Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen får mandat att börja förhandla med Storbritannien

Bryssel den 22 maj 2017

EU-kommissionen ser positivt på att rådet i dag beslutat att ge tillstånd till förhandlingar med Storbritannien enligt artikel 50 och utse kommissionen till unionens förhandlare. Kommissionen ser också positivt på att rådet antagit en första uppsättning förhandlingsdirektiv.

I kombination med Europeiska rådets riktlinjer, som EU 27-ländernas ledare enades om den 29 april 2017, anger förhandlingsdirektiven vad som ska prioriteras under den första förhandlingsetappen. Riktlinjerna och direktiven ger kommissionen politiskt och rättsligt mandat att förhandla med Storbritannien på uppdrag av EU-27-länderna. Kommissionen har utsett Michel Barnier till chefsförhandlare, vilket Europeiska rådet ställde sig bakom i december.

Den första etappen av förhandlingarna är inriktade på tre områden: För det första att skydda rättigheterna för medborgare – EU-27-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU-27 – och deras familjer. För det andra att enas om principerna för en ekonomisk uppgörelse för Storbritanniens åtaganden som EU-medlem. För det tredje att enas om EU:s nya yttre gränser, bl.a. hur man ska skydda långfredagsavtalet och finna kreativa lösningar för att undvika en hård gräns på Irland. Andra frågor är former för tvistlösning och förvaltning av utträdesavtalet.

I dag offentliggör kommissionen offentliggör även sin policy för öppenhet i förhandlingarna, som syftar till full insyn under hela förhandlingsprocessen. Kommissionens förhandlingsdokument delges EU-länderna, Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet, de nationella parlamenten och Storbritannien och kommer att offentliggöras och publiceras här. Förhandlingsdokumenten är bl.a. följande:

  • Dagordning för förhandlingsrundorna.
  • EU:s ståndpunkter.
  • Informella dokument.
  • Lagförslag från EU.

– Vi är redo att sätta oss vid förhandlingsbordet med britterna, säger kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier. Vårt mål är att snabbt enas om de frågor som rådet lagt fram i dag.

Nästa steg

De formella förhandlingarna inleds så snart Storbritannien är redo. Inför det första mötet mellan EU:s och Storbritanniens förhandlare lämnar kommissionen utkast till dokument till EU-27-länderna. Dokumenten handlar om följande områden: medborgerliga rättigheter, Euratom, varor som släppts ut på marknaden före Storbritanniens utträde, pågående rättsliga och administrativa förfaranden, förvaltning av avtalet enligt artikel 50 samt den ekonomiska uppgörelsen. Alla dokument ska offentliggöras och läggs ut på webbsidan för arbetsgruppen för förhandlingarna (TF50).

Bakgrund

Den 29 mars 2017 talade Storbritannien om för Europeiska rådet att man tänker utträda ur Europeiska unionen. Europeiska rådet antog politiska riktlinjer den 29 april 2017. Den 3 maj 2017 antog och offentliggjorde Europeiska kommissionen en rekommendation om att börja förhandla med Storbritannien enligt artikel 50. Här ingick utkast till förhandlingsdirektiv som byggde på Europeiska rådets riktlinjer av den 29 april 2017. Den 22 maj 2017 antog rådet kommissionens rekommendation. Förhandlingarna kommer hela tiden att föras i enlighet med Europeiska rådets riktlinjer och rådets förhandlingsdirektiv och med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017.

Mer information

Förhandlingsdirektiven i fulltext

Kommissionens policy för öppenhet

Europeiska rådets riktlinjer

Frågor och svar om förhandlingsdirektiven

Frågor och svar om artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen

Webbsida för arbetsgruppen för artikel 50-förhandlingarna med Storbritannien (TF50).

 

IP/17/1405

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar