Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet for 2018: Kommissionen forelægger et budget med fokus på beskæftigelse, investeringer, migration og sikkerhed

Bruxelles, den 30. maj 2017

Kommissionen har i dag fremsat forslag til EU's budget for 2018. Budgettet omfatter forpligtelser på 161 mia. EUR, som skal anvendes til at stimulere jobskabelsen, særlig for unge mennesker, og fremme vækst og strategiske investeringer.

Med næste års EU-budget bygges der videre på de tiltag, der allerede er iværksat i de forløbne år, og der vil blive gjort en effektiv indsats for at tackle migrationsudfordringen, både i og uden for EU. Forbedret rapportering vil gøre det muligt at sætte større fokus på de konkrete resultater, der opnås takket være EU-finansieringen.

Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther H. Oettinger, udtalte: “Med dette budget ønsker vi at ramme den rette balance mellem opfyldelsen af vores tidligere forpligtelser i relation til store EU-programmer og tackling af nye udfordringer, samtidig med at vi opnår merværdi for EU. Vi forsøger at skabe forudsætningerne for, at flere unge europæere kan finde jobs, og at der rent konkret foretages flere vigtige investeringer. At opnå håndgribelige resultater og gøre en forskel for europæernes dagligdag er fortsat drivkraften bag alle EU-tiltag.”

Forslaget til budget er fremsat inden for de rammer, som Europa-Parlamentet og medlemsstaterne har fastsat i den flerårige finansielle ramme — dog ud fra den antagelse, at Rådet hurtigst muligt efter valget i Det Forenede Kongerige den 8. juni formelt vedtager den midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme, som der allerede er opnået enighed om. Ellers vil nogle af de yderligere udgifter, der er foreslået, som f.eks. de resterende 700 mio. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i perioden 2018-2020, være i fare, og Kommissionen vil i så fald formodentlig være nødt til at bruge midler, der er afsat til landbruget, til at betale de yderligere beløb, der er afsat til sikkerhed og migration.

Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne vil nu i fællesskab drøfte forslaget.

Fremme af beskæftigelse og investeringer

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er kernen i Juncker-planen, er omfattet af EU's budgetgaranti og suppleres med en tildeling fra Den Europæiske Investeringsbanks egenkapital. EFSI har til formål at støtte beskæftigelsen og fremme væksten ved at gøre mere intelligent brug af nye såvel som eksisterende finansielle ressourcer med henblik på at få mest muligt ud af de private investeringer. Det antages, at EFSI allerede nu har mobiliseret investeringer på 194 mia. EUR. Kommissionen foreslår, at EFSI-garantifonden tildeles yderligere 2 mia. EUR i 2018.

Struktur- og investeringsfondene er fortsat EU's vigtigste investeringsinstrumenter til støtte for SMV'er og tiltag inden for navnlig forskning og innovation, transport, miljø og udvikling af landdistrikter. Der er i EU-budgettet afsat 55,4 mia. EUR til struktur og investeringsfondene til gavn for regionerne og medlemsstaterne og næsten 59,6 mia. EUR til landbruget og udvikling af landdistrikterne.

Efter en langsom start i de første år forventes programmerne under EU's struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020 at nå op på marchhastighed i 2018 i overensstemmelse med de forpligtelser, som medlemsstaterne og Europa-Parlamentet er nået til enighed om. Dette forklarer stigningen på 8,1 % i de samlede betalinger i forhold til 2017-budgettet.

Fremme af bæredygtig udvikling kommer også til at fungere som rettesnor for anvendelsen af EU-budgettets midler uden for EU, idet der vil blive anvendt markant flere midler i nabolandene. Den nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling forventes således at bidrage med yderligere finansiering, navnlig fra den private sektor.

Bedre muligheder for unge

Programmet Erasmus+ sigter mod at gennemføre EU's politiske målsætninger inden for uddannelse, undervisning, ungdom og sport ved at forbedre de studerendes kvalifikationer og kompetencer, fremme kvaliteten af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsinstitutionerne samt sætte skub i politikudviklingen på området. Ifølge forslaget til budget for 2018 er der afsat 2,3 mia. EUR til dette formål, hvilket er en forøgelse på 9,5 % i forhold til 2017-budgettet.

Ved udgangen af 2016 havde ca. 1,6 mio. unge nydt godt af tiltag, der har fået støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Dette initiativ har bidraget til at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i de fleste medlemsstater. Eftersom arbejdsløsheden stadig ligger over niveauet før finanskrisen, er der dog fortsat behov for en indsats på EU-plan. Der bør derfor afsættes yderligere 1,2 mia. EUR til initiativet i perioden 2017-2020, hvoraf 233 mio. er inkluderet i forslaget til budget for 2018, og 500 mio. er inkluderet i et ændringsbudget for 2017, som der også fremsættes forslag om i dag.

Endnu en mulighed for unge mennesker er det europæiske solidaritetskorps, som giver mulighed for frivilligt arbejde, lærepladser og jobtilbud i 2-12 måneder ad gangen, med det formål at skabe solidaritet på tværs af de forskellige samfund i Europa. Kommissionen har i dag fremlagt et forslag, der skal give det europæiske solidaritetskorps et separat budget og retsgrundlag, således at 100 000 europæere har mulighed for at deltage i tiden frem til 2020. Tiltag relateret til det europæiske solidaritetskorps i 2018-2020 beløber sig til i alt 342 mio. EUR, heraf 89 mio. EUR i 2018.

En effektiv reaktion på de geopolitiske udfordringer

Eftersom migration og sikkerhed stadig er en af de vigtigste prioriteter, har Kommissionen til hensigt fortsat at finansiere en bred vifte af dertil relaterede foranstaltninger i EU, som f.eks. at yde humanitær bistand, styrke forvaltningen af de eksterne grænser og yde støtte de mest berørte medlemsstater. Med de 4,1 mia. EUR, der i forslaget til budget for 2018 er øremærket til migration og sikkerhed, kommer den samlede EU-finansiering til migration og sikkerhed til at beløbe sig til 22 mia. EUR i perioden 2015-2018, hvilket er et hidtil uset niveau for disse to områder. Forslaget til budget for 2018 afspejler det forhold, at størstedelen af dette beløb allerede er stillet til rådighed.

Der vil også blive stillet yderligere midler til rådighed til at løse de ydre årsager til migration, navnlig i form af bistand til lande uden for EU, f.eks. Libanon og Jordan, til håndtering af de store migrationsstrømme. Forslaget til budget omfatter desuden et beløb på i alt 560 mio. EUR til denne region, som der blev afgivet tilsagn om på Bruxelleskonferencen i april 2017 om støtte til Syriens fremtid.

På sikkerhedsområdet vil EU-midlerne blive anvendt til forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, navnlig inden for alvorlig og organiseret kriminalitet. Der vil i forbindelse hermed blive ydet støtte til at styrke koordinationen og samarbejdet mellem de nationale retshåndhævende myndigheder, øge sikkerheden ved EU's ydre grænser og bistå medlemsstaterne med at bekæmpe terrorisme og cyberkriminalitet.

I 2017 iværksatte Kommissionen desuden en såkaldt forberedende foranstaltning, der tager sigte på EU-finansieret forsvarsrelateret forskning. Der er i perioden 2017-2019 afsat i alt 90 mio. EUR til finansiering af et forskningssamarbejde om innovative forsvarsteknologier og -produkter.

Baggrund

Forslaget til EU's budget omfatter to beløb for hvert af de programmer, der skal finansieres, nemlig forpligtelser og betalinger. Ved "forpligtelser" forstås de midler, der kan indgås kontrakter for i et givet år, og ved "betalinger" forstås de midler, der faktisk udbetales. I forslaget til budget for 2018 udgør forpligtelserne 161 mia. EUR (en forøgelse på 1,4 % i forhold til 2017), mens betalingerne udgør 145 mia. EUR (en forøgelse på 8,1 % i forhold til 2017), der skyldes programmerne under EU's struktur- og investeringsfonde for 2014-2020, som forventes at nå op på fuld gennemførelseshastighed i 2018 efter en langsom start i de første år.

Yderligere oplysninger

- Forslag til EU-budgettet 2018 – Spørgsmål og svar

- Det resultatorienterede EU-budget:

- EU-resultater(online-liste over EU-finansierede projekter)

- Pressemeddelelse om det europæiske solidaritetskorps

IP/17/1429

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar