investeringsfondsen voor regio's en lidstaten en bijna 59,6 miljard EUR voor landbouwers en plattelandsontwikkeling.

Nadat ze de eerste jaren een trage start hebben gekend, zullen de Europese structuur- en investeringsprogramma's voor de periode 2014-2020 naar verwachting in 2018 op kruissnelheid komen, overeenkomstig de door de lidstaten en het Europees Parlement goedgekeurde vastleggingen. Dit verklaart de verhoging van de totale betalingskredieten met 8,1 % ten opzichte van de begroting 2017.

Het bevorderen van duurzame ontwikkeling zal ook het uitgangspunt vormen van uit de EU-begroting gefinancierde externe maatregelen, die trouwens significant worden versterkt waar het gaat om de buurlanden. De verwachting is dus dat het nieuwe Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling extra financiering zal losmaken, met name uit de particuliere sector.

Jongeren betere kansen bieden

Het doel van het programma Erasmus+ is de overeengekomen beleidsdoelstellingen van de EU op het vlak van onderwijs, opleiding, jeugd en sport uit te voeren door de vaardigheden en competenties van studenten te verbeteren, door kwaliteitsverbetering in onderwijs-, opleidings- en jeugdinstellingen/-organisaties aan te moedigen en door beleidsontwikkeling te bevorderen. In de ontwerpbegroting 2018 is daartoe 2,3 miljard EUR uitgetrokken, een verhoging met 9,5 % ten opzichte van de begroting 2017.

Tegen eind 2016 hadden ongeveer 1,6 miljoen jonge mensen baat gehad bij acties die werden ondersteund door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Dit initiatief heeft ertoe bijgedragen dat de jeugdwerkloosheid in de meeste lidstaten is afgenomen. Aangezien de jeugdwerkloosheidsgraad echter nog steeds boven het niveau van vóór de financiële crisis ligt, zijn verdere inspanningen en steun op EU-niveau geboden. Daarom moet voor dit initiatief 1,2 miljard EUR extra worden uitgetrokken voor de periode 2017-2020, waarvan 233 miljoen EUR is opgenomen in de ontwerpbegroting 2018 en 500 miljoen EUR in een gewijzigde begroting voor 2017, die eveneens vandaag wordt voorgesteld.

Een andere optie voor jongeren is het Europees solidariteitskorps dat vrijwilligersplaatsen, stages en jobs voor 2 tot 12 maanden aanbiedt en zo de solidariteit bevordert in gemeenschappen in heel Europa. Vandaag heeft de Commissie voorgesteld om het Europees solidariteitskorps een eigen budget en rechtsgrondslag toe te kennen, zodat tegen 2020 100 000 Europeanen aan dit initiatief kunnen deelnemen. Voor acties in verband met het Europees solidariteitskorps zal in de periode 2018-2020 in totaal 342 miljoen EUR beschikbaar zijn, waarvan 89 miljoen EUR in 2018.

Doeltreffend reageren op geopolitieke uitdagingen

Migratie en veiligheid blijven topprioriteiten en dus is de Commissie van plan om een hele reeks hieraan gerelateerde maatregelen in de EU verder te blijven financieren: humanitaire bijstand verlenen, het beheer van de buitengrenzen versterken, steun verlenen aan de hardst getroffen lidstaten enz. Samen met het in de ontwerpbegroting van 2018 voorziene bedrag van 4,1 miljard EUR, komt het totale bedrag aan EU-financiering voor migratie en veiligheid uit op het tot nog toe ongekende niveau van 22 miljard EUR voor de periode 2015-2018. De ontwerpbegroting 2018 weerspiegelt het feit dat het leeuwendeel daarvan eerder al is toegewezen.

Er zullen ook aanvullende middelen beschikbaar zijn om de onderliggende oorzaken van migratie extern aan te pakken, met name door bijstand te verlenen aan derde landen die met grote migratiestromen kampen, zoals Libanon en Jordanië. De ontwerpbegroting omvat ook de toezeggingen die voor deze regio zijn gedaan op de conferentie van Brussel over de toekomst van Syrië in april 2017. Het gaat hierbij om in totaal 560 miljoen EUR.

Op het gebied van veiligheid ligt de klemtoon van de EU-financiering op preventieve veiligheidsmaatregelen, met name op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit. Zo worden onder meer de coördinatie en de samenwerking tussen nationale rechtshandhavingsinstanties versterkt, worden de buitengrenzen van de EU beter beveiligd en krijgen de lidstaten steun in de strijd tegen terrorisme en cybercriminaliteit.

Daarnaast heeft de Commissie in 2017 een zogenaamde voorbereidende actie voor door de EU gefinancierd defensieonderzoek gelanceerd. Voor de periode 2017-2019 wordt in totaal 90 miljoen EUR uitgetrokken voor de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van innovatieve defensietechnologieën en -producten.

Achtergrond

De ontwerpbegroting van de EU omvat twee bedragen voor elk te financieren programma: vastleggings- en betalingskredieten. De “vastleggingskredieten” zijn de bedragen waarover in een bepaald jaar in contracten overeenkomst kan worden bereikt; de “betalingskredieten” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. In de ontwerpbegroting 2018 bedragen de vastleggingskredieten 161 miljard EUR (1,4 % meer dan in 2017) en de betalingskredieten 145 miljard EUR (8,1 % meer dan in 2017, omdat de structuur- en investeringsfondsen van de EU voor 2014-2020 na een trage start in 2018 op kruissnelheid komen).

Meer informatie

- De ontwerpbegroting van de EU voor 2018 – vragen en antwoorden

- Resultaatgerichte EU-begroting

- Resultaten van de EU (online overzicht van door de EU gefinancierde projecten)

- Persbericht over het Europees Solidariteitskorps

IP/17/1429

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar