Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n vuoden 2018 talousarvio: Komission esityksessä painopisteinä työllisyys, investoinnit, muuttoliike ja turvallisuus

Bryssel 30. toukokuuta 2017

Komissio on tänään esittänyt ehdotuksen EU:n vuoden 2018 talousarvioksi, jonka loppusumma on 161 miljardia euroa. Varoilla on tarkoitus tukea työllisyyttä ja auttaa luomaan työpaikkoja etenkin nuorille sekä vauhdittaa kasvua ja lisätä strategisia investointeja.

EU:n vuoden 2018 talousarviolla puututaan edelleen tehokkaasti muuttoliikkeen mukanaan tuomiin haasteisiin sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Tältä osin toimet perustuvat aikaisempien vuosien työhön. Raportointia on parannettu, minkä ansiosta painopiste on niissä konkreettisissa tuloksissa, joita EU:n rahoituksella on tarkoitus saada aikaan.

”Komissio on tätä talousarvioesitystä laatiessaan pyrkinyt varmistamaan, että EU pystyy paitsi täyttämään tärkeisiin EU-ohjelmiin liittyvät aikaisemmat sitoumuksensa, myös vastaamaan uusiin haasteisiin ja tuottamaan yhä enemmän lisäarvoa. Tavoitteena on varmistaa, että yhä suurempi osuus nuorista Euroopassa löytää työpaikan ja että tärkeät investoinnit toteutuvat käytännössä. EU:n toiminnan lähtökohtana on edelleen konkreettisten tulosten aikaansaaminen ja sen varmistaminen, että vaikutukset tuntuvat eurooppalaisten arkipäivässä”, totesi budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther H. Oettinger.

Talousarvioesityksessä ei ylitetä enimmäismääriä, jotka Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat vahvistaneet monivuotisessa rahoituskehyksessä. Esitystä laadittaessa on kuitenkin oletettu, että neuvosto antaa lopullisen hyväksyntänsä jo sovitulle monivuotisen rahoituskehyksen tarkistukselle heti Yhdistyneessä kuningaskunnassa 8. kesäkuuta järjestettävien vaalien jälkeen. Jos näin ei tapahdu, osa esitetystä lisärahoituksesta, kuten nuorisotyöllisyysaloitetta varten vuosiksi 2018–2020 varattu 700 miljoonan euron määrä, voi jäädä toteutumatta. Lisäksi komissio joutuisi todennäköisesti käyttämään maataloutta varten budjetoituja määrärahoja kattaakseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvät lisärahoitustarpeet.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot keskustelevat talousarvioehdotuksesta.

Lisää työpaikkoja ja investointeja

Junckerin suunnitelman keskiössä olevalle Euroopan strategisten investointien rahastolle (ESIR) on myönnetty EU:n talousarviotakuu, jota on täydennetty Euroopan investointipankin omalla pääomalla. Rahastolla tuetaan työpaikkojen luomista ja kasvua. Sen toiminta perustuu uusien ja nykyisten rahoitusvälineiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen ja yksityisten investointien liikkeelle saamiseen. Tällä hetkellä odotuksena on, että rahaston avulla saadaan käyttöön yhteensä 194 miljardin euron investoinnit. Komissio esittää, että ESIR-takuurahastoa kasvatetaan 2 miljardilla eurolla vuonna 2018.

Rakenne- ja investointirahastot säilyvät tärkeimpinä investointivälineinä, joiden avulla EU tukee pk-yrityksiä ja rahoittaa hankkeita lähinnä tutkimuksen ja innovoinnin, liikenteen, ympäristön ja maaseudun kehittämisen aloilla. EU:n vuoden 2018 talousarviossa on varattu 55,4 miljardia euroa rakenne- ja investointirahastojen kautta alueille ja jäsenvaltioille ohjattavaa tukea varten ja lähes 59,6 miljardia euroa viljelijöitä ja maaseudun kehittämistä varten.

Rakenne- ja investointirahastojen kauden 2014–2020 ohjelmien ensimmäisten vuosien hitaan käynnistymisvaiheen jälkeen on odotettavissa, että ohjelmissa päästään vuonna 2018 täyteen toteutusvauhtiin, joka vastaa jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin sopimia maksusitoumusmäärärahoja. Näiden ohjelmien maksumäärärahoja on tämän vuoksi lisätty 8,1 prosenttia vuoden 2017 talousarviosta.

Kestävä kehitys on tärkeässä asemassa myönnettäessä tukea EU:n talousarviosta EU:n ulkopuolelle. EU lisää vuonna 2018 merkittävästi tukea naapurimailleen. Uudella kestävän kehityksen rahastolla on tarkoitus houkutella lisärahoitusta etenkin yksityiseltä sektorilta.

Lisää mahdollisuuksia nuorille

Erasmus+-ohjelmalla tuetaan EU:n koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla asettamien toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Sillä pyritään parantamaan opiskelijoiden taitoja ja osaamista, tukemaan laadun parantamista koulutuksen ja nuorisotoiminnan alalla toimivissa laitoksissa ja organisaatioissa sekä edistämään toimintapolitiikan suunnittelua. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä ohjelmaa varten on varattu 2,3 miljardia euroa. Summa on 9,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Vuoden 2016 loppuun mennessä yhteensä 1,6 miljoonaa nuorta oli hyötynyt nuorisotyöllisyysaloitteeseen kuuluvista toimista. Tämä aloite auttoi vähentämään nuorisotyöttömyyttä useimmissa jäsenvaltioissa. Työttömyysasteet ovat kuitenkin edelleen korkeammat kuin ennen finanssikriisiä, joten EU:n toimia ja tukea tarvitaan edelleen. Nuorisotyöllisyysaloitetta varten on tämän vuoksi tarkoitus osoittaa vuosina 2017–2020 yhteensä 1,2 miljardin euron lisämäärä, josta 233 miljoonaa euroa sisältyy vuoden 2018 talousarvioon ja 500 miljoonaa euroa vuoden 2017 talousarviota muuttavaan lisätalousarvioon, jonka komissio on niin ikään esittänyt tänään.

Uusia mahdollisuuksia nuorille tarjoaa myös Euroopan solidaarisuusjoukot -hanke, jonka kautta nuoret voivat päästä vapaaehtoistyöhön tai saada harjoittelu- tai työpaikan 2–12 kuukauden ajaksi. Hankkeella edistetään yhteisöjen välistä solidaarisuutta Euroopassa. Komissio on tänään esittänyt Euroopan solidaarisuusjoukkoja varten oman talousarvion ja oikeusperustan, jotta 100 000 eurooppalaiselle voitaisiin tarjota mahdollisuus osallistua hankkeen piiriin kuuluviin toimiin vuoteen 2020 mennessä. Euroopan solidaarisuusjoukkoja varten vuosiksi 2018–2020 varatut määrärahat ovat 342 miljoonaa euroa. Tästä summasta 89 miljoonaa euroa on otettu vuoden 2018 talousarvioon.

Geopoliittisiin haasteisiin vastataan tehokkaasti

Muuttoliike ja turvallisuus kuuluvat edelleen EU:n suurimpiin haasteisiin. Komissio aikoo tämän vuoksi jatkaa niiden toimien rahoittamista, joilla EU:ssa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Tällaisiin kuuluvat muun muassa humanitaarinen apu, ulkorajojen valvonnan parantaminen sekä tuki tilanteesta eniten kärsiville jäsenvaltioille. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä muuttoliikettä ja turvallisuutta varten on varattu yhteensä 4,1 miljardia euroa. Tätä osa-aluetta varten on näin osoitettu vuosiksi 2015–2018 EU-rahoitusta yhteensä 22 miljardia euroa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden 2018 talousarvioon on otettu tästä summasta keskimääräistä pienempi osuus, koska suurin osa rahoituksesta on otettu käyttöön etupainotteisesti.

EU varaa lisää rahoitusta myös toimiin, joilla on tarkoitus puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin EU:n ulkopuolella. Tukea annetaan muun muassa Libanonin ja Jordanian kaltaisille EU:n ulkopuolisille maille, joihin on saapunut suuria määriä muuttajia. Talousarvioesitykseen on lisäksi otettu varat niiden tätä aluetta koskevien sitoumusten täyttämiseksi, jotka annettiin huhtikuussa 2017 Brysselissä pidetyssä Syyrian tulevaisuutta käsitelleessä konferenssissa (yhteensä 560 miljoonaa euroa).

Turvallisuuden alalla EU:n rahoitus ohjataan ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, joita toteutetaan muun muassa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyön ja niiden toiminnan koordinoinnin parantaminen, EU:n ulkorajojen turvallisuuden lisääminen sekä jäsenvaltioille terrorismin ja kyberrikollisuuden torjumiseksi tarkoitettu tuki.

Komissio on vuonna 2017 käynnistänyt lisäksi valmistelutoimen, joka koskee EU:n rahoittamaa puolustusalan tutkimusta. Innovatiiviseen puolustusteknologiaan ja -tuotteisiin liittyvän tutkimusyhteistyön rahoittamiseen on vuosiksi 2017–2019 varattu yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Tausta

EU:n talousarvioesitys sisältää kutakin rahoitettavaa ohjelmaa varten kaksi määrää, joista toinen on maksusitoumus- ja toinen maksumäärärahojen määrä. Maksusitoumusmäärärahat vastaavat rahoitusta, josta voidaan sopia kunkin vuoden aikana, ja maksumäärärahat määriä, jotka suoritetaan varsinaisina maksuina. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä maksusitoumusmäärärahojen määrä on 161 miljardia euroa (eli 1,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa) ja maksumäärärahojen määrä 145 miljardia euroa (eli 8,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 talousarviossa; tämä kasvu johtuu siitä, että kauden 2014–2020 rakenne- ja investointirahasto-ohjelmissa päästään hitaan käynnistymisvaiheen jälkeen täyteen toteutusvauhtiin vuonna 2018).

Lisätietoa

- EU:n talousarvioesitys vuodeksi 2018 – kysymyksiä ja vastauksia

- Tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio

- EU-rahoituksella saavutettuja tuloksia (EU-rahoitteisia hankkeita sisältävä tietokanta verkossa)

- Lehdistötiedote Euroopan solidaarisuusjoukoista

IP/17/1429

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar