Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Návrh rozpočtu EU na rok 2018 se soustředí na zaměstnanost, investice, migraci a bezpečnost

Brusel 30. května 2017

Komise dnes předložila návrh rozpočtu na rok 2018. Prostředky na závazky ve výši 161 miliard eur mají podnítit tvorbu pracovních míst (zejména pro mladé lidi) a oživit hospodářský růst a strategické investice.

Unijní rozpočet pro příští rok staví na opatřeních přijatých v předchozích letech a bude dále prakticky řešit problém migrace, a to jak v rámci EU, tak mimo ni. Vzhledem k lepšímu systému podávání zpráv se zvyšuje zaměření na konkrétní výsledky, kterých se díky evropskému financování dosáhne.

„V rozpočtu na příští rok jsme se snažili nalézt rovnováhu mezi plněním dřívějších závazků v rámci hlavních programů EU a řešením nových problémů. Zároveň jsme chtěli, aby byly unijní akce a opatření přínosnější,“ vysvětluje komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger a dodává: „Naším cílem je, aby více mladých lidí v Evropě mohlo nalézt práci a aby se realizovalo větší množství klíčových investic. Ve všem, co EU dělá, jde o hmatatelné výsledky a o pozitivní změny v každodenním životě lidí.“

Navrhovaný rozpočet se pohybuje v mezích, jež stanovily Evropský parlament a členské státy ve víceletém finančním rámci, avšak počítá s tím, že po volbách ve Spojeném království, které proběhnou 8. června, Rada bez delšího prodlení formálně přijme již dohodnutou revizi tohoto rámce prováděnou v polovině období. V opačném případě by byly ohroženy některé z dodatečně navržených výdajů (např. zbývajících 700 milionů eur vyhrazených pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v období 2018–2020) a Komise by pravděpodobně musela použít prostředky vyhrazené na zemědělství k zaplacení dodatečných částek v oblasti bezpečnosti a migrace.

Návrh teď společně projednají Evropský parlament a členské státy Evropské unie.

Podpora zaměstnanosti a investic

Rozpočet EU poskytuje záruku za Evropský fond pro strategické investice, který je základním pilířem tzv. Junckerova plánu. Tuto záruku pak doplňují prostředky vyčleněné z vlastního kapitálu Evropské investiční banky. Fond má podporovat zaměstnanost a hospodářský růst tím, že nové i dosavadní finanční zdroje sofistikovaněji využívá k pobídkám pro soukromé investice. Předpokládá se, že k dnešnímu dni už mobilizoval investice v hodnotě 194 miliard eur. Pro rok 2018 Komise navrhuje, aby byly do záruky za Evropský fond pro strategické investice vloženy další 2 miliardy eur.

Hlavními investičními nástroji EU jsou i nadále strukturální a investiční fondy, jež podporují malé a střední podniky a také aktivity v oblasti výzkumu a inovací, dopravy, životního prostředí, rozvoje venkova apod. V rozpočtu bylo vyhrazeno 55,4 miliardy eur pro strukturální a investiční fondy určené regionům a členským státům a dalších téměř 59,6 miliardy eur na zemědělství a rozvoj venkova.

Strukturální a investiční programy EU na období 2014–2020 se v prvních letech pomalu rozbíhaly, ale nyní se očekává, že v roce 2018 budou realizovány plným tempem v souladu se závazky, jež odsouhlasily členské státy a Evropský parlament. Oproti rozpočtu na rok 2017 se proto zvýšily celkové platby, a to o 8,1 %.

O podporu udržitelného rozvoje budou usilovat i opatření prováděná mimo EU a financovaná z rozpočtu EU. K výraznému navýšení došlo u prostředků určených pro sousední země. Nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj by měl vygenerovat dodatečné financování, zejména ze soukromého sektoru.

Lepší příležitosti pro mladé lidi

Účelem programu Erasmus+ je plnit dohodnuté cíle politiky EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program má zlepšovat dovednosti a kompetence studentů, zkvalitňovat vzdělávání, odbornou přípravu a instituce či organizace, které se starají o mládež. Také má propagovat vypracovávání příslušných strategií. V návrhu rozpočtu na rok 2018 byly pro tento účel vyhrazeny 2,3 miliardy eur, tedy o 9,5 % více než v rozpočtu na rok 2017.

Do konce roku 2016 přibližně 1,6 milionu Evropanů využilo akcí financovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Tato iniciativa přispěla ve většině členských států ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí. Protože jsou však míry nezaměstnanosti stále vyšší než v době před finanční krizí, je zapotřebí pokračovat v úsilí a podpoře na úrovni EU. V letech 2017–2020 by proto měly být na iniciativu poskytnuty další 1,2 miliardy eur. Částka ve výši 233 milionů eur již byla zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2018 a 500 milionů eur bylo započítáno do opravného rozpočtu na rok 2017, jehož návrh byl rovněž předložen dnes.

Další příležitostí pro mladé lidi je Evropský sbor solidarity, který v celé Evropě podporuje společenskou solidaritu a nabízí zájemcům dobrovolnictví, stáže a zaměstnání na dobu dvou až dvanácti měsíců. Komise dnes pro tento sbor navrhla vlastní rozpočet a právní základ, tak aby se do něho mohlo do roku 2020 zapojit 100 000 Evropanů. Akce v souvislosti s Evropským sborem solidarity přijdou v období 2018–2020 na celkových 342 milionů eur, přičemž 89 milionů eur již bylo pro tento účel započítáno do rozpočtu na rok 2018.

Efektivní reakce na geopolitické problémy

Vzhledem k tomu, že migrace a bezpečnost patří k prioritním tématům, plánuje Komise v EU dále financovat celou řadu souvisejících opatření. Kromě jiného se chystá poskytovat humanitární pomoc, posilovat správu vnějších hranic a podporovat nejvíce postižené členské státy. V návrhu rozpočtu na rok 2018 byla na oblast migrace a bezpečnosti vyčleněna částka 4,1 miliardy eur. Celkové unijní financování této oblasti tak v letech 2015–2018 dosahuje bezprecedentní výše 22 miliard eur. Návrh rozpočtu na rok 2018 zohledňuje skutečnost, že podstatná část těchto prostředků byla předsunuta.

K dispozici budou také další prostředky na externí řešení příčin migrace. Počítá se zejména s pomocí třetím zemím, jež čelí velkým migračním tokům, např. Libanonu nebo Jordánsku. Návrh rozpočtu taktéž reflektuje přísliby, které byly v souvislosti s tímto regionem učiněny v dubnu 2017 na bruselské konferenci o budoucnosti Sýrie a které byly úhrnem vyčísleny na 560 milionů eur.

Pokud jde o bezpečnost, financování EU se bude zaměřovat na preventivní opatření, a to především v oblasti závažné a organizované trestné činnosti. Kromě jiného bude zlepšována koordinace a spolupráce mezi orgány, jež v členských státech odpovídají za prosazování práva, bude se zvyšovat bezpečnost vnějších hranic EU a podporovat boj členských států proti terorismu a kyberkriminalitě.

Komise také v roce 2017 zahájila přípravnou akci, která se zaměřuje na Unií financovaný výzkum v oblasti obrany. Na kooperativní výzkum inovativních obranných technologií a výrobků bude v letech 2017–2019 v rozpočtu vyčleněna celková částka ve výši 90 milionů eur.

Souvislosti

Návrh rozpočtu EU uvádí u každého programu, který má být financován, dvě částky – závazky a platby. „Závazky“ se rozumí prostředky, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách, a „platbami“ skutečně vyplácené finanční prostředky. V návrhu rozpočtu na rok 2018 dosahují závazky částky 161 miliard eur (o 1,4 % více než v rozpočtu na rok 2017) a platby činí celkem 145 miliard eur (o 8,1 % více než v roce 2017, jelikož strukturální a investiční programy EU na období 2014–2020, které se v prvních letech pomalu rozbíhaly, naberou v roce 2018 plné tempo).

Další informace

Návrh rozpočtu EU na rok 2018 – otázky a odpovědi

Rozpočet EU zaměřený na výsledky

Výsledky EU (internetový archiv projektů financovaných EU)

Tisková zpráva o Evropském sboru solidarity

IP/17/1429

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar