Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise dostala mandát k zahájení jednání se Spojeným královstvím

Brusel 22. května 2017

Evropská komise dnes uvítala rozhodnutí Rady, kterým získala oficiální zmocnění zahájit jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 a kterým byla jmenována vyjednavačem Unie. Komise vítá také přijetí prvních směrnic pro jednání.

Směrnice pro jednání spolu s pokyny Evropské rady, na nichž se dohodli představitelé EU-27 dne 29. dubna 2017 udávají priority pro první fázi jednání. Tyto dva dokumenty dávají Evropské komisi coby vyjednavači Unie právní a politický mandát, který k jednání se Spojeným královstvím jménem zemí EU-27 potřebuje. Vrchním vyjednavačem Komise jmenovala Michela Berniera a Evropská rada toto rozhodnutí v prosinci přivítala.

První fáze jednání má mít tři hlavní cíle: zaručit práva a právní postavení občanů – jak občanů zemí EU-27 ve Spojeném království, tak britských občanů v zemích EU-27 a jejich rodinných příslušníků; dosáhnout rámcové dohody ohledně finančního vypořádání závazků Spojeného království jakožto člena EU a vyřešit otázku nové vnější hranice EU, včetně zachování Velkopáteční dohody, a nalézt inovativní způsob, jak se vyhnout vytvoření „tvrdé“ hranice na irském ostrově. Kromě toho se budou řešit témata jako způsoby řešení sporů a rozhodné právo dohody o vystoupení.

Komise také dnes zveřejnila zásady transparentnosti, jimiž se budou jednání řídit a jež mají zaručit, aby byl celý proces po celou dobu svého trvání zcela transparentní. Jednací dokumenty, jež bude Komise sdílet s členskými státy EU, Evropskou radou, Evropským parlamentem, Radou, vnitrostátními parlamenty a se Spojeným královstvím, budou veřejně přístupné a publikovány na této stránce. Patřit mezi ně budou mimo jiné:

  • programy jednotlivých kol jednání
  • písemná stanoviska EU
  • pracovní dokumenty
  • návrhy znění dokumentů ze strany EU.

Hlavní vyjednavač Komise v jednáních se Spojeným královstvím podle článku 50 Michel Barnier prohlásil: „Jsme připraveni zasednout k jednacímu stolu. Naší snahou bude dosáhnout se Spojeným královstvím co nejrychleji dohody ve všech oblastech navržených dnes Radou.“

Další kroky

Formální jednání budou zahájena, jakmile bude Spojené království připraveno. V rámci přípravy na první schůzku mezi vyjednavači EU a Spojeného království zašle Komise návrhy jednacích dokumentů ostatním 27 státům EU. Jejich tématem budou: práva občanů, Euratom, otázky týkající se zboží uvedeného na trh před vystoupením Spojeného království, dosud neukončená soudní a správní řízení, rozhodné právo dohody o vystoupení a finanční vypořádání. Všechny dokumenty budou veřejné a budou k nahlédnutí na internetových stránkách Pracovní skupiny pro jednání se Spojeným královstvím podle článku 50.

Souvislosti

Spojené království oznámilo 29. března 2017 Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Evropská rada přijala 29. dubna 2017 své politické pokyny. Dne 3. května 2017 Evropská komise na základě politických pokynů Evropské rady přijala a zveřejnila své doporučení zahájit se Spojeným královstvím jednání podle článku 50. Jeho součástí byl návrh směrnic pro jednání. Rada doporučení Komise dne 22. května 2017 přijala. Samotná jednání budou vedena vždy podle pokynů Evropské rady a směrnic pro jednání Rady a s ohledem na usnesení Evropského parlamentu z 5. dubna 2017.

Další informace

Znění směrnic pro jednání

Podrobnosti o zásadách transparentnosti Komise

Pokyny Evropské rady

Často kladené dotazy o směrnicích pro jednání

Často kladené dotazy k článku 50 Smlouvy o Evropské unii

Internetové stránky Pracovní skupiny pro jednání se Spojeným královstvím podle článku 50

 

IP/17/1405

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar