Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia dostáva mandát na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Brusel 22. máj 2017

Európska komisia víta dnešné rozhodnutie, ktorým Rada dáva zelenú rokovaniam so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 a vymenúva Komisiu za vyjednávača Únie. Komisia takisto víta prijatie prvého súboru smerníc na rokovania.

Tieto smernice na rokovania – spolu s usmerneniami Európskej rady, na ktorých sa dohodli lídri európskej dvadsaťsedmičky 29. apríla 2017, – vytyčujú priority pre prvú fázu rokovaní. Oba dokumenty dávajú Európskej komisii potrebný politický a legislatívny mandát, aby ako vyjednávač Únie viedla rokovania so Spojeným kráľovstvom v mene krajín EÚ-27. Európska rada v decembri uvítala skutočnosť, že Komisia vymenovala za hlavného vyjednávača Michela Barniera.

V prvej fáze sa bude rokovať o troch hlavných oblastiach: zaručenie postavenia a práv občanov – občanov krajín EÚ-27 v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27 – a ich rodinných príslušníkov, dohoda o zásadách finančného vyrovnania záväzkov, ktoré má Spojené kráľovstvo ako člen EÚ, stanovenie nových vonkajších hraníc EÚ vrátane ochrany Veľkopiatkovej dohody a hľadanie nápaditých riešení v snahe vyhnúť sa pevnej hranici na ostrove Írsko. Medzi ďalšie témy rokovaní patria dojednania, pokiaľ ide o urovnávanie sporov a zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení.

Komisia dnes uverejnila aj svoju politiku transparentnosti pri rokovaniach, ktorá má zaistiť maximálnu úroveň transparentnosti počas celého procesu rokovaní. Rokovacie dokumenty Komisie, ktoré sa sprístupňujú členským štátom EÚ, Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a Spojenému kráľovstvu, sa budú sprístupňovať aj verejnosti a uverejňovať tu. Tieto dokumenty zahŕňajú okrem iného:

  • programy rokovacích kôl,
  • pozičné dokumenty EÚ,
  • neoficiálne dokumenty,
  • návrhy znenia zo strany EÚ.

Hlavný vyjednávač Komisie pre rokovania so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Michel Barnier v tejto súvislosti uviedol: „Sme pripravení sadnúť si so Spojeným kráľovstvom za rokovací stôl. Naším cieľom je dosiahnuť čo najrýchlejšie dohodu v otázkach, ktoré dnes nastolila Rada.“

Ďalšie kroky

Oficiálne rokovania sa začnú hneď, ako bude Spojené kráľovstvo pripravené. V príprave na prvé stretnutie vyjednávačov EÚ a Spojeného kráľovstva bude Komisia zdieľať návrhy rokovacích dokumentov s členskými štátmi EÚ-27. Tieto dokumenty budú obsahovať nasledujúce oblasti: práva občanov, Euratom, otázky týkajúce sa tovaru umiestneného na trh pred vystúpením Spojeného kráľovstva, prebiehajúce súdne a správne konania, zabezpečenie plnenia dohody podľa článku 50 a finančné vyrovnanie. Všetky dokumenty budú prístupné verejnosti a zverejňované na webovej stránke osobitnej skupiny TF50.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Európska rada 29. apríla 2017 prijala politické usmernenia. Európska komisia 3. mája 2017 prijala a uverejnila svoje odporúčanie na začatie rokovaní podľa článku 50 so Spojeným kráľovstvom. Odporúčanie vychádzalo z usmernení Európskej rady z 29. apríla 2017 a jeho súčasťou bol návrh smerníc na rokovania. Rada 22. mája 2017 toto odporúčanie Komisie prijala. Rokovania sa budú viesť výlučne v zmysle usmernení Európskej rady, v súlade so smernicami Rady na rokovania a s náležitým ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017.

Ďalšie informácie

znenie smerníc na rokovania

informácie o politike transparentnosti Komisie

usmernenia Európskej rady

otázky a odpovede k smerniciam na rokovania

otázky a odpovede k článku 50 Zmluvy o Európskej únii

webová stránka osobitnej skupiny pre rokovania so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 (TF50)

 

IP/17/1405

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar