Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES 2018.gada budžets: Komisija ierosina budžetu ar uzsvaru uz nodarbinātību, investīcijām, migrāciju un drošību

Briselē, 2017. gada 30. maijā

Komisija šodien nāca klajā ar 2018.gada budžeta projektu ar saistībām 161 miljarda eiro apmērā, kuru mērķis ir stimulēt darbvietu rašanos, jo īpaši jauniešiem, un veicināt izaugsmi un stratēģiskās investīcijas.

Pamatojoties uz darbībām, kas veiktas jau iepriekšējos gados, ES nākamā gada budžets turpinās efektīvi risināt migrācijas problēmu gan ES iekšienē, gan ārpus tās. Uzlabota ziņojumu sniegšana uzlabos pievēršanos konkrētiem rezultātiem, kas tiks sasniegti, pateicoties ES finansējumam.

Komisārs Ginters H. Etingers, kas atbild par budžeta un cilvēkresursu jautājumiem, sacīja: “Ar šo budžetu mēs vēlamies panākt pareizo līdzsvaru starp nepieciešamību saglabāt mūsu iepriekšējās saistības attiecībā uz nozīmīgām ES programmām un risināt jaunas problēmas, vienlaikus uzlabojot ES pievienoto vērtību. Mēs cenšamies darīt visu, lai panāktu, ka aizvien vairāk Eiropas jauniešu var atrast darbu un nozīmīgas investīcijas aizvien vairāk tiek īstenotas uz vietas. Visas ES darbības joprojām ir vērstas uz to, lai panāktu taustāmus rezultātus un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Ierosinātais budžets darbojas, ievērojot ierobežojumus, kurus noteicis Eiropas Parlaments un dalībvalstis daudzgadu finanšu shēmas (DFS) ietvaros, tomēr pieņemot, ka Padome tūlīt pēc 8. jūnija vēlēšanām Apvienotajā Karalistē oficiāli pieņems shēmas starpposma pārskatīšanu, par kuru jau ir panākta vienošanās. Pretējā gadījumā daži ierosinātie papildu izdevumi — piemēram, atlikušie 700 miljoni eiro Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2018.– 2020. gadā – būs apdraudēti, un Komisijai, iespējams, vajadzēs izmantot lauksaimniecības budžeta pozīciju, lai samaksātu papildu summas, kas paredzētas drošības un migrācijas jomā.

Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības dalībvalstis tagad kopīgi apspriedīs šo priekšlikumu.

Veicinot nodarbinātību un investīcijas

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) – Junkera plāna pamats – ir nodrošināts ar ES budžeta garantiju, ko papildina piešķīrumi no Eiropas Investīciju bankas pašu kapitāla. Tā mērķis ir atbalstīt nodarbinātību un stimulēt izaugsmi, lietpratīgāk izmantojot jaunus un jau esošos finanšu resursus, lai piesaistītu privātos ieguldījumus. Jau šobrīd investīcijās ir paredzēts izlietot 194 miljardus eiro. Komisija ierosina 2018. gadā nodrošināt ESIF garantiju fondu ar papildus 2 miljardiem eiro.

Strukturālie un investīciju fondi joprojām ir galvenais ES ieguldījumu instruments MVU atbalstam un tādu pasākumu atbalstam, kas galvenokārt norisinās tādās jomās kā pētniecība un inovācijas, transports, vide un lauku attīstība. Strukturālajiem un investīciju fondiem no ES budžeta tiks piešķirti 55,4 miljardi eiro reģioniem un dalībvalstīm, un gandrīz 59,6 miljardi eiro tiks piešķirti lauksaimniekiem un lauku attīstībai.

Pēc lēnā sākuma pirmajos gados ir sagaidāms, ka ES 2014. – 2020. gada strukturālo un investīciju programmu temps 2018. gadā kļūs optimāls saskaņā ar saistībām, par kurām vienojušās dalībvalstis un Eiropas Parlaments. Tas izskaidro kopējo maksājumu palielinājumu par 8,1 % salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu.

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana būs ES budžeta darbību pamatā ārpus Savienības, kas turklāt ir ievērojami pastiprinātas attiecībā uz kaimiņvalstīm. Tāpēc ir paredzēts, ka jaunais Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai piesaistīs papildu finansējumu, jo īpaši no privātā sektora.

Piedāvājot labākas iespējas jauniešiem

Programmas "Erasmus+" mērķis ir īstenot ES saskaņotos politikas mērķus izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās, uzlabojot studentu prasmes un kompetenci, veicinot kvalitātes uzlabojumus izglītības, arodmācības un jaunatnes iestādēs/organizācijās un sekmējot politikas izstrādi. 2018. gada budžeta projektā ir rezervēti 2,3 miljardi eiro šim nolūkam – pieaugums par 9,5 %, salīdzinot ar 2017. gada budžetu.

Līdz 2016. gada beigām apmēram 1,6 miljoni jauniešu bija guvuši labumu no darbībām, kuras atbalsta Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Šī iniciatīva deva ieguldījumu jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanā lielākajā daļā dalībvalstu. Tomēr centieni un atbalsts ES līmenī joprojām ir vajadzīgi, jo bezdarba līmenis turpina pārsniegt līmeni pirms finanšu krīzes. Šajā nolūkā iniciatīvai būtu jānodrošina papildu 1,2 miljardi eiro laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam, no kuriem 233 miljoni eiro ir iekļauti 2018. gada budžeta projektā un 500 miljoni eiro 2017. gada budžeta grozījumos, kas arī tiek ierosināti šodien.

Vēl viena iespēja jauniešiem ir Eiropas solidaritātes korpuss, kas nodrošina brīvprātīgo darbu, stažēšanos un darba iespējas uz 2 līdz 12 mēnešiem, kas veicina sabiedrības solidaritāti visā Eiropā. Šodien Komisija ierosināja budžetu un juridisko pamatu, lai Eiropas Solidaritātes korpuss dotu iespēju tajā piedalīties 100 000 eiropiešiem līdz 2020. gadam. Ar Eiropas Solidaritātes korpusu saistītās darbības 2018. – 2020. gadā sasniegs 342 miljonus eiro apmēru, tostarp 89 miljoni – 2018. gadā.

Efektīvi reaģējot uz ģeopolitiskām problēmām

Tā kā migrācija un drošība arī turpmāk būs galvenās prioritātes, Komisija plāno turpināt finansēt dažādas ar to saistītas darbības ES iekšienē, piemēram, sniedzot humāno palīdzību, stiprinot ārējo robežu pārvaldību, atbalstot visvairāk skartās dalībvalstis un vēl citas. Migrācijai un drošībai 2018. gada budžeta projektā ir ieplānoti 4,1 miljards eiro, tādējādi kopējais ES piešķirtais finansējums migrācijas un drošības jomās sasniegs vēl nebijušus apmērus, proti, 22 miljardus eiro laikposmā no 2015. – 2018. gadam. 2018. gada budžeta projektā ir atspoguļots fakts, ka liela daļa no šīs summas tika priekšfinansēta.

Papildus līdzekļi būs pieejami arī, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus ārpus ES, jo īpaši, sniedzot palīdzību trešām valstīm, kuras saskaras ar lielām migrācijas plūsmām, piemēram, Libānai un Jordānijai. Budžeta projektā ir ietvertas arī tās saistības, kuras attiecībā uz šo reģionu tika apstiprinātas Briseles konferencē par atbalsta sniegšanu Sīrijas nākotnei 2017. gada aprīlī un kuru kopsumma ir 560 miljoni eiro.

Drošības jomā ES finansējums galvenokārt būs pievērsts preventīviem drošības pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību, tostarp koordinācijas un sadarbības stiprināšanai starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm, palielinot ES ārējo robežu drošību un atbalstot dalībvalstis cīņā pret terorismu un kibernoziedzību.

Turklāt Komisija 2017. gadā uzsāka tā dēvēto sagatavošanās darbību attiecībā uz ES finansētu pētniecību aizsardzības jomā. Budžetā kopumā ir paredzēti 90 miljoni eiro laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam, lai finansētu kopīgu pētniecību, novatoriskas aizsardzības tehnoloģijas un produktus.

Priekšvēsture

ES budžeta projekts ietver divas summas katrai finansējuma programmai – saistības un maksājumi. “Saistības” attiecas uz finansējuma apjomu, par kuru var vienoties līgumos konkrētajā gadā; “maksājumi” ir faktiski izmaksātā summa. 2018. gada budžeta projektā, saistības ir paredzētas 161 miljarda eiro apmērā (par 1,4 % vairāk nekā 2017. gadā) un maksājumi sasniedz 145 miljardus eiro (kas ir par 8,1 % vairāk nekā 2017. gadā, jo 2014. – 2020. gada ES strukturālās un investīciju programmas 2018. gadā sasniegs optimālo darba ritmu pēc lēna sākuma pirmajos gados).

Papildinformācija

- ES 2018. gada budžeta projekts – jautājumi un atbildes

- Uz rezultātiem orientēts ES budžets

- ES rezultāti (ES finansēto projektu apkopojums tiešsaistē)

- Paziņojumu presei par Eiropas Solidaritātes korpusu

IP/17/1429

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar